COVID-19 Håndtering av nærkontakter og isolering i Helse Stavanger v. 2.25, 20.04.2022

1.     Hensikt: 

Beskrive håndtering av pasienter og ansatte med mistenkt eller påvist COVID-19, samt personer som er definerte nærkontakter ved Helse Stavanger HF

 

2.     Omfang:

Prosedyren gjelder pasienter, pårørende, besøkende, ansatte, servicepersonell og vikarer ved Helse Stavanger HF. Gjelder også eksterne vikarer.

 

3.     Ansvar:

Seksjon smittevern har ansvar for å holde prosedyren oppdatert med de til enhver tid gjeldende regler. Ledere har ansvar for å tilse at deres praksis er i tråd med gjeldende prosedyre.

 

4. Beskrivelse av tiltak for pasienter, pårørende, ansatte og vikarer

 

Isolasjonstid ansatte

Ansatte skal hold seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom en føler seg syk. En bør bli hjemme til en er feberfri i 24 timer og formen er i bedring. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Ansatte som har restsymptom etter gjennomgått covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner bør fremdeles bruke munnbind ved nær kontakt med pasienter så lenge en har symptomer.

Testing

Råd om rutinemessig testing er tatt bort. Testing for Covid – 19 gjøres på klinisk indikasjon ved symptomer.

Smittesporing

I sykehuset skal man fortsatt i enkelte tilfeller smittespore for å unngå spredning av covid-19. Smittesporing iverksettes når det oppdages smitte hos en pasient eller en medarbeider som har symptomer. Det er ikke nødvendig å iverksette smittesporing dersom pasient og/eller medarbeider er asymptomatisk.
COVID 19 Smittesporing ved interne funn av Covid19 Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)


Håndtering av inneliggende pasienter

Covid 19 Veiledning ved håndtering av pasient (Ikke tilgjengelig)

Ved innleggelse bør det avklares om pasienten har symptomer på covid-19 eller bor sammen med noen som har fått påvist covid-19. Basert på forhåndsvurdering av pasienten, iverksettes videre tiltak.

•        Pasienter med symptomer isoleres til diagnose er avklart

•        Pasienter som legges inn med covid-19 som hovedårsak isoleres fortrinnsvis på isolat eller i kohortisolater

•        Pasienter med kjent eksponering testes dag 0, dag 3 og dag 5

•        Rutinemessig testing av asymptomatiske pasienter uten kjent eksponering anbefales ikke

Pasienter som testes for covid-19 skal testes med PCR hurtigtest eller vanlig PCR. Selvtest (covid-19 antigen hurtigtest) skal ikke benyttes til pasienter da disse ikke kan sekvenseres eller registreres i pasientens journal i DIPS.

5. Isolasjonstid ved påvist COVID-19 hos pasienter

 

•        For pasienter med bekreftet covid-19 og ingen- eller lette symptomer (ikke   oksygenkrevende), kan isolasjon vanligvis oppheves etter 4 dager og feberfrihet i 24 timer.

•        For pasienter med uttalte symptomer, kjent immunsvikt* eller mulig lav vaksineeffekt,

oppheves isolering basert på individuell vurdering.

 

Isolasjon lenger enn 10 dager er sjelden nødvendig, men ved alvorlig immunsuppresjon vil inntil 20 døgn isolasjon være aktuelt.

 

*Eksempel på alvorlig immunsuppresjon: hematologisk kreft, immunsviktsykdom, beinmargstransplantasjon de seneste 24 månedene, organtransplantasjon de seneste 6 månedene eller behandling med immunmodulerende biologiske legemiddel, cytostatika eller steroider i høy dose. En kan eventuelt konferere med infeksjonsmedisiner.

6.     Avvik:

Avvik fra prosedyren skal meldes i synergi.

 

7.     Kilder/Referanser:

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/spesialisthelsetjenesten/