Trafikklys triagering av gastrokirurgiske ø-hjelpspasienter v. 1.0

Prioritering av Ø-hjelpsoperasjoner og optimal gjennomføring av operasjonsprogram for gastrokirurgiske pasienter.

Bakgrunn:

Ressurser Ø-hjelpskirurgi - operasjonsteam på SUS:

 

SUS har ett team dedikert til Ø-hjelpsoperasjoner på dagtid mandag-torsdag i høyaktivitetsuker, som administreres av Gastrokirurgi. Gynekologi, urologi og karkirurgi kan melde inn behov etter avtale med Gastrokirurg om bruk av stuen. De andre spesialitetene tar sine Ø-hjelps-pasienter på egne team. På ettermiddag/kveld har man i høyaktivitetsukene 3 team frem til 22.45 + ett dedikert team til ortopediske pasienter (“E-teamet”) frem til 22.00. I praksis disponeres dette også av andre spesialiteter både ved ledighet og dersom vakthavende anestesi på operasjon under spesielle omstendigheter triagerer andre pasienter foran ortopediske ø-hjelpspasienter. På natt har man 2 Ø-hjelpsteam, uansett høy-, eller lavaktivitet. I helgene har man 2 team gjennom hele døgnet + E-teamet på lørdag 07.45- 15.00.

 

Kveld - ukedager

Natt - ukedager

Dag - lørdag

Dag - søndag

Natt - lør/søn

Høyaktivitetsuker

3 team ( 15.00 - 22.45)

+ E-team (15.00 - 22.00)

2 team

2 team + E-team (0745-1500)

2 team

2 team

Delvis lavaktivitetsuker

3 team ( 15.00 - 22.45)

+ E-team (15.00 - 22.00)

2 team

2 team + E-team (0745-1500)

2 team

2 team

Lavaktivitetsuker

3 team ( 15.00 - 22.45)

 

2 team

2 team + E-team (0745-1500)

2 team

2 team

 

Triagering: Det er enighet om at trafikklys i tabellen under skal brukes som retningslinje for triagering av pasienter, en gitt diagnose har en allerede definert hastegrad. Avvik fra dette må begrunnes. T0 settes når pasienten meldes på OR-plan. Unntaket er cholecystitt hvor T0 er symptomdebut og bør opereres innen 5 døgn, men helst så raskt som mulig, dog ikke på natt.

Rød (innen 6 timer)

Gul (innen 24 timer)

Grønn (innen 72 timer)

Peritonitt/mistanke om perforasjon/lekkasje GI-tr.

Ukomplisert appendicitt

Symptomgivende hernie/reponert incarc. Hernie

Pågående GI-blødning (Hematemese/melena Grad A)

GI-obstruksjon uten truende perforasjon

Diagnostiske unders. ved uklare tilstander:

Septisk pasient med kjent abscess

Perianal abscess

 Laparoskopi

Fremmedlegeme i øsofagus m/sympt > 12 timer

Trombosert hemorrhoide

 

Multitraume/ustabil m/abd. skader

Abscessdrenasje

 

Anal-/rectumskader

Fremmedlegemer

 

GI-obstruksjon m/truende perforasjon/strangulasjon

Cholecystitt

 

Sårruptur

 

 


HANDLING:

Dersom det allerede på kvelden er åpenbart at alle gule (evt grønne) pasienter ikke kommer til å bli operert før neste dag skal en av pasientene settes opp på Ø-hjelpsstuen som første pasient, P2 har ansvaret for dette. Dersom det allerede står en elektiv pasient på denne stuen vil den elektive pasienten bli forskjøvet nedover på listen, evt strykes dersom det er flere gule/grønne som flyttes over til neste dag.

P2 må hver kveld gå igjennom øhj programmet, er det gule som har ventet nærmere 24 timer må de triagere pasienten på nytt – fortsatt Gul eller gå over til Rødt?

Hvis flere Røde pasienter blir meldt fra flere avdelinger må kirurgene fra de ulike fagfeltene lage rangering av rekkefølgen. Ved diskusjon og tvil kontaktes bakvakten til de respektive fagene for å ta en beslutning.

Natt:

Rødt: Pasienter som triageres til rødt skal opereres fort løpende når det er team tilgjengelig. Bakvakt eller P2 er hoved operatør.

Gult: Pasienter skal i utgangspunktet ikke opereres på natt. Dersom det er åpenbart at det ikke er mulig å få operert alle gule pasienter på morgendagens program før tidsfrist kan gule pasienter opereres på natt dersom det ikke er andre operasjoner som pågår.  P2 eller bakvakt skal være hoved operatør for å redusere operasjonstid.

Grønt: plasseres inn på programmet av kirurgene innenfor egne tilgjengelige stuer.

Lørdag: Vi har to operasjonsteam + E-teamet. Dersom det er gule pasienter som ikke blir tatt innen 2245 fredag planlegges den inn til neste dag som følger: Forutsetning at pasienten er klarert fra kirurg og anestesi.

         Pasienten ringes ned til kl 0830, planlegges knivklar til kl 0900.

         Anestesilegene har vaktskiftet kl 08.00, pasienten klargjøres av anestesisykepleier, og påtroppende anestesilege går direkte fra vaktrapport til oppstart på stue, ønsket knivklar pasient til kl 0900.

Søndag/helligdag:

Samme som over, men pasienten ringes ned til kl 0900, planlegges knivklar til kl 0930 (grunnet vaktskiftet på gastrokir)