Stillingsbeskrivelse fagansvarlig seksjonssykepleier v. 1.5, 12.03.2018

Stillingsbeskrivelse fagansvarlig seksjonssykepleier

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Videreutdanning anestesisykepleie

Bred erfaring som anestesisykepleier

 

Organisatorisk plassering

Faglig og administrativ direkte underlagt oversykepleier ved anestesiavdelingen

Er organisert i stabsfunksjon til avdelingssykepleier ved seksjonen

Er underlagt avdelingssykepleier i forhold til daglig drift ved seksjonen

Deltar i fagutviklingsteamet ved anestesiavdelingen

Har stedfortreder avdelingssykepleier funksjon

 

Ansvarsområder

Ansvar for å utvikle anestesisykepleie ved seksjonen

Ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap og erfaring

Ansvar for å utarbeide prosedyrer og videreutvikle gode faglige standarder ved seksjonen i samarbeid med avdelingssykepleier og seksjonsoverlege

Ansvar for faglig veiledning av seksjonsbundet personal og studenter

Sørge for at opplæring blir gitt i tråd med godkjente prosedyrer

 

Samarbeidsforhold  

Samarbeide med avdelingssykepleier ved seksjonen

Samarbeide med fagutviklingssykepleier og kvalitetskoordinator og de andre fagansvarlige seksjonssykepleierne.

Samarbeider med alle faggrupper i operasjonsteamet

Bidra til godt samarbeid og trivsel ved seksjonen

Instruksjonsrett ovenfor renhold assistenter i forhold til delegert arbeid fra anestesi sykepleiertjenesten.

 

Spesielle bestemmelser

Fagansvarlig anestesisykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell § 21 og forvaltningsloven § 13- 13e.

Utøver sin funksjon i henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Endringer i stillingsbeskrivelser kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgt. Slike endringer gis skriftlig.

 

Linker:

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - Lovdata

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata