Inntaksteam HABU Stavanger

Inntaksteam HABU Stavanger v. 1.4, 02.06.2022

1 Hensikt:

Sikre at barn og unge med medfødte eller ervervet funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom som blir henvist HABU for spesialiserte habiliteringstjenester blir rettighetsvurdert og at det blir vurdert frist for oppstart av helsehjelp. Vurderingen skal være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

 

2 Omfang:

Gjelder alle eksterne og interne henvisninger til/ved HABU.

 

3 Ansvar:

Medisinsk faglig rådgiver

Inntaksteam (ITT) er tverrfaglig sammensatt og består av medisinsk faglig rådgiver, sjefspsykolog, sosionom, faggruppeleder for fysioterapeutene, spesialpedagogene og ergoterapeutene. I tillegg deltar inntakskoordinator.

 

4 Beskrivelse:

Hyppighet:

Medisinsk faglig rådgiver vurderer henvisninger fortløpende, avklarer feilsendte henvisninger og vurderer enklere problemstillinger. Dersom mottatte henvisninger ikke kan vente til tverrfaglig møte i inntaksteam, avklares det direkte med aktuelle fagpersoner (representanter fra ITT) om hvordan henvisningene skal vurderes. ITT avholdes som hovedregel hver uke (torsdager). Ved ferieavvikling mm. har medisinsk faglig rådgiver eller stedfortreder, ansvar for at henvisninger blir behandlet innen fastsatte frister.

 

ITT er beslutningsdyktig når medisinsk faglig rådgiver (evt. stedfortreder) er til stede. Medisinsk faglig rådgiver har avgjørende myndighet i beslutninger.

 

Oppgaver til ITT:

Vurdere eksterne og interne henvisninger (andre avdelinger SUS, innad fra avdelingen) i henhold til gjeldene lover, forskrifter og veiledere. ITT vurderer også eksterne forespørsler om undervisning/veiledning.

 

Gjennomføring:

Inntakskoordinator har ansvar for å ha oversikt over saker som skal behandles i ITT, fordele ansvar for å legge fram henvisningen til fagpersonene i ITT, skrive vedtak fra ITT, tildele time direkte i timebøkene til aktuelle fagpersoner, føre på eventuelt kontaktlege i F5 og sende svarbrev til pasient, henviser og evt. andre fagpersoner. Inntakskoordinator godkjenner svarbrev for MFR.

Ved alle henvisninger skal ITT vurdere hvilket forløp som er mest hensiktsmessig. Fagpersonene i ITT skal lese gjennom alle henvisningene, legge fram sakene som de er tildelt til ITT og komme med forslag til vedtak.

 

Etter vedtak i ITT skriver den som har presenterer henvisningen notat i DIPS hvor en skriver hvem som har henvist, beskriver problemstilling barnet er henvist for, inntaksteamets vurdering av disse, hva HABU har forpliktet seg til å utrede, hvilke fagpersoner som skal delta. I notatet er det viktig at det er tydelig for fagpersonene hva pasienten er tatt inn til. Dersom det oppstår nye problemstillinger eller behov for vurdering av ytterligere fagpersoner skal dette meldes tilbake til inntaksteam via faggruppeleder med kopi til inntakskoordinator(internhenvisning).

 

Internhenvisning:

Internhenvisning til andre fagpersoner/faggrupper i avdelingen skal sendes til de enkelte faggruppelederne med kopi til inntakskoordinator som setter henvisningen opp. Pasient/foresatte skal alltid samtykke til internhenvisning, og i notatet skal det stå at en vil avklare med for eksempel psykolog eller sosionom om den skal inn i saken.

Dokumentet skal ikke godkjennes før det er tatt opp i ITT.

 

 

Ved behov for avklaringer:

ITT avklarer hvem som skal ta kontakt med henviser og/eller pasient/foresatte dersom det er behov for avklaring/innhenting av opplysninger ift. henvisning. Ved behov for samtykke se retningslinjer under relatert.

 

Svar på henvisning skal inneholde opplysninger om dato og klokkeslett for første konsultasjon, og hvilke fagpersoner pasienten er satt opp til (Time i første brev). «Time i første brev» vil være å anse som en foreløpig behandlingsplan for pasienten.

I første konsultasjon skal det gis utdypende informasjon om hva pasienten er tatt inn til/problemstillinger og videre avtaler.

 

Henvisninger som vurderes å høre inn under andre avdelingers ansvarsområde skal videre henvises til aktuell avdeling med et kort notat i journal.

Henvisninger der informasjonen ikke tilsier at pasienten er i HABUs (spesialisthelsetjenesten) målgruppe, sendes i retur. Avslag begrunnes.

 

5 Avvik:

Avvik begrunnes i DIPS evt. meldes i synergi.

 

6 Kilder og referanser:

 

Prioriteringsveileder - habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften