Stillingsbeskrivelse fagansvarlig seksjonssykepleier v. 1.7, 22.02.2023

Stillingsbeskrivelse fagansvarlig seksjonssykepleier

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Videreutdanning eller master i anestesisykepleie

Bred erfaring som anestesisykepleier

 

Organisatorisk plassering

Faglig og administrativ direkte underlagt sykepleiefaglig rådgiver ved anestesiavdelingen

Er organisert i stabsfunksjon til avdelingssykepleier ved seksjonen

Er underlagt avdelingssykepleier i forhold til daglig drift ved seksjonen

Deltar i fagutviklingsteamet ved anestesiavdelingen

Har stedfortreder avdelingssykepleier funksjon

 

Ansvarsområder

Ansvar for å utvikle anestesisykepleie ved seksjonen

Ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap og erfaring

Ansvar for å utarbeide prosedyrer og videreutvikle gode faglige standarder ved seksjonen i samarbeid med avdelingssykepleier og seksjonsoverlege

Ansvar for faglig veiledning av seksjonsbundet personal og studenter

Sørge for at opplæring blir gitt i tråd med godkjente prosedyrer

 

Samarbeidsforhold         

Samarbeide med avdelingssykepleier ved seksjonen

Samarbeide med fagutviklingssykepleier og kvalitetskoordinator og de andre fagansvarlige seksjonssykepleierne.

Samarbeider med alle faggrupper i operasjonsteamet

Bidra til godt samarbeid og trivsel ved seksjonen

Instruksjonsrett ovenfor renhold assistenter i forhold til delegert arbeid fra anestesi sykepleiertjenesten.

 

Spesielle bestemmelser

Fagansvarlig anestesisykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell § 21 og forvaltningsloven § 13- 13e.

Utøver sin funksjon i henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Endringer i stillingsbeskrivelser kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgt. Slike endringer gis skriftlig.

 

 

Linker:

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - Lovdata

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata