Forskningssjef ved Kvinne- og barnedivisjonen v. 1.1

Forskningssjef i Kvinne- og barnedivisjonen - Stillingsbeskrivelse

 

Organisatorisk plassering:

Nærmeste overordnet er direktør ved Kvinne- og barnedivisjonen

  

Kvalifikasjoner:

Professorkompetanse og/eller postdok med aktiv pågående forskning.

 

Ansvarsområde:

Koordinerer alt forskningsarbeid i divisjonen i samarbeid med direktøren. Forskningssjefen er rådgiver for divisjonsdirektøren i forskningsspørsmål, og skal påta seg relevante arbeidsoppgaver i forhold til forskning pålagt av divisjonsdirektøren.

 

Innenfor rammer fastsatt av divisjonsdirektør skal forskningssjefen:

 

·      delta i faglig rådgivningsgruppe i Forskningsavdelingen

·      gi råd og veiledning i forbindelse med godkjennelse av forskningsprosjekter i divisjonen

·      delta i eksterne utredninger og faggrupper etter koordinering av Forskningsavdelingen

·      ivareta rapportering fra divisjonene i forhold til forskning, herunder ved å innhente og samordne rapporter fra forskningskoordinatorer ved de enkelte avdelingene

·      være pådriver i forhold til etablering av nye prosjekter og gi støtte til prosjekter som har problemer med fremdriften

·      ha oversikt over lover og regler knyttet til forskning, og bidra til at all forskning i divisjonen følger disse

·      ha oversikt over forskningsfond i divisjonen

·      delta i direktørens ledergruppe når det er aktuelle saker som skal behandles

·      kunne representere divisjonen i forskningsutvalget ved SUS og som leder av Forskningsgruppen for Kvinne- og barnehelse etter instruks fra divisjonsdirektør

·      direktøren kan delegere andre FoU-relaterte oppgaver til forsknings- og utviklingskoordinator

·      ivareta andre forskningsrelaterte oppgaver etter avtale med Forskningsavdelingen

 

Spesielle forhold

Forskningssjefen kan samtidig også ivareta funksjonen som forskningskoordinator ved en av avdelingene i divisjonen. Forskningssjefen kan ha annen stilling i divisjonen. Dette avtales med direktør.

 

 

Samarbeidsforhold:

Forskningsleder samarbeider med de andre medlemmene av direktørens ledergruppe og alle grupper internt i divisjonen, og skal bestrebe seg på å ha gode samarbeidsforhold til alle medarbeidere.