Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio) v. 3.7, 19.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Denne rutinen gjelder ikke ved tidligere gjennomgått sectio. 

Ved tidligere sectio, se Lokalt, passert revisjonsfristenFødsel etter keisersnitt (VBAC) (Gyldig, passert revisjonsfrist)

 

Induksjon med ballongkateter:

Dag 0

 • Det er ikke nødvendig å ta rutinemessig CTG før induksjon med ballong.
 • Ballong vert lagt inn på føremiddagen (08:00-12:00) induksjonsdagen. Induksjonskateter legges inn i hht bruksveiledning. Start med 40 ml sterilt saltvatn i uterin ballong (merket "U") mellom indre mormunn og fosterhovudet. Fyll deretter 40ml i den vaginale ballongen (merket "V"). Deretter fylles vekselvis 20 ml i de to ballongene til maksimalt 80ml i hver ballong.
 • 20 min CTG etter innlegging av ballong.
 • Følgande kategoriar kan gå heim etter innlegging av ballong, og kome igjen neste morgon, tidlegare dersom ballongen fell ut før kl 23:00:
  • Velregulert gestasjonell diabetes
  • Overtid
  • Fødselsangst
  • Vannavgang
  • Kvinner med tidligare sectio utan andre risikofaktorar
 • Følgande kategoriar skal forbli innlagde ved hotellet eller på 7H under induksjon med ballong:
  • Veksthemma foster (meir enn 20% negativt vekstavvik)
  • Pregestasjonell diabetes
  • Preeklampsi
  • Preterme foster før 37+0
  • Tvillingar
  • Seteleie
 • Ved tvil om kvinna kan vere heime, konsulter erfaren obstetrikar
 • CTG overvåking underveis i ballonginduksjon:
  • Hos gravide med veksthemma foster etter ordinasjon av lege.
  • Hos gravide med preeklampsi i hht rutine for preeklampsi.
  • Ved annan føtal risiko vurdert av lege.
  • Ikkje nødvendig med CTG før det rier eller vannavgang hos tvillingar, seteleie, diabetes eller prematuritet med mindre andre føtale risikofaktorar er til stades.

Dag 1

 • Hos kvinner med vannavgang skal ballongkateteret ikkje ligge lengre enn 24 timar. 6-12 timer før seponering av kateter bør det forsøkes å trekke i dette for å se om det er løst. Kateter seponeres ved å tømme fullstendig den vaginale ballongen (merket "V"), og deretter gradvis tømme den uterine ballongen "merket "U" inntil kateteret lar seg trekke ut. Dersom kvinnen ikkje har rier når kateteret seponeres, vurderes vaginalundersøkelse. Om cervix er umoden (se under), og det er tid (innen 48 timar siden vannavgang), kan ein gi Misoprostol (Cytotec®) peroralt (se under) før ein startar med Syntocinon 
  Oxytocin(Syntocinon®)-drypp skal startas seinast 48 timar etter vannavgang, OBS infeksjonstegn (se prosedyre: Vannavgang
 • Hos øvrige kvinner skal kateteret seponerast seinast etter totalt 36 timar. 12 timer før seponering av kateter bør det forsøkes å trekke i dette for å se om det er løst. Kateter seponeres ved å tømme fullstendig den vaginale ballongen (merket "V"), og deretter gradvis tømme den uterine ballongen "merket "U" inntil kateteret lar seg trekke ut. .
 • Etter seponering av ballongkateter vurderes cervix modenhet ved hjelp av Bishop score (fylles inn i induksjonsrubrikk i NATUS).
 • Ved Bishop 6 hos multipara og Bishop 8 hos nullipara gjøres amniotomi.
 • Start Oxytocin(Syntocinon®) dersom kvinna ikkje er i aktiv fødsel 3 timar etter amniotomi. Dersom det er aukande kontraksjonar etter 3 timar, kan ein velge å vente med stimulering inntil 6 timer etter amniotomi.
 • Ved Bishop <6 hos multipara og Bishop <8 hos nullipara, legg ein Misoprostol (Cytotec®) vaginalt (25μg kapsel).
 • Etter >4 tmer (evt. neste morgen): Misoprostol (Cytotec®) kapsel 25 μg p.o. hver 2. time. Kan gis x 6. OBS: Forsiktigheit med repetert Misoprostol ved aukande kontraksjonar, spesielt hos fleirgongsfødande med moden cervix.
 • CTG tas før hver Cytotec, 1-2 timer etter vaginal Cytotec og 1-2 timer etter siste Cytotec.
 • CTG tas også ved tydeleg aukande rier under ballonginduksjon, og etter evt. amniotomi.

