Stillingsbeskrivelse seksjonsleder v. 1.5, 24.09.2021

 

1.    Kvalifikasjoner

Autorisert/offentlig godkjent bioingeniør, tilsvarende utdanning og/eller erfaring innen administrasjon og ledelse.

 

2.  Organisatorisk plassering

Seksjonsleder er:

-      administrativt underlagt avdelingssjef og faglig underlagt avdelingsoverlege

-      administrativt ansvarlig for alt personale som tilhører seksjonen

-      medlem av avdelingens ledergruppe

 

3.  Ansvarsområde/hovedoppgaver

3.1.       Administrative oppgaver

 

Seksjonsleder skal i samarbeid med ledergruppen:

         utarbeide mål og handlingsplaner for avdelingens aktivitet og HMS

         delta ved planlegging av faglig aktivitet og utvikling i avdelingen og i egen seksjon

         i samarbeid med avdelingens legegruppe, evaluere faglig virksomhet og behov for medisinsk teknisk utstyr

         delta i både vurdering og avgjørelse av hvilke prosjekter seksjonen skal delta i

 

Seksjonsleder har i egen seksjon ansvar for:

         å utarbeide mål og handlingsplaner

         å gjennomføre vedtatte mål og handlingsplaner

         at HMS-arbeidet drives etter gjeldende lover og forskrifter

         innkjøp av nytt utstyr etter avtale med avdelingssjef, sammen med fagbioingeniørene og eventuelt MTI

         at seksjonen til enhver tid har tilstrekkelig med forbruksvarer og at lagringen er forskriftsmessig - dette i samarbeid med fagbioingeniørene 

         gjennomføring av seksjonsmøter og faglige møter og referatføring av disse

         oppdaterte kompetanseplaner i Kompetanseportalen

         i samarbeid med fagbioingeniørene: tilrettelegge for opplæring av nyansatte

         i samarbeid med fagbioingeniørene: reopplæring av ansatte etter lengre fravær

         vurdere deltakelse på faglige kurs, konferanser og seminarer

         godkjenne alle bestillinger av reagenser og forbruksvarer og sørge for at dette delegeres ved fravær

 

   

3.2.       Personalforvaltning

Seksjonsleder har personalansvar for alle ansatte på seksjonen.

 

Seksjonsleder skal:

         sørge for at arbeidsoppgavene i seksjonen blir fordelt etter kvalifikasjoner og arbeidsmengde

         sørge for at seksjonen til enhver tid har arbeidsplaner som er i samsvar med gjeldende lov og tariffavtale

         sørge for at seksjonens til enhver tid har nok personale til oppgavene

         føre seksjonens fravær i GAT, attestere timelister, sørge for gjennomføring av avspasering, ferie og annet fravær

         vurdere og avgjøre permisjonssøknader ved seksjonen

         gjennomføre medarbeidersamtaler med seksjonens ansatte og registrere dette i Kompetanseportalen

 

 

3.3.       Faglig oppdatering

Seksjonsleder har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert innen administrasjon, ledelse og andre områder som er av betydning for stillingen.

 

3.4.       Samarbeidsforhold

Seksjonsleder skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen seksjonen og avdelingen:

         Samarbeide med avdelingens ledergruppe og seksjonens fagbioingeniører i spørsmål av faglig og administrativ art

         Ivareta et godt forhold til våre samarbeidspartnere etter retningslinjer fastsatt av Helse Stavanger

 

4.              Spesielle bestemmelser

 

Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt seksjonsleder. Endringer skal gis skriftlig.

 

5.              Stedfortrederordninger

Alle seksjonsledere har en stedfortreder som skal ivareta de viktigste funksjonene ved et lengre fravær. Denne stedfortrederen er navngitt i avdelingens organisasjonskart: Organisasjonskart for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

Seksjonsledere kan selv være stedfortreder for gitte oppgaver/funksjoner. Dette er beskrevet i Kompetansportalen under «Jobbeskrivelse».