Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet v. 2.2, 22.01.2021

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Prosedyren er omarbeidet

På grunn av smittevernhensyn vil en ha minst mulig polikliniske konsultasjoner. Dersom mor blir over til 1.dag kan en på barsel få tatt jordmorsamtale, evt. hørselstest (hvis barnet er >24 timer), observere amming etc.

Hvis mor ønsker å reise på dag 0, skal hun reise direkte fra fødeloftet/fødeavdelingen. Følg rutinen under:

Hjemreise kan skje tidligst 6 timer etter fødselen.

Dette forutsetter at kvinnen er i fin form, og at barnet er undersøkt og klarert av barnelegen. Dersom kvinnen reiser hjem før dette, må hun skrive under på at hun reiser på eget ansvar Fødsel - Hjemreise før barnelegeundersøkelsen - signatur og informasjon - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)

 

 

Barnelegeundersøkelse

Barnet skal være undersøkt av barnelege før hjemreise. Ta kontakt med barsel 7i  på dagtid (tlf.513395)  Barnet vises først deretter inneliggende. Skal mor reise i løpet av kveld/natt  call barnelege på *4-9014 Dersom barnelege ikke har anledning til å komme, kan barnet følges til 3d for barnelegeundersøkelse der.

Diagnoseskjema nyfødte Diagnoseskjema nyfødt innlagt KK og rekvisisjon til nyfødtscreening fylles ut og legges i oppholdmappen. Ved bilyd grad 1 og 2 kan barnet reise hjem frem til kontrollen 4. dag på Barnepoliklinikken.

Barn som skal følges opp med blodsukkermålingerHypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel eller ObservasjonsskjemaInfeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling kan ikke reise før observasjoner og blodprøver er avsluttet.

 

Informasjon til mor på fødeavdelingen og fødeloftet

Kvinnen får muntlig informasjon om amming, blødning, etterrier, sting, vannlatning med mer. I tillegg gis skriftlig informasjon:

Informer kvinnen om å ta kontakt med barselhotellet (7I) ved spørsmål om barnets/egen helse. 

 

Utskriving og oppfølging videre

Mor:

Barselhotellet har ansvar for jordmorkontrollen, denne avtales med mor mellom 2. og 4. dag pp. Jordmorkontroller gjøres i ukedagene kl 11.00, ikke i helgene. Kvinnen møter på poliklinikkrommet i 7.etg. Legg inn på oppmøteliste, se mal lenger nede i rutinen.                                                                                                                                                     

Oppholdmappen legges på 7I i skuffen for polikliniske pasienter.

Hvis kvinnen er Rh neg, festes rhesuslappen på oppholdmappen. Ved behov for anti-D, gis dette på jordmorkontrollen, evt når barnet tar blodprøve til nyfødtscreening i helg. Anti-D skal gis senest 72 timer etter fødsel.

 

Barnet:

Legg barnet inn i timebok.Følg mal neste side

 Nyfødtscreening tas mellom 48 og 72 timer. Bestill nyfødtscreening same dag som jordmorkontrollen kl 12.00. Barn som er født i tiden onsdag kl 12.00-fredag kl 16.00, må ta blodprøven poliklinisk på barsel 7I (1 etg) lørdag eller søndag kl 12.00.

Evt rutinebilirubin bestilles i henhold til rutiner i EQS, informer barselhotellet om prøver som evt skal tas slik at disse blir fulgt opp Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling 

 

Barselpoliklinikken

Mor:

Jordmorkontroll Barsel - Utreisesamtale

Evt anti-D

​Fyll ut fødselsrapporten Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege. Gi mor et eksemplar.

 

Barnet:

Utreisenotat (amming, vektkontroll, hørselsscreening, TC fra sternum, urin og avføring, funn hos barnelege, evt videre avtale om oppfølging)

 

 

Poliklinisk oppmøteliste mor:

 • Aktiver aktuellpasiet fra sengepostlisten
 • Tast F7-du får da opp henvisninger på pasienten
 • Marker siste planlagte kontakt i KK-HST
 • Velg ny kontakt     

 

Mal for å lage poliklinisk time barn:

 • Marker pasient i inneliggende listen i Dips
 • Åpne timeboken
 • Klikk på ønsket dato
 • Skriv i rubrikken "Ressurser": 7I-BBLSUS
 • Klikk: vis
 • Marker 3 linjer f.eks. 11.00-11.45
 • Høyreklikk på linjen

Fyll inn neste bilde:

 • Omsorgsnivå:Poliklinisk omsorg
 • Seksjon: Føde-Barsel BB
 • Lokalisering Poliklinikk 7i
 • Beskrivelseav tiltak: Hørselstest,vekt,tc
 • Fagområde:Kvinnesykdommer og elektiv sectio
 • Klikk: lagre
 • Klikk: lukk
 • Klikk: F5,legg inn mors tlf.nr i feltet "mobiltelefon"
 • Klikk:Lagre
 • Klikk:Lukk