Stillingsbeskrivelse for avdelingsoverlege v. 1.4

1.   Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist innen medisinsk biokjemi

2.   Organisatorisk plassering

 • Avdelingssjef er avdelingsoverlegens nærmeste overordnede
 • Medlem i avdelingens ledergruppe

3.  Stillingens hovedoppgaver

Avdelingsoverlegen har medisinskfaglig ansvar innenfor sitt fagområde og har ansvar for medisinskfaglig utdanning, forskning og utvikling ved avdelingen.

3.1 Ansvars og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å delta i medisinskfaglige oppgaver og undervisning internt og eksternt
 • Delta i prioritering og valg av analyserepertoar/undersøkelser
 • Gi rekvirentene medisinskfaglige råd ved valg av analyser og fremme effektiv bruk av laboratorietjenestene
 • Gi rekvirentene medisinskfaglige råd i forbindelse tolkning av analyseresultater
 • I samarbeid med ansvarlig seksjonsleder og fagansvarlig, ansvar for innføring av nye metoder og metodeendringer
 • Være valideringsansvarlig for avdelingens analyser
 • Delta i strategi og budsjett prosessen for å opprettholde og utvikle kompetansen i avdelingen
 • Delta i utarbeidelse av mål og virksomhetsplaner for avdelingens drift og medvirke til at disse er i overensstemmelse med sykehusets overordnede mål og planer
 • Medvirke til at virksomheten drives innenfor gitte økonomiske rammer
 • Ansvar for at den medisinske forskningen i virksomhetsområdet gjennomføres i henhold til rammer og retningslinjer
 • Ansvar for at det utarbeides årsrapport innen eget fagområde  
 • Faglig ansvar for utdanning av legespesialister innenfor fagområdet
 • Har delegert personalansvar for leger ved avdelingen  

3.2 Samarbeidsforhold

 • Informere og stimulere medarbeidere til samarbeid om avdelingens og Helseforetakets mål.
 • Samarbeide med Helseforetaktes interne brukere av laboratorietjenestene slik at pasientene får et tilbud i overensstemmelse med faglig og etisk aksepterte standarder og normer, slik at tildelte ressurser blir best mulig utnyttet.
 • Samarbeide med fagmiljøet innen medisinsk biokjemi nasjonalt og internasjonalt 
 • Samarbeide med regionens eksterne rekvirenter for å kunne tilby et relevant analyserepertoar 
 • Delta på avdelingens fagmøter

4. Spesielle bestemmelser

 • Skal delta på nødvendige etterutdanningskurs samt aktuelle brukermøter og nasjonale og internasjoneale kongresser for å vedlikeholde spesialiteten innen medisinsk biokjemi
 • Taushetsplikt etter Helsepersonelloven, «Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5»
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt avdelingsoverlegen. Slike endringer gis skriftlig.