Pleiepenger til foreldre 3D

Pleiepenger til foreldre 3D v. 1.7, 14.02.2022

Pleiepenger for barn ved Nyfødt intensiv 3D, og NAST revidert 21.01.22

1.     Hensikt: 

At foreldre/ omsorgspersoner som har barn innlagt på Nyfødt intensiv (3D) får søkt om Pleiepenger fra NAV etter Folketrygdloven § 9-10. «Pleiepenger til medlem med omsorg for syke barn» .

2.     Omfang:

Retningslinjen gjelder Nyfødt intensiv avdeling (3D), inkludert Nyfødtavdelingens ambulante sykepleiertjeneste (NAST), og vil ikke være direkte overførbar til andre avdelinger.

3.     Definisjoner:

Pleiepenger:

Pleiepenger for sykt barn er en ytelse for den som må være borte fra jobb for å være sammen med et barn under 18 år som på grunn av sykdom trenger pleie og omsorg hele tiden. Barnet må være/ ha vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste. Det er ingen tidsbegrensing for hvor lenge omsorgspersonen kan få pleiepenger når alle vilkårene er oppfylt.

Vilkår for pleiepenger fra NAV:

  • Du er medlem av folketrygden. Bor du i Norge er du vanligvis medlem av folketrygden.
  • Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for.
  • Barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.
  • Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie hele tiden.
  • Du har vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før pleiepengeperioden starter. (Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger er likestilt med jobb. Samme gjelder for kompensasjonsytelse etter midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av pandemien.)
  • Fraværet fra jobb gjør at du taper minst 20 prosent av inntekten din. Inntekten må være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av.
  • Inntekten din tilsvarer minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden

 

Innlagt på sykehus eller oppfølging fra NAST
Når et barn er innlagt på sykehus har begge foreldre som hovedregel mulighet til å søke om pleiepenger samtidig for å være sammen med barnet.

Barnet regnes også som innlagt hvis det får behandling og oppfølging i hjemmesykehus, eller nyfødtavdelingens ambulerende sykepleiertjeneste (NAST). Begge foreldre kan søke om Pleiepenger i denne perioden, for å være sammen med barnet.

Barn er født prematur før svangerskapsuke 33.
Foreldre som har barn som er født før svangerskapsuke 33 bør også søke om Pleiepenger så lenge barnet er innlagt på sykehus, eller har oppfølging i NAST. Se Folketrygdloven § 14-10 a. Utvidet stønadsperiode for foreldrepenger ved prematur fødsel (før uke 33) for mer informasjon. Foreldre bør også søke om foreldrepenger om det ikke er gjort.

4.     Ansvar:

Sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten har ansvar for å skrive legeerklæring. Foreldre/ omsorgsperson har ansvar for å sende søknad med legeerklæring til NAV. Lege henviser til sosionomtjenesten ved sykehuset ved behov for veiledning

5.     Beskrivelse

1) Lege:

Lege har ansvar for å opprette legeerklæring* i DIPS. Se nytt og forenklet skjema 2021 Lege tar utskrift av utfylt erklæring til foreldre. 

*Når barnet er innlagt nyfødt intensiv er det tilstrekkelig med en enkel beskrivelse i legeerklæringen, eks. gestasjonsalder, bekrefte innleggelse og kort om tilstand.

 

2) Søker (foreldre/ omsorgsperson):

-      Søker skal selv sende søknad til NAV. Alle som har bank-id anbefales å søke digitalt via nav.no, løsningen fungerer godt på smarttelefon. Legeerklæringen har en QR-kode som søker kan skanne for å komme direkte til den digitale søknaden. Søker tar et bilde av legeerklæringen og laster den opp når han eller hun søker om pleiepenger via nav.no.

-      Søker informerer sin arbeidsgiver om at søknad er sendt, og ber arbeidsgiver om å sende inntektsopplysninger til NAV. Når søknad er sendt digitalt til NAV, får søker en bekreftelse som kan leveres til arbeidsgiver.

-      Hvis den som skal søke ikke har bank-id, eller det er andre grunner til at han eller hun ikke kan sende digitalt, kan papirsøknad og andre papirer sendes til oss per post.

        

6.     Avvik:

Dette er en veiledende prosedyre. Avvik meldes via Synergi.

7.     Kilder/Referanser:

 

1.   Foreldreinformasjon og digital søknad NAV.no: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/pleiepenger-for-sykt-barn

 

2.   Legens rolle ved søknad om Pleiepenger NAV.no: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/helsepersonell/pleiepenger-for-sykt-barn-legens-rolle

 

3.   Folketrygdloven (1997) Lov om Folketrygd § 9-10. Pleiepenger til medlem med omsorg for sykt barn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-5#shareModal

 

4.   Folketrygdloven (1997) Lov om Folketrygd § 14-10 a. Utvidet stønadsperiode for foreldrepenger ved prematur fødsel: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_6-1-2#shareModal

 

5.   Rundskriv til ftrl kap 9: Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom https://lovdata.no/nav/rundskriv/r09-00#KAPITTEL_5