Dag 2

 • Vurder cervix modenhet ved hjelp av Bishop score (fylles inn i induksjonsrubrikk i NATUS)
 • Ved Bishop 6 hos multipara og Bishop 8 hos nullipara gjøres amniotomi.
 • Start Oxytocin(Syntocinon®) dersom kvinna ikkje er i aktiv fødsel 3-6 timar etter amniotomi.
 • Ved Bishop <6 hos multipara og Bishop <8 hos nullipara fortsettes induksjon med Misoprostol (Cytotec®) kapsel 25 μg p.o. hver 2. time. Kan gis x 6. OBS: Forsiktigheit med repetert Misoprostol ved aukande kontraksjonar, spesielt hos fleirgongsfødande med moden cervix.
 • CTG tas før hver Cytotec, 1-2 timer etter vaginal Cytotec og 1-2 timer etter siste Cytotec.
 • Induksjon dokumenteres i kurven i Natus i skjema for induksjon, velg Bishop 13 dersom du ikke vaginalundersøker. Ved vaginalundersøkelse brukes Bishop som dokumentasjon.
 • Eksplorer ved tvil om kvinnen har rier. Ved spontan vannavgang under Misoprostol (Cytotec®) behandling fortsetter behandlingen som planlagt. Oxytocin(Syntocinon®) startes da senest om morgenen dag 3.

Dag 3

 • Amniotomi dersom det er muleg uavhengig av Bishop score.
 • Konferer evt med erfaren obstetrikar
  • Vurder å kontinuere cytotec
  • Vurder om syntocinon på heile hinner kan lette amniotomi
  • Vurder ny ballong
  • Vurder sectio ved umodne forhold

Oxytocin(Syntocinon®) -drypp:

 • Amniotomi bør gjøres før drypp startes. Vent 3-6 timer fra amniotomi til Oxytocin(Syntocinon®)-drypp startes. Vurder fremgang i fødsel (mm-åpning) og rier før evt oppstart av induksjonsdrypp. Kvinnen skal være på fødeavdelingen.
 • Oxytocin(Syntocinon®)10 I.E. blandes i NaCl 1000 ml.
 • Startdose 30 ml/time.
 • En øker så infusjonen med 15 ml/time hvert kvarter inntil kvinnen har tilfredsstillende rier, maks 4-5 gode rier/10min. Maks dose 180 ml/time.
 • Overvåkning: CTG registrering før oppstart med drypp. Kontinuerlig CTG under induksjon med syntocinon. Bruk intern elektrode når det er mulig.
 • Vurder fosterlyd og ristyrke ved hver dose-økning.
 • Når kvinnen er i aktiv fødsel vurderes nedtrapping av drypp. Varsel/tiltakslinjer brukes etter gjeldende prosedyre.
 • Ved overstimulering - seponer dryppet og vurder Tractocile
 • Ved maksimalt Oxytocin(Syntocinon®)-drypp i 4 timer og ingen progresjon: tilkall lege, vurder tiltak/sectio  

Induksjon ved avdødt foster ≥ 24+0 uker / 3.trimester:

 • Ved avdødt foster < 24+0, se prosedyre: Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0
 • Mellom uke 24+0 og uke 27+0: Misoprostol, (100 μg) Cytotec® 4 kapsler x 25 μg vaginalt. Etter 3 timer gis Misoprostol, (100 μg) Cytotec® 4 kapsler x 25 μg p.o. Gjentas hver 3. time. Maks 4 p.o doser. Dersom kvinnen fortsatt ikke får rier vurderes om forholdene ligger til rette for hinneriving og Syntocinon stimulering. Ballong kateter kan også vurderes (se øverst i aktuell prosedyre).
 • Etter uke 27+0:Induseres som ved levende foster til termin.