Stillingsbeskrivelse bioingeniør v. 1.7, 17.01.2022

 

 

1.          KVALIFIKASJONSKRAV

-          autorisert bioingeniør

 

2.          ORGANISATORISK PLASSERING

-          seksjonsleder er nærmeste administrative overordnede

-          fagbioingeniør er nærmeste faglige overordnede

 

 

3.          ANSVAR OG HOVEDOPPGAVER

Bioingeniør skal:

-          Utføre tildelte arbeidsoppgaver etter gjeldende faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gitt i EQS

-          følge prosedyrer for vedlikehold av seksjonens utstyr

-          delta i vaktordning etter avtale

-          delta ved innføring av nye metoder og ved metodevalidering ved behov

-          følge pålagte vernerutiner for smittefare

-          følge avdelingens HMS-bestemmelser

-          utføre andre oppgaver etter nærmere avtale

-          har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

 

4.          SAMARBEIDSFORHOLD

Bioingeniør skal:

-          i samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniør delta i opplæring av nyansatte

-          motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

 

5.          SPESIELLE BESTEMMELSER

-          bioingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens Kapittel 5 § 21 helsepersonell-loven:

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett - Lovdata

 

-          endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter

at saken er forelagt bioingeniør. Slike enderinger gis skriftlig.