KPHV - Oppfølging av pasienter som ikke møter til timeavtale v. 1.0

Hensikt:

 

Sikre at pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk behandling, kontaktes og avklares med tanke på videre oppfølging.

 

Omfang:

 

Omfatter alle avdelinger/enheter som driver poliklinisk behandling i Klinikk psykisk helsevern voksne.

 

Ansvar:

 

         Ansvaret for gjennomføring påhviler den enkelte poliklinikk eller den som tilbyr poliklinisk oppfølging i andre enheter.

 

         Helsepersonell som pasienten har avtale med, vurderer sammen med tverrfaglig team i henhold til forsvarlighetskravet hvordan pasienten skal følges opp når vedkommende ikke møter til avtale.

 

Fremgangsmåte:

 

         Ny-henviste pasienter som ikke møter til første timeavtale og som ikke har gitt beskjed om avlysning, bør etter vurdering kontaktes med tilbud om ny time. Det bør i hvert enkelt tilfelle gjøres en vurdering av hvor raskt og på hvilken måte pasienten skal kontaktes (eksempelvis pr. telefon eller brev).

 

         Hvis pasienten ikke møter til andre time, kan konsultasjonsserien avsluttes. Pasient og henvisende instans skal orienteres pr. brev og om sin mulighet for klageadgang.

 

         Når pasienten allerede er i en etablert behandlingsrelasjon/serie, bør behandlende helsepersonell vurdere hvordan vedkommende skal forholde seg når pasienten ikke møter til avtalte timer. En eventuell avtale med pasienten om dette bør dokumenteres, inkludert om pårørende kan kontaktes. Behandlende helsepersonell har ansvaret for å vurdere om inngått avtale er forsvarlig dersom det skjer en forverring av pasientens tilstand.

 

         Alle pasienter bør kontaktes innen 7 dager etter å ha uteblitt fra timeavtale med mindre annet er avtalt.

 

         Skriftlig tilbakemelding gis til henviser/fastlege når pasienten ikke møter.