COVID-19 Opptrappingsplan intensivavd. v. 1.5, 05.11.2020

 

Plan for mottak av intensivpasienter med påvist/mistanke om koronavirus COVID -19

Planen legger opp til at totalt 49 pasienter kan respiratorbehandles i lokaler som omfatter 2M/2I, 1G/1H og DK Syd.

I tillegg er det skissert bygningsmessige planer for behandling av ytterligere 60 pasienter i Trinn 3E.

Trinnene er tilpasset Plan for pandemisk fase ved SUS:

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=44538&UnitID=1301

 

Utfyllende forklaring til hver av trinnene mot slutten av dokumentet

 

 

Plan for plassering av intensivpasienter med koronavirus.

TRINN 0

0 – 1 Covid-19 pasienter under intensivbehandling. Etablering av pasient på ISO 8. Etter hvert overflytting av pasient til ISO 1 eller ISO 2 hvis intubert. Alltid 1 stue i beredskap til ny pasient.

 

TRINN 1

a)

Bruk av ISO 8 (luftsmitteisolat) ISO 1, ISO 2, ISO 3 (kontaktsmitteisolat)

Totalt 3 intensivplasser til COVID-19

1-2 stuer i beredskap til ny, uavklart pasient.

ISO 4 og 5 kan brukes til intermediær-/postoperative pasienter

 

b)

Kohorte inne i 2M; stue 2, 3 og 5. Dette tilsvarer 6 pasientplasser. Sengerommene ligger samlet i en ende av korridor 2M.

Totalt 9 intensivplasser til COVID-19

Generelle intensivsenger:6

Ved behov > 6 generelle intensivsenger: Pasienter behandles på 1G/1H

 

 

TRINN 2

De resterende 3 rommene på 2M tas i bruk til pasienter med COVID-19 (sengerom 6, 7og 1).

Totalt 15 intensivplasser til COVID-19

Andre intensivpasienter vil måtte flyttes til 1G:

 

TRINN 3

2M: 16 plasser

2I: 3 plasser

1H/1G: 22 plasser

Totalt 41 intensivplasser til COVID-19

Generelle pasienter behandles DK Syd fra trinn 3c

Totalt 8 generelle intensivplasser.

 

Postoperativ flyttes til 2 Øst og DK Hillevåg

 

 

Trinn 1:

A)           Intermediærpasienter og intensivpasienter kan ligge på 2I. Intensivpasienter har ikke forrang fremfor intermediærpasienter.

Postoperative pasienter tilhørende 1G med påvist SARS-CoV-2 smitte skal også observeres på 2I hvis ikke postoperativ monitorering kan foregå på op.stue.

Når antallet intensiv-/intermediærpasienter overstiger kapasitet på 2I må det vurderes om MIO/MIKO skal omgjøres til kohortisolat eller at intuberte pasienter flyttes inn på 2M. Spontanpustende pasienter/NIV skal i minst mulig grad kohortisoleres på 2M.

 

B)

Stue 2: 2 pasienter

Stue 3: 2 pasienter

Stue 5: 2 pasienter

Når vi på disse stuene ikke kan ta imot flere pasienter OG antallet intermediærpasienter overstiger antall plasser på 2I, skal intermediærpasienter kohortes ved MIO

 

Trinn 2:

Stue 6: 2 pasienter

Stue 7: 2 pasienter

Stue 1: 2 pasienter

 

Trinn 3:

A)           2M og 2I har til sammen 15 COVID-19 pasienter (2 pas på stue 2). Inntil 3 intensiv- eller postoperative pasienter med COVID-19 kan behandles på 1G/1H på enerommene 2, 3 og 12 som alle har sluser. «Storesalen» på 1H holdes ren til vanlige intensivpasienter. Melding til Nevrokirurgisk avd om at vi trenger å klargjøre «Lillesalen» 1H til kohort, (4b). Det bygges vegg med glassdør i korridoren fra lillesalen mot rommene 4 og 5 for å skape et rent område for påkleding og matpauser.  (Max 18 COVID-19 pas)

 

B)           2M og 2I har til sammen 15 COVID-19 pasienter. Inntil 3 COVID-19 pasienter kan behandles på 2, 3 og 12. På lillesalen/kohorten 1H tas i bruk og kan ta imot inntil 4 COVID-19 pasienter med behov for intensivbehandling eller forlenget postoperativ overvåkning. Dørene mellom storesalen og lillesalen holdes permanent stengt. Storesalen holdes fortsatt ren til vanlige intensivpasienter. Mulighet for øvrige vanlige intensivpasienter på 1G. Mulighet for at noen postoperative pas må observeres på DK syd for overvåkning for å gi plass til intensivpasienter. (Max 22 COVID-19 pas)

 

C)           2M og 2I har til sammen 19 COVID-19 pasienter, (det vil si 3 pas på alle dobbeltrommene på 2M: 1, 5, 6 og 7 samt 2 pas på 2).  COVID-19 pasienter på 2, 3, 12, lillesalen og storesalen. Til sammen 11 COVID-19 pasienter på 1H. Stengte dører mellom 1G og 1H. Vanlige intensivpasienter på 1G. Evt noen intensivpasienter til DK Syd ved behov. Postoperative pas overvåkes i Dk Syd/2 Øst. (Max 30 COVID-19 pas)

 

D)           2M og 2I har til sammen 19 COVID-19 pasienter. 11 COVID-19 pasienter på 1H. Tar i bruk 1G til inntil 11 COVID-19 pasienter (max 41 COVID-19 pas.). Postoperative pasienter må overvåkes på 2 øst/DK Hillevåg. Alle vanlige intensivpasienter må behandles i DK Syd.

 

E) Omgjøring av MIO/MIKO til intensivkohort – totalt 20 senger. Innredning av Gymsal Hjertelaget som intensivkohort – totalt 40 senger