Stillingsbeskrivelse avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.4

1. Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole, universitet eller tilsvarende

 • Formell lederutdannelse eller ledererfaring av minst 3 års varighet

 • Interesse for forsknings og utviklingsarbeid

2. Organisatorisk plassering

 • Underlagt Klinikk for medisinsk service og ABK og rapporterer til enhetens klinikksjef

 • Organisatorisk plassert i nivå 3

 • Overordnet personal-, økonomi- og fagansvar for alt personell innen egen avdeling

3. Ansvars- og myndighetsområde

 • Ansvar for å utforme og iverksette avdelingens beredskapsplaner

 • Ivareta den koordinerende ledelse av avdelingen med ansvar for avdelingens faglige standard, tjenesteyting, personell og økonomistyring, slik at tildelte ressurser blir koordinert og utnyttet til pasientens beste

 • Delegere gjennom å gi ansvar

 • Inspirere og synliggjøre medarbeiderne

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til vedtatte målsettinger og strategier

 • Sammen med egen ledergruppe utarbeide mål og virksomhetsplaner, og fremme disse for enhetens klinikksjef

 • Innenfor sin avdeling ha ansvaret for at HMS blir drevet etter gjeldende prosedyrer og arbeide aktivt for at fastsatte standarder blir nådd

 • Overordnet ansvar for avdelingens utdannings og forskningspolitikk

 • Sammen med ledergruppen, sørge for en aktiv rekrutteringspolitikk av personell

 • Sørge for at avvik i forhold til de ansvarsområder som er delegert blir meldt til enheten, og at korrigerende tiltak blir iverksatt

 • Har attestasjons / anvisningsmyndighet innenfor tildelt budsjett og forvalte attestasjonsmyndigheten i tråd med gjeldende retningslinjer. Attestasjons /anvisnings myndighet kan delegeres, men melding må gis til enhetens klinikksjef

 • Det tas forbehold om endring av ansvarsområde og arbeidsoppgaver og/eller arbeidsplass i forbindelse med omorganisering/organisasjonsendring eller ved administrerende direktørs bestemmelse

 • Lede og utvikle avdelingen videre

 • Ivareta Avdeling for medisinsk biokjemi som en sentral avdeling i sykehusets totalitet

 • Være en del av klinikksjefens ledergruppe

 • Avdelingssjef sitt ansvarområde er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre

4. Samarbeidsforhold

 • Informere og stimulere medarbeiderne til å samarbeide om avdelingens og foretakets mål

 • Aktivt samarbeide med andre avdelinger og med sykehusets administrasjon slik at pasientene får et tilbud i overensstemmelse med faglig og etisk aksepterte standarder og normer, og slik at tildelte ressurser blir best mulig utnyttet
 • Avdelingssjefen skal sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med andre sykehus, primærhelsetjenesten m.v.

5. Spesielle bestemmelser

 • Taushetsplikt etter Helsepersonelloven, «Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5»

 • Stillingsinnehaver plikter å ha godt kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtale og tariffbestemmelser som regulerer foretakets og egen avdelings virksomhet.