Stillingsbeskrivelse Tekniker - Sterilsentralen v. 1.3, 19.03.2018

1. ORGANISATORISK PLASSERING

 

 • Faglig og administrativt underordnet avdelingssykepleier ved  sterilsentralen SUS

 

2. ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER.

 • Ha medansvar for at gjeldende prosedyrer blir fulgt opp slik at kvalitet oppnås, og gir en rasjonell, effektiv og sikker drift.
 • I henhold til hygieniske prinsipper og avdelingens prosedyrer utføre rengjøring, kontroll, pakking og sterilisering av kirurgiske instrumenter og annet utstyr.
 • Utføre korrekt lagerhold, som bl.a. innebærer utlevering av sterilt engangs- og flergangsutstyr til sykehusets avdelinger.
 • Ha medansvar for at avdelingens hygieniske standard, orden og effektivitet opprettholdes
 • Ta initiativ i forhold til egen læring, fagutvikling og kvalitetsutvikling av arbeidsoppgavene i avdelingen.
 • Ha medansvar for å holde sterilsentralens hjelpemidler og utstyr i god stand.
 • Bidra til at sterilsentralen utad yter god service til brukerne.

 

3. SAMARBEIDSFORHOLD.

 • Medvirke til et sikkert og godt arbeidsmiljø innad i avdelingen, og i forhold til de samarbeidende avdelinger

 

4. SPESIELLE BESTEMMELSER.

 • Ansettelse etter gjeldende ansettelsesreglement for Helse Stavanger HF.
 • Stillingsbeskrivelsen er gyldig fra:111201
 • Stillingsbeskrivelsen godkjennes og kan forandres av avdelingssjef/avdelingsspl..
 • Endringer skal være skriftlige og forelegges stillingsinnehaveren på forhånd.
 • Teknikker har taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21