Inntaksteam HABU Stavanger

Inntaksteam HABU Stavanger v. 1.3, 13.11.2020

Hensikt:

Sikre en faglig forsvarlig saksbehandling i tråd med gjeldende lover og forskrifter

 

Omfang:

Gjelder behandling av alle henvisninger til HABU Stavanger.

 

Ansvar:

Medisinsk faglig rådgiver (MFR)

 

Beskrivelse:

 

Hyppighet:

ITT avholdes som hovedregel hver uke. Ved ferieavvikling mm. har medisinsk faglig rådgiver eller stedfortreder, ansvar for at henvisninger blir behandlet innen fastsatte frister.

 

Inntaksteam består av to grupper:

Inntaksteam I består av medisinsk faglig rådgiver og sjefspsykolog.

Inntaksteam II er tverrfaglig sammensatt og består av medisinsk faglig rådgiver, sjefspsykolog, sosionom, faggruppeleder for fysioterapeutene, spesialpedagogene og ergoterapeutene. I tillegg deltar inntakskoordinator og pasientkoordinator.

 

Inntaksteam er beslutningsdyktig når medisinsk faglig rådgiver (evt. stedfortreder) er til stede. Medisinsk faglig rådgiver har avgjørende myndighet i beslutninger.

 

Oppgaver:

Inntaksteam I: Vurdere henvisninger mandag, avklarer feilsendte henvisninger og vurderer enklere problemstillinger som nevropsykolog/lege kan ta stilling til. Dersom andre henvisninger ikke kan vente til Inntaksteam II, avklares det med andre aktuelle faggrupper om hvordan de skal vurderes for at en ikke skal gå over 10 dagers fristen.

Inntaksteam II: Vurdere henvisninger torsdag og hovedmengden av henvisninger vurderes her, med unntak av det som må avklares raskere og/eller allerede er behandlet av Inntaksteam I.

 

Vurdere eksterne og interne henvisninger (andre avdelinger SUS, innad fra avdelingen) vedrørende pasienter og forespørsler om undervisning/generell veiledning i henhold til gjeldene lover, forskrifter og veiledere.

 

Gjennomføring:

Inntakskoordinator har ansvar for å ha oversikt over saker som skal behandles i inntaksteam, fordele ansvar for å legge fram saken til fagpersonene i inntaksteam, lage vedtak fra inntaksteam i journalsystemet, tildele time direkte i timebøkene til aktuelle fagpersoner og sende ut svarbrev til pasient (time i første brev), henviser og evt. andre fagpersoner. Medisinsk faglig rådgiver godkjenner svarbrev.

Ved alle henvisninger skal inntaksteam vurdere hvilket forløp som er mest hensiktsmessig (se vedlegg)

 

Ved diagnostisering, settes det også opp tilbud om foreldresamtale innen 14 dager ved lege, og evt. annen fagperson ved behov.

Fagpersonene skal lese gjennom alle henvisningene, legge fram sakene som de er tildelt og komme med forslag til vedtak i inntaksteam.

 

Avklaringsmøter/samtaler skal alltid ha en hovedansvarlig ved HABU Stavanger som blir varslet på forhånd med gul lapp i DIPS av inntaksteam.

 

Etter vedtak i inntaksteam skriver aktuell fagperson et notat i DIPS hvor en beskriver problemstilling barnet er henvist for, inntaksteamets vurdering av disse, hva HABU har forpliktet seg til å utrede og hvilke fagpersoner som skal delta.

I notatet skal det også stå en tydelig bestilling til de ulike fagpersonene pasienten er tatt inn til. Dersom det oppstår nye problemstillinger eller behov for vurdering av ytterligere fagpersoner skal dette meldes tilbake til inntaksteam via faggruppeleder med kopi til inntakskoordinator.

Internhenvisninger via ITT:

Internhenvisninger til andre faggrupper i avdelingen skal sendes til de enkelte faggruppeledere med kopi til inntakskoordinator som setter saken opp på Inntaksteam II.

 

Behov for avklaringer:

Pasientkoordinator eller fagperson tar kontakt med henviser/andre aktuelle fagpersoner/familie dersom det er behov for avklaring/innhenting av opplysninger ift. henvisning. Se retningslinjer Samtykke til å innhente og til å dele taushetsbelagt informasjon (Ikke tilgjengelig)

 

 

Svar på henvisning skal inneholde opplysninger om dato og klokkeslett for første konsultasjon, og hvilke fagpersoner pasienten er satt opp til (Time i første brev). «Time i første brev» vil være å anse som en foreløpig behandlingsplan for pasienten.

I første konsultasjon skal det gis utdypende informasjon om hva pasienten er tatt til/problemstillinger og videre avtaler.

 

Henvisninger som vurderes å høre inn under andre avdelingers ansvarsområde skal videre henvises til aktuell avdeling med et kort notat i journalen.

 

Henvisninger der informasjonen ikke tilsier at pasienten er i HABUs (spesialisthelsetjenesten) målgruppe, sendes i retur. Avslag begrunnes.

 

Forespørsler om undervisning internt og eksternt:

Behandles i ITT.

 

Avvik:

Avvik begrunnes i DIPS evt. meldes i synergi.

 

Prioriteringsveileder - habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften