Stillingsbeskrivelse fagbioingeniør v. 1.6, 13.01.2020

 

 

 

 

1.                  KVALIFIKASJONSKRAV

-          offentlig godkjent bioingeniør

-          høy bioingeniørfaglig kompetanse, og ønskelig med videreutdanning

innen relevante fagområder

-          gode lederegenskaper

 

2.                  ORGANISATORISK PLASSERING

-          fagbioingeniørs nærmeste overordnede er seksjonsbioingeniør

-          fagbioingeniør er faglig overordnet bioingeniører innen sitt fagområde

 

3.                  ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER

Fagbioingeniør skal:

-          i samarbeid med seksjonsbioingeniør delta i planlegging og gjennomføring  

av forandringer i seksjonens struktur og arbeidsoppgaver

-          ansvar for gjennomføring av interne og eksterne kvalitetskontroller

-          oppdatere og lage nye prosedyrer

-          sørge for at fagområdet blir drevet effektivt og med best mulig kvalitet innenfor seksjonens rammer

-          ha ansvar for den daglige drift av sitt fagområde

-          evaluere organisering og drift innen sitt fagområde

-          ha ansvar for utprøving og innkjøring av nye metoder og nytt utstyr

-          arbeide aktivt for og sørge for at avdelingens HMS-bestemmesler blir fulgt

-          har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

4.                  SAMARBEIDSFORHOLD

Fagbioingeniør skal:

-          motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

-          ha informasjonsplikt overfor seksjonsbioingeniør og ansatte innen sitt fagområde

 

5.                  SPESIELLE BESTEMMELSER

-          fagbioingeniør har taushetsplikt etter helsepersonelloven kap. 5 § 21

-          endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen etter at saken har vært forelagt fagbioingeniør. Endringer gis skriftelig