Isolering
Isolering v. 2.5

 

1.       Innhold / relatert

Klikk på innhold øverst i dokumentet og du får opp en innholdsfortegnelse

2.       Hensikt

Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Isolering er spesifikke smitteverntiltak som har til hensikt å forsterke de basale smittevernrutinene.

 

3.       Ansvar

         Det er mottakende lege evt. avdelingens lege som i samarbeid med sykepleier, etter individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle, avgjør om pasienten skal isoleres og hvilket regime som skal følges samt dokumenterer dette i DIPS og MEONA

         Legen er også ansvarlig for eventuell prioritering av pasienter til isolasjonspleie

         I akutte situasjoner før lege kan vurdere situasjonen, bør avgjørelse om midlertidig isolering tas av sykepleier. Ved mistanke om isolasjonstrengende infeksjon skal adekvat isolering starte umiddelbart, uten å vente på en bekreftelse av diagnosen, for eksempel svar på mikrobiologisk undersøkelse

         Avdelingens lege må avgjøre når isoleringen kan opphøre og dokumentere dette i DIPS og MEONA

         Sykepleier har ansvar for gjennomføring av isolasjonsregimet, for å informere alle berørte parter, d.v.s. pasienten, sykehuspersonell og pårørende, samt dokumentere isolering og dato for isolering / evt opphør av isolering i sykepleiedokumentasjonen i DIPS og MEONA

 

         Lege dokumenterer infeksjon / bærerskap av antibiotikaresistente bakterier under kritiske opplysninger i DIPS / MEONA første gang dette påvises i mikrobiologiske prøver. Dette for å sikre at nødvendige smitteverntiltak blir iverksatt ved evt. reinnleggelse

         Behandlende lege har ansvar for å informere pasienten om merkingen i journal

 

4.       Omfang

Gjelder alle pasienter med infeksjoner som er definert under de ulike isoleringsregimene.

 

5.       Definisjon (Isolasjonsveilederen)

Isolat: Kun enerom med forgang, eget toalett med dusj og dekontaminator defineres som dette. Alle 3 enhetene skal ha håndvask. Dørene skal være lukket.

Isoleringsrom: Andre rom som brukes til isolering. Døren skal være lukket.

 

6.       Beskrivelse

 

6.1.Framgangsmåte ved forberedelse til isolering

 

6.1.1.  Mottak av pasient

         Pasienter som må isoleres i isolat eller enerom skal ved innleggelse om mulig ikke tas inn i pasientmottaket, men transporteres direkte til isolasjonsrommet hvor man foretar innskriving, journalopptak og andre undersøkelser

         Pasienter med isolasjonstrengende luftveisinfeksjon som influensa og COVID- 19, MRSA (dråpesmitte) og lungetuberkulose må benytte kirurgisk munnbind under transport internt i sykehuset.

 

Rom i akuttmottaket

Akuttmottaket skal ha et isolat eller et undersøkelsesrom som er innredet slik at rommet lett kan tømmes for overflødig utstyr. Rommets vegger og gulv må kunne tåle desinfeksjon, og helst ligge i nærheten av et desinfeksjonsrom med dekontaminator. Rommet skal ha håndvask.

 

Personalet

         Er det mistanke om at pasienten har en isoleringstrengende infeksjon, skal personalet bruke beskyttelsesutstyr i henhold til aktuell smitte

         Hvis det ikke har vært mulig å bruke beskyttelsesutstyr, skal arbeidsdrakten skiftes snarest mulig etterpå

         Hånddesinfeksjon/håndvask skal alltid utføres etter kontakt med en pasient

 

Orientering til pasienten / pårørende

         Det er viktig at pasienten forstår prinsippene for og hensikten med isolasjon. Derfor må det gis grundig informasjon både muntlig og skriftlig om isoleringstiltakene.

