COVID-19 Håndtering av nærkontakter og isolering i Helse Stavanger v. 2.30, 01.07.2022

1.     Hensikt: 

Beskrive håndtering av pasienter og ansatte med mistenkt eller påvist COVID-19, samt personer som er definerte nærkontakter ved Helse Stavanger HF

 

2.     Omfang:

Prosedyren gjelder pasienter, pårørende, besøkende, ansatte, servicepersonell og vikarer ved Helse Stavanger HF. Gjelder også eksterne vikarer.

 

3.     Ansvar:

Seksjon smittevern har ansvar for å holde prosedyren oppdatert med de til enhver tid gjeldende regler. Ledere har ansvar for å tilse at deres praksis er i tråd med gjeldende prosedyre.

 

4. Beskrivelse av tiltak for pasienter, pårørende, ansatte og vikarer

 

Isolasjonstid ansatte

Du skal holde deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer hvis du føler deg syk. Symptomer kan være feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukt-/smaksans.

Du bør bli hjemme til du er feberfri i 24 timer og formen er god. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Medarbeidere som er på jobb med lette luftveissymptomer skal benytte munnbind så lenge de har symptomer, uavhengig av testresultater.

Medarbeidere som har husstandsmedlemmer med COVID-19, eller hvor dette er mistenkt, skal bruke munnbind i kontakt med pasienter og medarbeidere i symptomperioden til husstandsmedlemmet og i inntil fem døgn etter det.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/nye-luftveissymptomer/

 

Testing av medarbeidere

Råd om rutinemessig testing er tatt bort. Du kan teste deg med antigen hurtigtest/selvtest hvis du har symptomer. Informer lederen din dersom du får positiv COVID-19-test. Husk at antigentestene kan slå ut litt senere i sykdomsforløpet.

 

Smittesporing

I sykehuset skal man fortsatt i enkelte tilfeller smittespore for å unngå spredning av COVID-19. Smittesporing iverksettes når det oppdages smitte hos en pasient eller en medarbeider som har symptomer. Det er ikke nødvendig å iverksette smittesporing dersom pasient og/eller medarbeider er asymptomatisk.
COVID 19 Smittesporing ved interne funn av Covid19 Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)


Håndtering av inneliggende pasienter, testing og tiltak basert på smittestatus

Ved innleggelse bør det avklares om pasienten har symptomer på COVID-19eller bor sammen med noen som har fått påvist COVID-19. Basert på forhåndsvurdering av pasienten, iverksettes videre tiltak.

•        Pasienter med symptomer testes så snart som mulig og bør isoleres til diagnose er avklart. Tilstrebe å benytte PCR hurtig test

•        Pasienter som legges inn med COVID-19 som hovedårsak isoleres fortrinnsvis på isolat eller i kohortisolater

•        Rutinemessig testing av asymptomatiske pasienter uten kjent eksponering anbefales ikke

For påvist COVID-19, se også: Covid-19 - håndtering i sykehus (Ikke tilgjengelig)

Nærkontakt
Dersom pasienten er definert som nærkontakt, skal følgende regime følges ved innleggelse og/eller langvarig behandling:  

Type nærkontakt

Tiltak

Pasienter som er eksponert for COVID-19 som husstandsnærkontakter el.l. Dette inkluderer pasienter som har oppholdt seg på samme pasientrom eller behandlingsrom over tid sammen med COVID-19 syk pasient.

 

         Pasienter bør håndteres på enerom

         Det skal gjennomføres PCR-hurtigtest ved innleggelse eller oppdagelse. I tillegg PCR-test daglig i syv døgn etter eksponering

         Pasienter som har eget rom (eks i DPS’er eller andre boenheter) testes pasienten dag 0,3 og 5

         Medarbeidere skal benytte munnbind og øyebeskyttelse for å beskytte slimhinner mot smitte inntil test sju døgn etter siste eksponering foreligger

         Pasienten skal benytte munnbind utenfor rommet, og benytter ikke buffet eller andre fellesarealer

         Avfall kan håndteres som vanlig avfall, og utstyr rengjøres/desinfiseres på vanlig måte

         Rom merkes med plakat karantene

         Ved aerosolgenererende prosedyrer skal pasienten isoleres på dråpesmitte og åndedrettsvern benyttes

Andre nærkontakter, ved lav eksponering som for eksempel kortvarig kontakt med symptomatisk helsepersonell

         Pasienter kan også vurderes håndtert/innlagt på flersengsrom

         Pasienter i somatisk sykehus testes med PCR-test daglig i syv døgn etter eksponering

         Pasienter som har eget rom (eks DPS eller andre boenheter) testes pasienten dag 0,3 og 5

         Følger med på utvikling av symptomer

 

For pasienter som innlegges etter gjennomgått COVID-19 i sykehistorien anses det som hovedregel ikke nødvendig å isolere pasienten hvis det er gått mindre enn 6 uker siden forrige positive test.

Valg av test

Pasienter som testes for COVID-19 skal testes med PCR hurtigtest eller vanlig PCR. Selvtest (COVID-19 antigen hurtigtest) skal ikke benyttes til pasienter grunnet noe lavere sensitivitet, og da disse ikke kan sekvenseres eller registreres i pasientens journal i DIPS.

For testing av nærkontakter i sengeposter skal som hovedregel vanlig PCR benyttes. Bør være levert til laboratoriet, direkte på prøvemottaket innen kl 0930 alle dager. Test første dag kan tas som hurtig-PCR.

 

 

5. Isolasjonstid ved påvist COVID-19 hos pasienter

 

•        For pasienter med bekreftet COVID-19 og ingen- eller lette symptomer (ikke   oksygenkrevende), kan isolasjon vanligvis oppheves etter 4 dager og feberfrihet i 24 timer.

 

•        Pasienter med lett til moderat sykdom smitter i liten grad etter 7 døgn og kan som hovedregel avisoleres etter 7 døgn. Avisolering krever feberfrihet i 24 timer og bedring av symptomer.

Smittsomheten er størst når symptomene starter, men smitte kan skje de siste 2 døgnene før symptomstart.

 

For pasienter med uttalte symptomer, kjent immunsvikt* eller mulig lav vaksineeffekt, oppheves isolering basert på individuell vurdering. Isolasjon lenger enn 10 dager er sjelden nødvendig, men ved alvorlig immunsuppresjon vil inntil 20 døgn isolasjon være aktuelt.

 

For pasienter som innlegges etter gjennomgått COVID-19 i sykehistorien anses det som hovedregel ikke nødvendig å isolere pasienten hvis det er gått mindre enn 6 uker siden forrige positive test.

 

*Eksempel på alvorlig immunsuppresjon: hematologisk kreft, immunsviktsykdom, beinmargstransplantasjon de seneste 24 månedene, organtransplantasjon de seneste 6 månedene eller behandling med immunmodulerende biologiske legemiddel, cytostatika eller steroider i høy dose. En kan eventuelt konferere med infeksjonsmedisiner.

 

Pasienter som er vaksinert eller har gjennomgått COVID-19 tidligere smitter omtrent like lenge, men skiller ut noe mindre virus og har som regel mindre uttalte symptomer enn ved første gangs infeksjon. Likevel kan noen få alvorlig forløp. 

 

6.     Avvik:

Avvik fra prosedyren skal meldes i synergi.

 

7.     Kilder/Referanser:

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/spesialisthelsetjenesten/