Bestilling av pasientreise med drosje i Nissy v. 2.4, 14.10.2019

1.    Hensikt: 

Sikre at drosje til og fra behandling blir korrekt rekvirert, slik at pasienten unngår problemer i forbindlese med transporten.

Det må  være helsemessige årsaker til at pasienten ikke kan benytte rutegående transport på hele eller deler av reisen.

2.    Omfang:

Prosedyren omfatter elektronisk rekvirering av drosje av helsemessig årsak. 

3.    Definisjoner:

Nissy:   IKT-system for opprettelse av elektronisk rekvisisjon av pasientreiser.

Ventesonen for Pasientreiser:  Venteområde for pasienter som skal reise med rekvirert drosje fra inngang 2.

           Rekvisisjon:  Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organisere reisen for pasienten, og velger det 

           transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Pasienten betaler kun egenandel for reisen.    

Ansvarlig rekvirent:  Behandler med rekvisisjonsrett. I sykehus er dette vanligvis lege, avdelingssykepleier, oversykepleier, fysioterapeut, fagansvarlige på røntgenavdeling og laboratorier. Se Pasientreiseforskriften eller Nasjonal rekvisisjonspraksis, under relatertfanen, for full oversikt over behandlere med rekvisisjonsrett
 

4.    Ansvar:

Ansvarlig rekvirent avgjør om pasienten er i helsemessig stand til å kjøre egen bil eller reise med kollektiv transport. Når vurderingen er gjort kan helsesekretær eller annet helsepersonell utstede rekvisisjonen på vegne av ansvarlig rekvirent.

5.    Beskrivelse:

Bestilling av pasientreiser av helsemessig årsak gjøres elektronisk, i Nissy, hele døgnet. Pasientreisekontoret kan bistår med teknisk support i åpningstiden mandag  – fredag kl 08.00 og 16.00 på telefon 05515. 

Bestillingsrutiner:

Rekvirering av  planlagte reiser til behandling: 

Rekvireres fortrinnsvis innen kl. 13.00 siste virkedag før reisen skal utføres. Rekvisisjoner  for inneværende og kommende måned kan opprettes som serierekvisisjon.

Rekvirering av reiser fra behandling: 

Rekvireres så tidlig som mulig innen pasientreisekontorets åpningstid, slik at reisene kan samkjøres. Rekvisisjoner som utstedes etter kl. 16.00, samt i helger og/eller helligdager, rutes direkte til transportør med avtale.   

Planlagte utskrivninger i helg: 

Rekvireres, så langt det er mulig, innen kl. 13.00, fredag. 

Hjemreise for utskrevet pasient: 

Reiser i Pasientreisers åpningstid: Pasienter som reiser ut av Stavanger kommune, venter på avdeling til bilen er på vei. Avdelingen blir kontaktet av Pasientreiser.

Reiser utenfor Pasientreisers åpningstid: Pasienter går til rekvirert inngang til avtalt tidspunkt.                                                                                                         

Permisjonsreiser dekkes vanligvis ikke av Pasientreiseforskriften. Se link til dokument under fanen "Relatert".
Endring og avbestilling av reise Pasientreisekontoret kontaktes på tlf: 05515 tastevalg 1 og 4.

Utenfor pasientreisekontorets åpningstid kontaktes transportør direkte. Oversikt over transportører med avtale.

Ved driftsbrudd i Nissy benyttes papirrekvisisjon (rød nødrekvisjon) og drosje bestilles direkte fra transportør med avtale, se link til nødprosedyre under "Relatert".

Link til Nasjonal rekvisisjonspraksis, bestilling av ny bruker/behandlingssted i Nissy og veileder for elektronisk bestilling i Nissy ligger under "Relatert".

 

6.    Avvik:

Meldes i Synergi

7.    Kilder/Referanser:

          http://www.pasientreiser.no/  Pasientreiseforskriften