Arbeidsbeskrivelse seksjon ØST v. 1.4, 19.11.2019

 

Anestesisykepleierne har ansvar for:

Kontroll av anestesiapparatet på operasjonsstuene.

          Finne frem / sjekke anestesiutstyr og medikamenter til hver pasient.

          Delta i gjennomføringen av dagens program.

        

          Etter program slutt:

          Telle narkotika.

          Sjekke anestesibordet

Legge frem utstyr til neste dags program.

Se til at opr. stuen er ryddig og anestesiapparatet / Picis / GE monitor er avskrudd.

Dersom vanskelig luftveisbordet er brukt, rydde/fylle på dette.

OBS:  stue 6

- vaktstuen alltid har beredskapsutstyr – intubasjonsutstyr til barn / dame / herre.

          Anestesiapparatet skal stå i stand-by på vakt.

 

       

Må kunne:

         Finne akuttkoffert barn/voksne.

         Finne og bruke defibrillator

         Finne tracheostomiutstyr, vanskelig luftveisbord, fiberbronchoscopet og glidescop

         Trykkvaktplassering

         Branninstruks og nødutganger.

         Oppslag prosedyrer.

 

Avdelingssykepleier / Fagansvarlig seksjonssykepleier – Løs på gangen:

            Fordele arbeidet til anestesisykepleierne

            Organisere dagens program:

-      se til at fremdriften på den enkelte operasjonsstue svarer til forventningene

-      hvis ikke se hva som kan gjøres

-      organisere ø-hjelp

-      informasjon / forberedelse av den dagkirurgiske pasient barn / voksen.

Delegert ansvar til å starte og avslutte narkoser til ASA 1 og 2 pasienter

          Avløse til pause.

Finne frem anestesiutstyr og medikamenter til pasientene..

Organisere preanestesiologisk vurdering.

Bistå med telling av narkotika, rydding og å finne frem utstyr til morgendagens program.

Har ansvar for at avvik blir registrert i Synergi.’

 

 

Ukentlige oppgaver:

Bestille medisiner

Sjekke varebestilling sentrallager – forbruksvarene bestilles av assistentene.

Kontrollere vanskelig luftveisbordet en gang i uken

Overholde godkjente regler for renhold og vedlikehold av med.tek utstyr.
 - herunder sørge for opplæring/vedlikeholdsundervisning i renholdsprosedyrer for bronchoscop

 

Forefallende:

         Ta kontakt med medisinsk teknisk avdeling, dersom utstyr ikke er i orden

          Sende behovsmelding til kundesenter via Xpand kundeweb

          Bestille O2-kolber hos portørcom-klient.

 

Slusebemanning:

Sluse. Anestesi ØST (Ikke tilgjengelig)