Stillingsbeskrivelse for kvalitetssjef v. 1.3

1.   Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet, vitenskapelig høyskole eller tilsvarende

 • Erfaring fra arbeid med kvalitetsutvikling / kvalitetssikring

 • Erfaring med bruk av databaserte styringssystemer

 • Ha kjennskap til lover og avtaleverk innen aktuelt fagfelt

 • God kjennskap til ISO 15189 og relevante kravdokumenter til denne standarden

2.   Organisatorisk plassering

 • Administrativt og faglig underlagt avdelingssjef

 • Medlem av avdelingens ledergruppe

3.   Stillingens hovedoppgaver

 • Kvalitetssjef skal utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen

 • Lede arbeidet med kvalitetsutvikling i henhold til avdelingens vedtatte mål i samarbeid med avdelingssjef, avdelingsoverlege og sjefbioingeniør

 • Koordinere avdelingens arbeid med å utvikle, følge opp og revidere kvalitetssystemet i henhold til gjeldende krav og standarder

 • Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer

 • Kvalitetssjef har ansvar og myndighet som vist i 3.1 – 3.6.

            3.1     Dokumentstyring

Videreutvikle, vedlikeholde og administrere systemer som sikrer at alle dokumenter som utgjør kvalitetsdokumentasjon, herunder utvikling / utprøving av analysemetoder, dokumentstyres i henhold til interne og eksterne krav

3.2        Analysekvalitet

 • I samarbeid med avdelingsoverlegen og seksjonsledere ha oversikt over analysekvaliteten på de ulike analysen

 • I samarbeid med avdelingsoverlege og sjefbioingeniør bestemme interne kvalitetskontrollregler

 • I samarbeid med avdelingsoverlege og fagmøter, vurdere og å følge opp eksterne kvalitetskontrollprogram 

3.3        Undervisning / veiledning

 • Undervise og veilede øvrig personale i bruk av kvalitets- og dokumentstyringssystemet

 • Motivere øvrig personale og fremme bevissthet, til å bruke kvalitetssystemet og meldingssystemet for klager, avvik og forbedringsforslag

 • Veilede i praktisk kvalitetssikringsarbeid  

3.4        Kvalitetsforbedringstiltak

 • Tildele saksbehandlere for klager, avvik og forbedringsforslag

 • Utarbeide rapporter

  • Saksrapporter, klager, til ledergruppen

  • Saksrapporter, avvik og forbedringsforslag, til fagmøter

  • Kvartalsrapporter, klager, avvik og forbedringsforslag, til seksjons- og stabsmøter

 • Overordnet ansvar for interne kvalitetsrevisjoner

 • Utarbeide planer for interne kvalitetsrevisjoner slik at alle elementene i kvalitetssystemet gjennomgås innen gitte intervaller

 • Utpeke interne revisorer

 • I samarbeid med ledergruppen planlegge, gjennomføre og følge opp ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet og de medisinske tjenestene. Se Ledelsens gjennomgang og handlingsplan. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)  

            3.5      Budsjettarbeid

Delta i avdelingens budsjettarbeid og fremme forslag til kvalitetsforbedrende tiltak

            3.6      Annet

 • Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert og være orientert om den nasjonale utviklingen av kvalitetskrav for fagområdet

 • Delta på avdelingens fagmøter

 • Delta på avdelingens risikokovurderinger

 • Representere Klinikk for medisinsk service i sykehusets EQS-forum

4.   Samarbeid

 • Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger i egen avdeling

 • Være pådriver for økt kvalitetsbevissthet hos øvrig personale gjennom å motivere og informere

5.   Spesielle bestemmelser

 • Taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5

 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt kvalitetssjef. Endringer skal gis skriftlig