Veileder for bruk av dokumentet Dokumentasjon av opplæring v. 1.2

Veileder for bruk av dokumentet Dokumentasjon av opplæring

 

 

1. HENSIKT:

Sikre at opplæring knyttet til aktuelt medisinsk utstyr (MU) blir dokumentert jamf. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §8.

 

 

2. OMFANG:

Rutinen omfatter alle som bruker og håndterer aktuelt MU fra Avdeling for behandlingshjelpemidler fra Helse Stavanger HF. Gjelder både brukere i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

 

 

3. DEFINISJONER:

MU:                                      Medisinsk utstyr.

Håndtering:                       Rengjøring og desinfeksjon av apparatet og daglig bruk av apparatet.

Opplæringsskjema:        Skjema som er utarbeidet av Helse Stavanger HF for aktuelt MU. Skjemaet inneholder et minimum av momenter som skal mestres for å kunne håndtere det medisinske utstyret. Opplæringsskjema finnes på SUS internettsiden (lenke).

Håndteringsforskriften: Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

 

 

4. BESKRIVELSE:

Ved utlevering av nytt MU:

1.       Opplæring gis i henhold til rutine for opplæring i medisinsk teknisk utstyr til bruk utenfor sykehuset. Se lenke til EQS ID 40436 Opplæring i medisinsk teknisk utstyr til bruk utenfor Helse Stavanger. Se også EQS ID 48115. Oversikt over ressurspersoner i klinikkene for bruk av medisinsk utstyr ved hjemmebehandling og kontaktpersoner ved Avdeling for behandlingshjelpemidler.

2.       I tråd med gjeldende forskrift må det foreligge dokumentasjon av alle som har fått opplæring. Internt ved sykehuset fungerer Kompetanseportalen som dokumentasjon for opplæring for internt ansatte. For andre skal et signert opplærings skjema (sjekkliste/dokumentasjon for opplæring) være dokumentasjonen for at opplæring er gitt/mottatt.

3.       Kommunen må ha de signerte opplæringsskjema samlet, slik at de er tilgjengelig ved evt. tilsyn fra tilsynsmyndigheter (DSB).

4.       Ved behov for ytterliggere opplæring fra spesialisthelsetjenesten, refereres det til EQS ID 40436 Opplæring i medisinsk teknisk utstyr til bruk utenfor Helse Stavanger.

5.       Utstyret må kun håndteres av personell som har gjennomført opplæring og signert sjekkliste/dokumentasjon for opplæring. Dersom utstyret ikke er i bruk, og dermed ikke aktuelt vedlikehold av kompetansen, skal apparatet returneres til behandlingshjelpemidler.

6.       Opplæring skal i følge Håndteringsforskriften vedlikeholdes og må derfor gjentas internt i kommunen en gang pr. år, så lenge det er aktuelt å bruke utstyret. Oppdatert dokumentasjon for opplæring må dermed lagres på nytt samme sted som beskrevet i punkt 3

 

 

5. KILDER:

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene, Delavtale 6