Nyansettelser-rutiner Kvinneklinikken v. 1.1, 29.03.2011

 

RUTINER VED NYANSETTELSE

Mottagelse, informasjon og opplæring

                                           

Endringer siden sist er understreket og merket med pil

 

 

Generelt:                                                                                                                           

Rutinene gjelder ved både fast ansettelse og ved midlertidige ansettelser/vikariater.

Rutinene gjelder også for studenter og hospitanter så langt det er hensiktsmessig og praktisk mulig

(bedømmes av hver enhetsleder), med mindre særskilte bestemmelser er beskrevet under hvert punkt.
All opplæring dokumenteres i eget excelark med ny kolonne for hvert opplærings-tiltak med navn og

dato.

 

1.           RUTINER VED NYANSETTELSER AV LEGER

 

 

2.           RUTINER VED NYANSETTELSER AV JORDMØDRE/BARNEPLEIERE       

 

 

3.           RUTINER VED NYANSETTELSER AV SYKEPLEIERE/HJELPEPLEIERE    

GYN.SEKSJONENE

 

 

4.           RUTINER VED NYANSETTELSE MEDISINSK KONTORFAGLIG    

       PERSONELL 


1. LEGER

1.1      Mål for rutiner ved nyansettelse:

Legen skal få orientering om Kvinneklinikken og arbeidsforholdene før tiltredelse i stillingen.

Begynnelsesdagen skal legen bli tatt imot med oppmerksomhet og vist rundt i avdelingen, (vanligvis viser veileder Kvinne-barneklinikken legen rundt).

En ønsker at nyansatte leger skal føle seg velkomne i avdelingen, og skal ha en del basisinformasjon som letter arbeidet i begynnelsesfasen.

1.2      Informasjon før tiltredelsesdag

Så snart det er klart at legen skal begynne ved avdelingen skal mest mulig informasjon sendes til legen. Følgende informasjon bør sendes før tiltredelse:

 

a)    Kvalitetshåndbok, opplysninger om hvor den kan finnes på Internett, www.kvinneklinikken-sus.com

b)    Mal for vakter og arbeidsorganisering, kap.8.4 i Kval.håndbok KK. 

c)    Gjeldende tjenesteplaner

d)    Aktuelle ferdig utarbeidete vaktlister

e)    Kvinneklinikkens interne utdanningsplan for spesialiteten gynekologi/obstetrikk (Kap.3.4 i Admin. Kvalitetshåndbok)

f)    Opplysninger om at Legeforeningens målbeskrivelse for faget gynekologi/obstetrikk

finnes på Legeforeningens Internettsider

g)    Opplysninger om veileder hvis den nyansatte er spesialistkandidat

Avdelingsoverlegen sender informasjon til veileder ved KB-klinikken om nye leger som begynner/hospiterer så snart dette er klart.

Veileder ved KB-klinikken bestiller nødvendige IT-tilganger, brukernavn og passord for legen.

1.3      Rutiner tiltredelsesdagen

          a) Den nye legen møter på morgemøtet kl.08.00 på Konferanserommet, Barselavdeling 7H.

          b) Legen introduseres for de andre kollegene.

          c) Legen får en mappe som inneholder følgende:

 • Siste vaktliste.
 • Opplysninger om kontor.
 • Calling
 • Opplysninger om brukernavn og pass-ord til EDB-bruk.
 • Informasjon om deltagelse på brannkurs
 • Informasjon om å ta legemiddeltesten som finnes på Intranettet

                                                           

          d) Trykt informasjon om bruk av EDB ved Kvinneklinikken

          e) Skjema til sikkerhetsansvarlig for tildeling av nøkkel

          f) Legen får utdelt nøkkel og KK’s Kvalitetshåndbok i ”stor” og ”liten” utgave.  I kvalitets-håndboken må legen orientere seg om diverse rutiner for arbeidsorganisering, behandlings-prinsipper og diverse andre rutiner. I tillegg informeres om hvor andre håndbøker for SUS kan finnes elektronisk, og at en må sette seg inn i disse håndbøkene.

          g) Etter morgenmøtet følges legen rundt i avdelingen av veileder KB-klinikken, som bl.a. viser den nye legen kontor, alle poster, administrasjonsbygget, tøylager.Legen følges til personal-konsulent KB-klinikken for nærmere opplysninger om ID-kort, personalskjema-utfylling etc.Den nyansatte får opplysninger om hvor og hvem en skal kontakte videre samme dag (fremgår av vakt- og arbeidsfordelingslisten).

h) Kode- og prosjektansvarlig KK gir informasjon til nye leger ved KK om diagnosesetting, koding av operasjons-og prosedyrekoder, takster, elektroniske journalrutiner etc.

i) Lære seg bruk av utstyr på Kvinneklinikken. Seksjonsoverlegene på hver seksjon, og overlege på vakt, vil kunne gi opplæring. Sertifiseres i STAN-overvåkning. Delta på opplæring i akuttsituasjoner ved KK.

 

2.RUTINER V. NYANSETTELSER JORDMØDRE/BARNEPLEIERE

1)    Den nyansatte avtaler med avdelingen hvilket tidspunkt som passer å begynne på.

2)    Ass. avd. jordmor/kontaktperson skal ta seg av den nyansatte. Gi henne infor­masjon, gi omvisning, eventuelt følge henne til administrasjonen hvis hun ikke allerede har vært der.

3)    Undervisningsjordmor organiserer opplæringen i samråd med avdelingsjordmødrene

4)    Opplæringen varer i 1-2 uker alt etter behov for yrkeserfaring.  Opplæringen skal fremgå med oppfølging av en kontaktperson og skal om mulig skje på alle vakter.

5)    Den nyansatte må:

 • Få utdelt introduksjonshefte for nyansatte
 • Gjøre seg kjent i avdelingen.
 • Lære seg de ulike fluktveier
 • Få informasjon om hvor KK's informasjonsbøker/kvalitetshåndbøker kan finnes, og sette seg inn i innholdet,- dette gjelder bl.a. Kvalitetshåndbok for Kvinneklinikken SUS og andre felles håndbøker for SUS.
 • Lære føring av journal/papirer.
 • Lære føring av kurve og kardex.
 • Gjennomgå hvilket informasjons materiell som deles ut med de ulike avdelinger.
 • Lære seg bruk av utstyr som finnes på avdelingen.
 • Gjøre seg kjent med hvor de ulike avdelinger ligger. F. eks. klinisk kjemisk, rtg., opr.avd., intensivavdeling, barneavd., etc.
 • Hvordan tilkalle hjelp; må kunne dette, vises hvor asfyksibord/gjenopplivingskoffert er, og  hvordan disse fungerer..
 • Hvordan overflytte barn til 3D; må kunne dette.
 • Hvordan overflyttes en pas. til et annet sykehus.
 • Gjøre seg kjent med hvem overordnede er.
 • Gjøre seg kjent med turnus, vaktlister og rulleringsliste for jordmødre
 • Gjøre seg kjent med hva annet personale gjør. F. eks. kontorpersonalet, barnepleiere,
 • kjøkken­personalet, jordmødre.
 • Delta på kurs:
  • Infomedix for sengeposten
  • Ta Legemiddelhåndteringstesten som ligger på Intarnettet, (jordmødre)       
  • Brannkurs

 

 

3.         RUTINER VED NYANSETTELSER 

            SYKEPLEIERE/HJELPEPLEIERE GYN. SEKSJONENE

1)    Den nyansatte avtaler med avdelingen hvilket tidspunkt som passer å begynne på.

2)    Ass. avd. sykepleier/kontaktperson skal ta seg av den nyansatte.  Gi henne informasjon, gi omvisning, evt. følge henne til administrasjonen, hvis hun ikke allerede har vært der.

3)    Opplæringen varer i 1-2 uker, alt etter behov og yrkeserfaring. opplæringen skal fremgå med oppfølging av en kontaktperson, og skal om mulig skje på alle vakter.

4)    Den nyansatte må:

 • Gjøre seg kjent i avdelingen
 • Lære seg de ulike brannfluktveier
 • Få utdelt introduksjonshefte for nyansatte
 • Få informasjon om hvor KK's informasjonsbøker/kvalitetshåndbøker kan finnes, og sette seg inn i innholdet,- dette gjelder bl.a. Kvalitetshåndbok for Kvinneklinikken SUS og andre felles håndbøker for SUS
 • Gjennomgå føring av journal/papirer.
 • gjennomgå føring av kurve og kardex.
 • gjennomgå hvilket informasjonsmateriell som deles ut ved
 • ulike avdelinger.
 • Gjøre seg kjent med bruken av forskjellig utstyr som finnes på avdelingen.
 • Gjøre seg kjent med hvor de ulike avdelinger ligger.
 • Hvordan tilkalle hjelp.
 • Hvordan overflytte en pasient til en annen avdeling.
 • Gjøre seg kjent med hvem overordnede er.
 • Gjøre seg kjent med turnus og vaktlister
 • Gjøre seg kjent med hva annet personale gjør, f. eks. kontorpersonalet, kjøkkenpersonalet.
 • Delta på kurs:

 

 • Ta legemiddelhåndteringstesten som finnes på Intranettet (sykepleiere)
 • Brannkurs
 • DIPS for sengeposten

 

 

4.        RUTINER VED NYANSETTELSE MED. KONTORFAGLIG  PERSONELL          

Ved nyansettelse må:

 • kontorfagleder gjøre avtale m/den ansatte om starttidspunkt og arbeidstid og sørge for informasjon til personalkonsulent for KB-klinikken, slik at tilbudsbrev kan sendes ut
 • sekretær m. delegert ansvar følge den nyansatte til personalkonsulent for utfylling av personalskjema og div. andre rutiner (hvis dette ikke allerede er gjort)
 • sekretær m. delegert ansvar følge den nyansatte til sikkerhetsansvarlig for ID-kort
 • sekretær m/delegert ansvar ta seg av den nyansatte, gi informasjon, omvisning på seksjonen, i Kvinneklinikken og på de av sykehusets avdelinger det er aktuelt å samarbeide med
 • den nyansatte gis opplæring alt etter behov og tidligere erfaring (fra 2-4 uker?). Opplæring gis av sekretær m/delegert ansvar eller den kontaktperson sekr.m/del.ansvar  delegerer dette til.

 

Den nyansatte må:

 • gjøre seg kjent, først og fremst i seksjonen, men også i Kvinneklinikken og de av sykehuset avdelinger det er aktuelt å samarbeide med
 • gjøre seg kjent med arbeidsrutiner og prosedyrer, herunder Kvalitetshåndbok for Kvinne-barneklinikkens avdelinger og fellesrutiner for SUS.
 • gjøre seg kjent med bruken av kontorverktøyene
 • gjøre seg kjent med annet personell på seksjonen (leger/sykepleiere/jordmødre) og også andre avdelingers personell det er aktuelt å samarbeide med og kjenne til hva disse gjør
 • gå på brannkurs og lære seg brannvernsregler/rømningsveier etc.