KPHV - Våland - Somatisk tilstand, oppfølging hos mottagende enhet v. 1.1, 16.07.2018

 

Oppfølging av somatisk tilstand/funn fremkommet ved innleggelse AMC2 i mottakende sengeposter ved avdelinger på Våland 

 

«Rutine for signering av blodprøver og oppfølging av somatiske forhold på nye pasienter på sengepost»:

 

1.    Ansvarshavende sykepleier i mottakende enhet mottar rapport fra sykepleier fra AMC2 og går sammen med vedkommende gjennom sjekkliste for AMC2 for å avklare hva som evt ikke er gjort på AMC2 og må følges opp videre i sengepost.
 

2.    Mottakende enhet skal på alle hverdager ha en plan for hvem av legene i sengeposten som skal kontaktes for å følge opp evt blodprøver eller somatiske forhold påvist under innleggelse ved post AMC2 og som ikke kan vente til neste virkedag. I helger tar ansvarshavende sykepleier i mottakende enhet kontakt med vakthavende forvakt for samme forhold.

  

«Rutine for oppfølging av somatiske forhold i sengepost»:

 

1.    Det skal foreligge en beskrivelse av somatiske forhold og plan for oppfølging av funn gjort enten ved innkomst eller under opphold som er gjort kjent for leger og sykepleiere i sengeposten. Hvis somatisk undersøkelse ikke har vært mulig å gjennomføre eller ikke vurderes nødvendig å gjøre (pasienten har nylig vært innlagt, eller er overført fra somatisk avdeling og medisinsk klarert) bør dette beskrives i journal.
 

2.    Planen skal være skriftlig, ligge som en del behandler journal og være merket med «Somatiske forhold – oppfølging». Tiltak skal dateres initiert, med plan for evaluering og endring. Det skal refereres til planen i sykepleiernes pleieplan.
 

3.    Somatiske forhold skal være et fast punkt i postens morgen/behandler møter.
 

4.    Pasienter som er innlagt og som får påvist somatiske forhold som tilsier behov for oppfølging skal så langt som mulig henvises for slik oppfølging mens de er innlagt, alternativt bør det bestilles time for pasienten hos pasientens fastlege for oppfølging og ikke overlate til pasienten selv å følge opp dette.