         Pasienten og pårørende skal instrueres i riktig håndhygiene og ha mulighet til å kunne gjennomføre dette. Pårørende må instrueres i bruk av beskyttelsesutstyret

         Det skal ikke innføres strengere isolasjonsregime enn nødvendig, og at isoleringen skal avvikles så fort smitte er avkreftet eller smittefaren er opphørt

         Pårørende informeres om retningslinjer for besøk og hvilke smitteforebyggende tiltak de må følge

 

Isolering - informasjon til pasient og pårørende (Ikke tilgjengelig)

 

6.1.2.  Merking av rom

På døren til isoleringsrommet skal det festes en plakat med opplysninger om det aktuelle isoleringsregimet

 

Plakat kontaktsmitte (Ikke tilgjengelig)

Plakat dråpesmitte (Ikke tilgjengelig)

Plakat luftsmitte (Ikke tilgjengelig)

 

6.1.3.  Valg av sengeutstyr og møbler – forberedelse av isolatet

         Fjern unødvendig utstyr og inventar

         Møblene i et isoleringsrom skal være av et materiale som er enkelt å desinfisere og rengjøre og ha mest mulig glatte og ubrutte flater    

 

6.2.Rutine under isolering

Det må ikke tas inn mer utstyr enn nødvendig på isolerings­rommet. Flergangsutstyr kan benyttes dersom utstyret kan desinfiseres tilfredstillende. Det er ikke nødvendig å bruke engangsutstyr i større utstrekning enn det som er vanlig for pasienter som ikke er isolerte

 

6.2.1.  Forberedelse av isolatet

         Nødvendig undersøkelses- og pleieutstyr skal være rent. Blodtrykksapparat, staseslange,  lommelykt o.l. bør være pasientbundet og oppbevares i pasientrommet.

         Usterile hansker – eskene plasseres i hyller, evt dispensere - i stor nok avstand fra vask for å unngå sprut

         Boks til stikkende/skjærende avfall

         Kjemisk desinfeksjonsmiddel som er aktuelt for daglig desinfeksjon av kontaktpunkt, desinfeksjon av prøveglass og når en tar ut boks til stikkende /skjærende avfall

         Evt pasientpapirer bør oppbevares på vaktrommet og skal ikke bringes inn og ut av isoleringsrommet

 

6.2.2.  Tiltak for å redusere spredning av infisert materiale fra pasienten

         For å hindre søl og spredning av infisert materiale skal en alltid tilstrebe og få kontroll med drenasje/utskillelse. Bandasjer skal være godt festet og hvis mulig dekke hele såret og fange opp alt puss. De må skiftes så ofte at en unngår gjennomsiving

 

         Drenasje/skyllesystemer fra infeksjonsfokus skal monteres og fungere slik at en unngår lekkasje til omgivelsene. Stomiposer bør brukes ved fistelsekresjon

 

         Ved infeksjoner som spres fra luftveiene må pasienten instrueres i hostehygiene

 

         Ved diare må forholdene legges best mulig til rette for at pasienten lett kan komme på toalett eller bekken

 

Hvis det likevel blir sølt, skal området flekkdesinfiseres (punkt 5.10) og fjernes som smittetøy eller smitteavfall.

 

6.2.3.  Hånddesinfeksjon og håndvask

         Isolerte pasienter og deres pårørende skal instrueres i håndhygiene. De skal ha tilgang til hånddesinfeksjon ved seng og ha tilgang til håndvask med såpe og vann

 

         Hånddesinfeksjon (20-30 sekunder) er førstevalget

 

         Håndvask (40-60 sekunder) anbefales når hendene er synlig tilskitnet, og ved Clostridioides difficile (60 sekunder) og Norovirus

 

6.2.4.  Personlig beskyttelsesutstyr til bruk ved isolering

 

Hansker Hanskebruk (Ikke tilgjengelig)

Hansker skal brukes ved all kontakt med pasienten og ved all kontakt med seng og mulig forurenset utstyr, gjenstander eller flater.  Hansker reduserer risikoen for forurensning av hendene og at hendene skal bli kolonisert med sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Behov for hanskeskift og håndhygiene er det samme på isolat som ved annen pleie*:

                     Hansker skal skiftes mellom hver arbeidsoppgave hos pasient inne på isolatet

                     Hansker må være tilgjengelig inne på isolatet (ikke plasseres på vask)

                     Utfør håndhygiene mellom hvert hanskeskift

 

*Gjelder ikke ved smitterisikogruppe 4: Ebola ol.

 

Munnbind, øyebeskyttelse og visir

Bruk munnbind og øyebeskyttelse eller visir for å beskytte slimhinnen i øynene, nesen og munnen ved prosedyrer der det kan oppstå sprut av kroppsvæsker, inkludert blod, sekreter og ekskreter eller annet flytende materiale som kan innehold mikroorganismer.

 

Smittefrakk Smittefrakk (Ikke tilgjengelig)

Smittefrakk er nødvendig ved kontakt med smitteførende pasienter ved all kontakt med seng og mulig forurenset utstyr, gjenstander eller flater. 

 

Lue og hette

Bruk av hette er vanligvis ikke nødvendig ved de ulike isoleringsregimene. Personer med langt hår bør sette opp håret, slik at håret ikke forurenses eller er årsak til forurensing ved stell av pasienten.

 

 

Sko

Skobytte er i de fleste tilfeller ikke nødvendig. I ekstreme situasjoner med mye søl av infisert materiale på gulvet bør det brukes egne rombundne sko eller støvler som tåler varmedesinfeksjon og som kan tas av og på uten bruk av hendene.

Skoovertrekk skal ikke benyttes.

 

6.3. Praktisk arbeid i sluse eller forgang

Slusen er delt i en ren og uren sone. Under isolering betraktes slusen som ren – ved opphør av isolering betraktes slusen som uren

 

         Her skal være håndvask

         Adskilte knaggerekker for smittefrakker og arbeidstøy som brukes utenfor isolatet

         En lagrer kun:

         nødvendig beskyttelsesutstyr - hengt opp i dispensere med stor nok avstand fra håndvask for å unngå sprut

         en smitteeske i papp med gul pose til smitteavfall

         en avfallsbøtte til brukte papirhåndkle (se punkt 6.12)

     

Påkledning

         Det personlige beskyttelsesutstyret skal tas på og av i sluse/forgang

 

6.4.Transport av medisinsk teknisk utstyr inn og ut av isolatet

Større mobilt utstyr (EKG-apparat, røntgenapparat o.l.) og annet utstyr som ikke kan varmedesinfiseres, må desinfiseres med egnet kjemisk desinfeksjonsmiddel før det bringes ut av isoleringsrommet. En benytter Perasafe ved Clostridioides difficile og tuberkulose – ellers benyttes Virkon.

 

         Ved isolering for kontaktsmitte er det som regel tilstrekkelig med flekkdesinfeksjon av synlig søl samt desinfeksjon av berøringspunkter (håndtak, brytere, knotter) før utstyret bringes ut av rommet

         Ved isolering for luftsmitte skal også de deler av utstyret som kan være forurenset via luften desinfiseres. Desinfeksjonen må da utføres i slusen

         Sørg for å fukte kluten godt med aktuelt desinfeksjonsmiddel

         Overhold virketiden for aktuelt desinfeksjonsmiddel

         Etter kjemisk desinfeksjon fjernes søl og rester av desinfeksjonsmiddel med vann. Rengjøringen kan utføres etter at utstyret er brakt ut av isolatet (f.eks. i sluse/forgang eller i avdelingens desinfeksjonsrom)

 

6.5.Tiltak når pasienten må forlate isolatet

Som hovedprinsipp skal pasienten oppholde seg i isoleringsrommet helt til isoleringen kan oppheves. Dette er spesielt viktig ved isolering for luftsmitte

 

         Må pasienten likevel forlate isolatet, f.eks. for røntgenundersøkelse o.l. eller overflytning til annen avdeling, skal pasienten skifte til rent tøy og ha ren seng eller båre. Rullestol anbefales ikke

 

         Eventuelle bandasjer og/eller bleier skal være nyskiftede og godt festet og drenasjesystemer uten lekkasjer. Det må forøvrig ikke være fare for spredning av infisert materiale til omgivelsene

 

         Det er en forutsetning at pasienten vasker/desinfiserer hendene før sykerommet forlates, følger pleiepersonalets anvisninger og forøvrig har forståelse for hvordan han/hun skal oppføre seg for å unngå smittespredning

 

         Pasienter med isolasjonstrengende luftveisinfeksjon som influensa og COVID- 19, MRSA (dråpesmitte) og lungetuberkulose må benytte kirurgisk munnbind under transport internt i sykehuset

         Når pasienten skal undersøkes/opereres eller overflyttes til annen avdeling, skal perso­nalet der på forhånd informeres om at pasienten har en infeksjon og om hvilke smitteforebyggende tiltak som er nødvendige. Disse vil vanligvis samsvare med de tiltak som anvendes ved sengeavdelingen. Transportveien må være klargjort (f. eks. heis) for å unngå unødig stopp underveis

 

         Pasienten skal ikke oppholde seg i felles venterom, men bringes direkte til det rommet der undersøkelsen eller behandlingen skal foregå. Personalet som utfører transporten, må få instruksjon i nødvendige smitteforebyggende tiltak

 

Alle flater/inventar som kan ha blitt kontaminert med infeksiøst materiale desinfiseres.

 

6.6 Når isoleringstrengende infeksjon oppstår hos pasient på flersengsrom

         Når en pasient som ligger på flersengsrom får en infeksjon som krever isolering, vil man enten måtte flytte pasienten til et isolat, eller flytte ut de øvrige pasientene og benytte flersengsrommet som midlertidig isolat

         Dersom man velger å flytte ut pasienten med infeksjon, vil rommet måtte behandles som ved opphør av isolasjon. De gjenværende pasientene flyttes da ut midlertidig, nødvendig desinfeksjon og rengjøring gjennomføres, og pasientene får rene senger, rent tøy og utstyr før de flyttes tilbake til rommet (for eksempel ved Norovirus, MRSA, VRE, ESBL karba)

         Avhengig av en vurdering av risikoen for at de øvrige pasientene kan være smittet, vil det kunne være aktuelt å skrive ut eller isolere de eksponerte pasientene til utløpet av inkubasjonstiden

         Kontakt evt. seksjon smittevern for råd

 

6.7  Besøkende

         Besøkende begrenses til 1-2 personer om gangen

         Barn under 10 - 12 års alderen bør ikke få adgang til å besøke den isolerte pasienten, dersom det ikke er sterke psykososiale grunner for dette

 

         Pårørende til pasient som er isolert skal ikke benytte fellesarealet for pårørende utenfor isolatet, og ikke ha kontakt med andre pasienter eller pårørende. Pårørende bør oppfordres til å bevege seg rett ut av sykehuset etter besøk

         Pårørende skal vanligvis følge de forholdsregler som gjelder for pleiepersonalet angående beskyttelsesutstyr. Dette kan fravikes i noen tilfeller etter samråd med seksjon smittevern. Smittefrakk kastes alltid etter bruk.

 

Pårørende/ besøkende som oppholder seg lenge i isolatet

         Når foreldre/foresatte skal oppholde seg lenge i isolatet og evt. overnatte, må det tas spesielle forholdsregler, avhengig av hvilken infeksjon pasienten / barnet er isolert med. Det er ofte ikke nødvendig at pårørende bruker personlig beskyttelses-utstyr på samme måte som personalet, spesielt når formålet med beskyttelse-utstyret først og fremst er å hindre smitteoverføring til andre pasienter. Kontakt seksjon smittevern ved behov.

         Pårørende til barn som er isolerte skal uansett ikke benytte fellesarealer for pårørende utenfor isolatet, og ikke ha kontakt med andre pasienter eller deres foreldre.

 

6.8  Matservering – servise, bestikk håndteres – se videre i punkt 6.10

         Pasienten må få tilbud om håndhygiene før alle måltider

         Det brukes vanlig servise og bestikk, som etter bruk bringes direkte til desinfeksjonsrom på isolatet når dette finnes / desinfeksjonsrom i avdelingen for varmedesinfeksjon i dekontaminator før det behandles sammen med den øvrige oppvasken i oppvaskmaskin / steamer

 

6.9  Renhold

 

Daglig renhold

         Renholdspersonalet må følge de instrukser som gjelder for det aktuelle isoleringsregime med hensyn til påkledning osv. Daglig renhold utføres med vanlig rengjøringsmiddel (ferdig uttynnet på flaske)

o    Flasken skal tømmes og spyles på slutten av hver dag. Settes opp/ned for å tørke. Flasken dekontamineres en gang pr uke. Dette utføres for å hindre oppvekst av tarmbakterier

         Utstyret som brukes til rengjøring skal være rombundet. Vaskeutstyr som ikke kan varmedesinfiseres (langkost, svaber, moppestativ o.l.), desinfiseres med kjemisk desinfeksjonsmiddel, men dette behøver ikke gjøres før isoleringen opphører

         Dersom det brukes engangs klut/mopp, kastes denne etter bruk

         Fler­gangsklut og mopp sendes til vask som smittetøy

 

Vask og desinfeksjon av kontaktpunkt

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Luftsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

                     

         Pleiepersonell er ansvarlig for daglig rengjøring og evt. desinfeksjon av nattbord, alarmsnor, seng (sengehester), medisinsk teknisk utstyr. Kontaktpunktene rengjøres i retning seng (mest skitten). Renhold er ansvarlig for de resterende kontaktpunktene

         Renhold: Kontaktpunktene rengjøres i denne rekkefølgen: lysbrytere, dørhåndtak, dørkarmer, skapdører, håndtak på skap, kraner på servant, veggen der smittefrakken har hengt, inventar, vask, desinfeksjonsrom, bad, WC

 

Flekkdesinfeksjon ved søl av infisert materiale

         Den som søler infisert materiale eller oppdager slikt søl, skal straks foreta flekkdesinfeksjon. Det vil ofte være mest praktisk å fjerne sølet mekanisk ved hjelp av et absorberende materiale (cellstoff e.l.) og kaste dette direkte som smitteavfall (bruk hansker)

         Deretter fukter man området med desinfek­sjons­middel og lar dette virke i den tiden som er angitt for ikke tilsølte flater. Desin­feks­jonen blir da raskere og mer effektiv

         En benytter Perasafe ved Clostridioides difficile og tuberkulose – ellers benyttes Virkon

         Etter flekkdesinfeksjon foretas rengjøring etter avdelin­gens vanlige rutiner

Kjemisk og teknisk desinfeksjon (Ikke tilgjengelig)

 

6.10     Håndtering av brukte flergangsartikler

Flergangsutstyr skal desinfiseres før det transporteres ut av isolatet.

 

         Utstyr som tåler varmedesinfeksjon skal desinfiseres i isolatets dekontaminator. Etter desinfeksjonen transporteres utstyret direkte ut i forgang/sluse (rene hender). Utstyret trenger da ikke og pakkes inn

 

         Dersom isolatet ikke har egen dekontaminator, må forurenset utstyr pakkes i plastpose og transporteres direkte til dekontaminering i avdelingens desinfeksjonsrom. Den som bringer det forurensede utstyret til desinfeksjonsrommet, har ansvaret for at utstyret desinfiseres snarest mulig. Man bør være oppmerksom på muligheten for lekkasje av infisert væske fra utstyr som bringes ut 

 

         Utstyr som må desinfiseres og som ikke tåler varmebehandling eller å ligge nedsenket i godkjent desinfeksjonsmiddel, skal i stedet fuktes med desinfeksjons-middel som får virke i godkjent virketid. Ved behov må desinfeksjonsmiddel påføres flere ganger. Deretter foretas vanlig rengjøring

 

6.11     Blomsterstell

Blomster stelles og oppbevares på pasientrommet eller i det tilstøtende desinfeksjonsrommet / badet.

 

6.12     Håndtering av avfall

 

Sortering

         Med smitteavfall / infisert avfall menes: Avfall som er direkte forurenset med smittefarlig materiale slik som brukte bandasjer, drenasjemateriell, bleier, alt beskyttelsesutstyr o.a. Posen skal alltid lukkes før den tas ut av isolatet

         Ved luftsmitte ses alt avfall på som smittefarlig

         Ved kontaktsmitte og dråpesmitte har en både smitteavfall og restavfall  

o    Håndtørkepapir og blomsterpapir og annen emballasje som kastes i slusen er vanligvis ikke direkte forurenset og kan behandles som vanlig ikke infisert avfall / restavfall og emballeres for seg

 

Emballering

         Alt infisert avfall fra isolatet legges i egen plastpo­se som lukkes godt igjen. Er avfallsposen tilsølt av infisert materiale på utsiden, skal den dobbeltemballeres    i ny plastpose. Rutine­messig dobbelemballering er imidlertid ikke nødvendig. Se videre i Smittefarlig avfall (Ikke tilgjengelig)

         Stikkende / skjærende avfall legges i kanyleboks som lukkes og desinfiseres på utsiden med egnet desinfeksjonsmiddel før den tas ut på urent lager. En benytter Perasafe ved Clostridioides difficile og tuberkulose – ellers benyttes Virkon

 

6.13     Sengeredning og skittentøy

         Alt tøy behandles som smittetøy

 

         Unngå unødvendig risting av sengetøy. Skittentøyet rulles forsiktig sammen inne på sykerommet. Smittetøy legges så direkte (uten mellomlagring på nattbord, møbler, gulv e.l.) i gul plastpose (som henger over en stol) som lukkes og legges i rød tøysekk

         Blir den gule plastposen tilsølt på utsiden med infisert materiale, skal den dobbeltemballeres med ny plastpose før den bringes ut til skittentøy­sekken. Rutinemessig dobbeltemballering er imidlertid ikke nødvendig

 

Privat eiendeler

         Dersom en pasient avisoleres og flyttes til annen sengepost skal pasienten ha rent tøy, rent utstyr, rene hender og ren seng.

 

         Angående pasientens eiendeler

-      Vurder om enkelte eiendeler kan kastes – som tannkost, tannkrem etc. 

-      Desinfiser det som kan desinfiseres, som toalettveske, barbermaskin etc.

-      Privat tøy skal sendes hjem for vask. Det skal sendes hjem i en ren gul pose og man skal informere om at tøyet må håndteres som urent.  Privattøy rengjøres i henhold til beskrivelse for den enkelte type tekstil.  

 

6.14 Prøvetaking

 

Utstyr

Utstyr til prøvetaking som staseslange skal oppbevares i pasientrommet så lenge isoleringen pågår. Prøve­takingstralle skal etterlates utenfor rommet. Rekvisisjonen som følger prøven skal ikke bringes inn i isolatet.

 

 

Prøvetaking

         Ved rekvirering av prøver skal det opplyses om at pasienten er isolert

         Smitteplakaten viser aktuelt beskyttelsesutstyr

         Hvis selve prøvetakingen kan tenkes å medføre spesiell risiko, f.eks. ukontrollert sprut / søl med smittefarlig materiale, er det viktig å legge forholdene til rette for å unngå smittespredning, f.eks. tildekking av sengetøy med plast, bruk av øyebeskyttelse i tillegg til munnbind o.l.

         Beholder for stikkende/skjærende engangsutstyr skal oppbevares i isolatet. Engangs prøvetakingsutstyr som ikke er stikkende/skjærende, kastes som vanlig smitteavfall.

 

         Glass til blodprøver og andre prøvebeholdere (for eksempel screeningsprøver ESBL, VRE osv.) må anses som forurenset på utsiden etter prøvetakingen og skal desinfiseres på utsiden med 75% Desinfeksjonssprit

         Blodprøver som representerer kjent blodsmitte skal merkes med gul tusj

 

Fremgangsmåte ved kohortisolering se Kohortisolering (Ikke tilgjengelig)

 

6.15     Transport av isoleringskrevende pasienter mellom institusjoner

Som hovedprinsipp skal pasienten oppholde seg i isolatet helt til isoleringen kan oppheves. Må pasienten flyttes til en annen institusjon gjelder som hovedregel de samme anbefalingene som ved transport av pasienten innen sykehuset, se punkt 6.5

 

         Pasienten skal ikke oppholde seg i felles venterom, men bringes direkte til ambulanse eller annet transportmiddel. Personalet som bistår ved flyttingen skal få instruksjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak. Pasienter som er isolert for luftsmitte bør følges av helsepersonell under hele transporten

 

         Før ambulansetransport av isoleringstrengende pasienter er det en fordel å ta ut eller dekke til alt unødvendig utstyr for å lette rengjøring og desinfeksjon etterpå.

     Etter gjennomført transport rengjøres ambulansen på samme måte som ved opphør

     av isolering VAR-Opphør av isolering (Ikke tilgjengelig)

 

6.16     Beskyttende isolering Plakat beskyttende isolering (Ikke tilgjengelig)

I et forsøk på å redusere infeksjonsfaren for pasienter med visse sykdommer (for eksempel kreftsykdommer) eller pasienter som får behandling som svekker infeksjonsforsvaret (for eksempel immunosuppresiva, cytostatika eller stråling) blir det ofte gitt «beskyttende isolering». Det har vist seg at slik isolering i de fleste tilfeller ikke har redusert infeksjonsfaren mer enn det man oppnår med basale smittevernsrutiner, deriblant god håndhygiene

 

         <0,5 neutrofile er terskelen å bruke retningslinje «neutropen feber» til behandling. ABK har laget en retningslinje Beskyttende isolering til pasienter med nøytropeni (Ikke tilgjengelig) som bygger på den nasjonale retningslinjen.

o    «Dette defineres som en skjerpet /forsterket bruk av basale smittevernsrutiner i forhold til hygiene og pleie av inneliggende pasienter. Pasienter definert under dette skal ha enerom. Dette gjennomføres når granulocytter er 0,1 x 109/l, og først og fremst når fallet i granulocytter er tidsbegrenset. Egen plakat med «Beskyttende isolering»

o    Flergangsutstyr som stetoskop, termometer, staseslange etc. skal rengjøres før det tas inn til pasienten. Utstyret bør være pasientbundet

 

7       Opphør av isolering

Under isolering betraktes forrom / sluse som ren. Ved opphør av isolering betraktes  forrom / sluse som uren. Alt utstyr skal kastes / tøy håndteres som smittetøy.

Arbeidsfordeling av smitteutvask på sengepost/ Intensiv/ poliklinikk

VAR-Opphør av isolering (Ikke tilgjengelig)

 

 

8       Avvik

Prosedyren skal ikke avvikes. Eventuelle avvik registreres i Helse Stavanger HF sitt avviksregistreringssystem Synergi.

9       Referanse

Folkehelseinstituttet; Isolasjonsveilederen 2004 

Folkehelseinstituttet; Nasjonal veileder Håndhygiene 2017