AMM - Stillingsbeskrivelse seksjonsleder v. 1.6

 

1.    Kvalifikasjoner

  • Autorisert bioingeniør, tilsvarende utdanning og/eller erfaring innen administrasjon og ledelse
  • Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen fagfeltet

 

2.  Organisatorisk plassering

Seksjonsleder er:

  • administrativt underlagt sjefsbioingeniør og faglig underlagt avdelingssjef (avdelingsoverlege)
  • administrativt ansvarlig for alt personale som tilhører seksjonen
  • medlem av avdelingens ledergruppe

 

3.  Ansvars- og arbeidsoppgaver

3.1.       Administrative oppgaver

 

Seksjonsleder skal i samarbeid med ledergruppen:

         utarbeide mål og handlingsplaner for avdelingens aktivitet og HMS

         delta ved planlegging av faglig aktivitet og utvikling i avdelingen og i egen seksjon

         i samarbeid med avdelingens legegruppe, evaluere faglig virksomhet og behov for medisinsk teknisk utstyr

         delta i både vurdering og avgjørelse av hvilke prosjekter seksjonen skal delta i

 

Seksjonsleder er i egen seksjon ansvarlig for:

         Drift

         Beredskapsplaner

         Å utarbeide mål og handlingsplaner og gjennomføre vedtatte mål og handlingsplaner

         Å drive HMS-arbeidet etter gjeldende lover og forskrifter

         Innkjøp av nytt utstyr etter avtale med avdelingssjef, sammen med fagbioingeniørene og eventuelt MTI

         At seksjonen til enhver tid har tilstrekkelig med forbruksvarer og at lagringen er forskriftsmessig - dette i samarbeid med fagbioingeniørene 

         Gjennomføring av seksjonsmøter, faglige møter og sørge for at det gjennomføres referatføring av disse

         Oppdatering av kompetanseplaner i Kompetanseportalen

         Tilrettelegge for de ansattes faglige utvikling; deltakelse på kurs, konferanser etc.

         SAP: Godkjenne bestillinger av reagenser og forbruksvarer og sørge for at dette delegeres ved fravær

o   i samarbeid med fagbioingeniørene: tilrettelegge for opplæring av nyansatte

o   i samarbeid med fagbioingeniørene: reopplæring av ansatte etter lengre fravær

 

   

3.2.       Personalforvaltning

Seksjonsleder har personalansvar for alle ansatte på seksjonen.

 

Seksjonsleder skal:

         sørge for at arbeidsoppgavene i seksjonen blir fordelt etter kvalifikasjoner og arbeidsmengde

         sørge for at seksjonen til enhver tid har arbeidsplaner som er i samsvar med gjeldende lov og tariffavtale

         benytte GAT til føring og oppfølging av sykdom, ferier, avspasering, permisjoner, overtid  etc.

         Følge opp sykefravær etter gjeldende prosedyrer

         Gjennomføre ansettelser etter gjeldende prosedyrer

         Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med seksjonens ansatte og registrere dette i Kompetanseportalen

 

 

3.3.       Faglig oppdatering

Seksjonsleder har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert innen eget fagområde, administrasjon, ledelse og andre områder som er av betydning for stillingen.

 

3.4.       Samarbeidsforhold

Seksjonsleder skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen seksjonen og avdelingen:

         Samarbeide med avdelingens ledergruppe og seksjonens fagbioingeniører i spørsmål av faglig og administrativ art

         Ivareta et godt forhold til våre samarbeidspartnere etter retningslinjer fastsatt av Helse Stavanger

 

4.              Spesielle bestemmelser

 

Stillingen har taushetsplikt etter Helsepersonelloven kap.5.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt seksjonsleder. Endringer skal gis skriftlig.

 

5.              Stedfortrederordninger

Alle seksjonsledere har en stedfortreder som skal ivareta de viktigste funksjonene ved et lengre fravær. Denne stedfortrederen er navngitt i avdelingens organisasjonskart: Organisasjonskart for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

Seksjonsledere kan selv være stedfortreder for gitte oppgaver/funksjoner. Dette er beskrevet i Kompetansportalen under «Jobbeskrivelse».