Pleiepenger til foreldre 3D

Pleiepenger til foreldre 3D v. 1.6, 19.11.2019

Pleiepenger for barn innlagt på 3D

1.     Hensikt: 

Tilrettelegge for søknad etter Folketrygdloven § 9-10. «Pleiepenger til medlem med omsorg for syke barn» når barn er innlagt på 3D eller har oppfølging i NAST.

2.     Omfang:

Retningslinjen gjelder 3D, og vil ikke være direkte overførbar til andre avdelinger.

3.     Definisjoner:

Hvem kan få pleiepenger?

  • Dersom et barn under 18 år er innlagt på sykehus, eller trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller en medfødt misdannelse, kan barnets omsorgspersoner ha rett til pleiepenger. 
  • To omsorgspersoner kan få pleiepenger samtidig dersom et nyfødt barn er innlagt på sykehus eller i NAST. Det er et krav om tilstedeværelse i avdelingen/ i hjemmet med barnet for å motta ytelsen.
  • Omsorgspersoner her er foreldre eller andre som har omsorg for barnet, eks. steforeldre eller samværsforeldre. Besteforeldre eller andre nærstående kan også ha rett på pleiepenger dersom de har en omsorgsrolle for barnet. Det er et krav at den som søker må være borte fra arbeidet på grunn av barnets sykdom og derfor tape arbeidsinntekt. Dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV kan også gi rett til pleiepenger.
  • Foreldre som har barn som er født før svangerskapsuke 33 skal også søke om Pleiepenger så lenge barnet er innlagt på sykehus, eller har oppfølging i NAST. Se Folketrygdloven § 14-10 a. Utvidet stønadsperiode for foreldrepenger ved prematur fødsel (før uke 33) for mer informasjon.

4.     Ansvar:

Behandlende lege har ansvar for å opprette søknad i DIPS og ta utskrift til foreldre/ omsorgspersoner som sender søknad til NAV og arbeidsgiver.

 

5.     Beskrivelse

Presisering om nyfødte

Når et nyfødt barn er innlagt på sykehus, vil begge foreldre som hovedregel ha rett til pleiepenger hele perioden barnet er innlagt. Dette gjelder uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og barnets behov for tilsyn og pleie. Det er likevel et krav at den som søker er til stede på sykehuset. Barnet regnes som innlagt også hvis det får behandling og oppfølging i NAST. De første åtte ukene må legeerklæring for pleiepenger være skrevet av en sykehuslege.

Fremgangsmåte ved søknad om pleiepenger:

1)  Legens oppgaver:

a)   Lege henter frem NAV-blankett i DIPS: «BL Legeerkl. Krav Pleiepenger barns sykd.» og fyller ut hele punkt 5 Legeerklæring. Legeerklæringen må inneholde opplysninger om:

         Barnets tilstand og forventet tilstand i søknadsperioden*

         Evt. Diagnose eller diagnosekode(ICD-10)

         Om det er behov for mer enn én omsorgsperson på full tid

         Tidsrom det er behov for pleiepenger

         Periode for innleggelse

         Signatur og stempel

 

*Når barnet er innlagt nyfødt intensiv er det tilstrekkelig med en enkel beskrivelse i legeerklæringen, eks. gestasjonsalder og kort om tilstanden.

 

b)   Lege tar utskrift av søknad, signerer legeerklæring og leverer denne til foreldre/omsorgspersonen som skal søke om pleiepenger. Foreldre skal så fylle ut resten av søknaden og sende til NAV og arbeidsgiver som beskrevet i neste punkt.

 

2)  Foreldrenes oppgaver:

 

a)   Foreldre fyller ut og signerer søknaden om pleiepenger (punkt 1-4 og 6)

b)   Foreldre sender søknaden digitalt eller pr. post til NAV.

Søknader som sendes digitalt til NAV, er i systemet i løpet av få minutter. For digital søknad går foreldre/ omsorgsperson inn på  https://pleiepengesoknad.nav.no/,logger inn med bank-ID og fyller ut den digitale søknaden. Den som søker tar bilde av legeerklæringen med mobiltelefonen, og laster opp dette som vedlegg til søknaden.

c)    Søker tar med «Arbeidsgivers eksemplar» til egen arbeidsgiver som skal sende inntektsopplysninger digitalt til NAV. Søknadens veiledning og nav.no gir mer informasjon om dette.

d)   Foreldrene kan få: Pleiepenger, foreldre informasjon 3D

 

NAV må ha søknaden senest 3 måneder etter at Pleiepengene er tatt ut.

        

6.     Avvik:

Dette er en veiledende prosedyre. Avvik kan evt. sendes til Synergi.

 

7.     Kilder/Referanser:

Legens rolle ved søknad om Pleiepenger NAV.no: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Leger+og+andre+behandlere/Relatert+innhold/pleiepenger-ved-barns-sykdom

 

Foreldreinformasjon og digital søknad NAV.no: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/pleiepenger+for+pleie+av+sykt+barn

 

Folketrygdloven (1997) Lov om Folketrygd § 9-10. Pleiepenger til medlem med omsorg for sykt barn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-5#shareModal

 

Folketrygdloven (1997) Lov om Folketrygd § 14-10 a. Utvidet stønadsperiode for foreldrepenger ved prematur fødsel: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_6-1-2#shareModal

 

Rundskriv til ftrl kap 9: Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom https://lovdata.no/nav/rundskriv/r09-00#KAPITTEL_5