Stillingsbeskrivelse fagbioingeniør v. 1.7, 21.01.2022

 

 

 

 

1.           KVALIFIKASJONSKRAV

-          autorisert bioingeniør

-          høy bioingeniørfaglig kompetanse, og ønskelig med videreutdanning

innen relevante fagområder

 

 

2.           ORGANISATORISK PLASSERING

-          seksjonsleder er fagbioingeniørs nærmeste overordnede

-          fagbioingeniør har delegert faglig ansvar for eget fagområde

 

3.           ANSVAR OG HOVEDOPPGAVER

Fagbioingeniør skal:

-          delta i seksjonens rutineoppgaver ved behov

-          arbeide aktivt for å sørge for at avdelingens HMS-bestemmelser blir fulgt

Ansvar innen eget fagområde:

-          sørge for at kvaliteten på det arbeidet som utføres er tilfredsstillende og i henhold til krav og retningslinjer

-          oppdatere og lage nye prosedyrer i EQS

-          behandle avvik innen eget fagområde (Synergi)

-          følge opp avvik knyttet til interne og eksterne kvalitetskontroller

-          ha ansvar og oversikt over utstyr med tilhørende forbruksmateriell

-          utføre utprøving/verifisering og innkjøring av nye metoder og nytt utstyr

I samarbeid med seksjonsleder:

-          være ansvarlig for opplæring av nyansatte og reopplæring

-          evaluere seksjonens organisering og drift

-          delta i planlegging og gjennomføring av forandringer i seksjonens  struktur og arbeidsoppgaver

-          i samarbeid med seksjonsleder evaluere gruppens organisering og drift

 

 

4.           SAMARBEIDSFORHOLD

Fagbioingeniør skal:

-          bidra positivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeide med avdelingens øvrige personale for at avdelingen skal nå sine mål

-          stimulere til samarbeid og økt kompetanse innen fagområde

-          ha informasjonsplikt overfor seksjonsleder og ansatte innen sitt fagområde

 

5.           SPESIELLE BESTEMMELSER

-          fagbioingeniør har ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde ved å delta på aktuelle møter, kurs og konferanser

-          fagbioingeniør har taushetsplikt etter helsepersonell-loven kapittel 5 § 21: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_5 - KAPITTEL_5

 

-          endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter at saken har vært forelagt fagbioingeniør. Endringer gis skriftlig