Stillingsbeskrivelse for assistent i helseinstitusjon v. 1.3, 18.08.2020

1.   Kvalifikasjoner

Erfaring fra renholdsarbeid

 

2.   Organisatorisk plassering

Faglig og administrativt underlagt seksjonsleder på seksjon 3
 

3.   Stillingens hovedoppgaver

Utføre renholdsarbeid etter vedtatte retningslinjer

 

      3.1 Ansvars- og arbeidsområder

Assistenten skal:

-      rengjøre laboratorieutstyr etc

-      håndtere avfall i henhold til prosedyre for Avfallshåndtering, rutiner på Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)

-      rydde og etterfylle prøvetakingsvogner

-      delta i utpakking av varer

-      kaste blod og urinprøver etter endt holdbarhet i henhold til prosedyre for Sykehusavfall til energigjenvinning

 

4.   Samarbeidsforhold

Assistenten skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger og ha informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede.

 

5.   Spesielle bestemmelser

•         Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett. kapittel 5

•         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen, etter at saken har vært forelagt assistenten.  Slike endringer gis skriftlig.