Anemi, jern og blod v. 2.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Forandringer er understreket.

 

Hemoglobin i svangerskapet

 • Nasjonal faglig retningslinje retningslinje for svangerskapsomsorgen (2018) definerer Hb < 11 g/dl som anemi i svangerskapet.
 • Ingen holdepunkter for at en lett anemi (Hb 9-11 g/100ml) er til skade for verken foster eller mor. Hb<9,5 gir risiko for prematur fødsel.
 • Høy Hb (Hb >13,5 i 2. og 3. trimester) tyder på hemokonsentrasjon; kom­bi­nert med forhøyet/stigende blodtrykk og evt. lavt SF mål kan for­høyet Hb være forbundet med placentarsvikt. Kvinnen henvises til fødepoliklinikk for en vurdering.
 • Svangerskapet krever gjennomsnittlig 600-1000 mg ekstra jern for å øke erytrocyttvolumet og bygge opp fosterets erytrocyttmasse. De fleste gravide har ikke et kosthold som gir nok jern i forhold til dette behovet. 

Anbefalinger

 • Serumferritin og hemoglobin måles ved første svangerskapskontroll. Hb måles også i uke 28.
 • Serumferritin 30–70 µg/L: Tilskudd av 40 mg jern per dag fra uke 18–20 og ut svangerskapet
 • Serumferritin under 30 µg/L: Tilskudd av 60 mg jern per dag fra uke 18–20 og ut svangerskapet.
 • I fravær av serumferritinmåling anbefales alle gravide tilskudd av 40 mg jern per dag fra uke 18–20 og ut svangerskapet.
 • Ved jernmangelanemi tolereres "slow release" depottabletter best.
 • Intravenøst jern skal ikke brukes i svangerskapet med mindre det er åpenbart nødvendig, kontraindisert i 1. trimester.
 • Blodtransfusjon har en svært forbigående effekt og skal ikke være førstevalg ved Hb >7. Ferinject® kan være et alternativ til blodtransfusjon ved Hb < 7,5 og kliniske symptomer (gjelder ved jernmangelanemi og peroral jernbehandling ikke har gitt effekt).
 • Ved intoleranse for peroralt jern, og ved malabsorpsjon eller inflammatorisk tarmsykdom, kan man gi jernet intravenøst, som regel 600-1000 mg totalt.

Anemi utredning ved Hb < 11 g/dl i 1. og 3. trimester og <10,5 g/dl i 2. trimester

 • Ferritin, folat, kobalaminer (B12), hematogram (MCV, MCH)
 • Vurder utvidet anemiutredning ut fra anamnese/ etnisitet. Alle andre årsaker til til anemi i svangerskapet enn ukomplisert jernmangel eller thalassemia minor krever henvisning til en hematologisk eller indremedisinsk avdeling. 
 • Obs. familiære anemier (sigdcelleanemi, thalassemia). 

Etter fødsel 

 • Jern peroralt etter fødsel anbefales ut fra hemoglobin (<10) samt en klinisk vurdering.
 • Ved kraftig blødning etter fødsel og Hb < 8,0 g/dl, og kliniske symptomer på anemi, kan parenteral jernbehandling vurderes.
 • Blodtransfusjon kun etter nøye vurdering.

Behandling 

Peroral behandling:

 • Duroferon depottabletter, 100 mg, 1 tbl x 1-2 i 2 uker så vedlikeholdsbehandling..
 • Dersom ikke effekt oppnås etter 2 ukers behandling i svangerskapet vurderes utredning av lav Hb. 

Parenteral behandling:

 • Ferinject® gis som en engangsdose intravenøst. 10 ml Ferinject® (500 mg jern) blandes med 100 ml NaCl. Infunderes over 6-15 min. Må ikke administreres subkutant eller intramuskulært.
 • Pasienten skal ha skriftlig og muntlig informasjon om risiko for hypersensitivitetsreaksjoner: https://www.felleskatalogen.no/medisin/ferinject-vifor-france-571236
 • Intravenøst jern skal ikke gis i svangerskapet med mindre det er åpenbart nødvendig.
 • Pasienten skal observeres i avdelingen i minst 30 minutter etter behandlingen.

Ferinject passerer sannsynligvis ikke over i morsmelk, det er derfor ingen risiko for barnet ved amming. 

Ved kroppsvekt under 35 kg må samlet jerndose ikke være større enn 500 mg.

Det bør gå 5 dager etter siste Ferinject® infusjon før man starter opp med peroral jernbehandling (intravenøs tilførsel av jern hemmer peroralt opptak av jern).  

Legemidler barsel 

 

Blodtransfusjon

Bruk av blod vurderes av lege.

Retningslinjer: Rutiner ved bestilling og utlevering av blodkomponenter og blodprodukter i SUS (Ikke tilgjengelig)  Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter i SUS (Ikke tilgjengelig) 

 

Oppfølging

Oppfølging skjer vanligvis i primærhelsetjenesten. 

 

Referanseliste:

Norsk gynekologisk forenings veileder i fødselshjelp http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Anemi-og-graviditet

(sett 03.10.2015)

Felleskatalogen