COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger v. 2.9, 18.11.2021

1.     Hensikt: 

Beskrive håndtering under COVID-19 pandemien av pasienter og ansatte med mistenkt eller påvist COVID-19, samt personer som er i karantene eller definerte nærkontakter ved Helse Stavanger HF

 

2.     Omfang:

Prosedyren gjelder pasienter, pårørende, besøkende, ansatte, servicepersonell og vikarer ved Helse Stavanger HF. Gjelder også eksterne vikarer

 

I COVID-19-pandemien har det vært nødvendig å ha en rekke tiltak for å begrense smittespredning. 25.9.21 gikk Norge over til en fase med normal hverdag med forhøyet beredskap. For helsetjenesten vil det også bety at det er behov for å sikre at man ikke får smittesituasjoner med luftveissmitte og eksponering av sårbare pasienter for luftveissmitte.

Prosedyrene vil bli gradvis utfaset. Denne prosedyren vil bli vurdert utfaset i løpet av høsten 2021

3.     Definisjoner:

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som:

1.       er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.

2.       har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.

3.       ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som:

1.       har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.

2.       ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.

3.       har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.

4.     Ansvar:

Seksjon smittevern har ansvar for å holde prosedyren oppdatert med de til enhver tid gjeldende regler. Ledere har ansvar for å tilse at deres praksis er i tråd med gjeldende prosedyre.

 

5. Beskrivelse av tiltak for pasienter, pårørende, ansatte og vikarer

 

5.1. Innreisekarantene for personer etter opphold i land med høy smitteforekomst

 

4.11.21 Tiltak i forbindelse med innreise endres raskt og teksten i dette dokumentet vil ikke alltid være oppdatert. Sjekk alltid reiseråd i linken nedenfor ved spørsmål om reise.

 

Karantene benyttes ved eksponering for COVID 19 eller hjemkomst etter reise i røde land/områder i utlandet.

 

Covid-forskriften definerer nå kun karanteneplikt for personer som har oppholdt seg i land utenfor Norge med karanteneplikt. Områdene oppdateres i COVID-forskriften og i FHI.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Reisende (over 18 år) har krav om innreisekarantene i inntil 10 døgn, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften. De kan likevel avslutte karantenen dersom de tester negativt med PCR- test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.   

Barn og unge under 18 år har ikke lenger krav om innreisekarantene, men er oppfordret til å ta en test 3 døgn etter ankomst. 

Voksne fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått COVID-19 siste 6 måneder er etter forskrift unntatt reisekarantene.

Foretaket kan avgjøre unntak fra karantenebestemmelsene etter paragraf 6e og må da følge oppsatt testregime:

Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Helsepersonell som er beskyttet mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR-test eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge er unntatt innreisekarantene. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruk av dette unntaket og innhente og vurdere dokumentasjon på at helsepersonellet er beskyttet mot SARS-CoV-2.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntakene i denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås.

 

Unntak skal kun gis av klinikksjef, eventuelt etter drøfting med smittevernlege Unntak fra karanteneplikt ved Covid-19

 

 

5.2. Håndtering av nærkontakter blant ansatte (oppdatert 17.11.21)

I tråd med gjenåpningen er karanteneplikt falt bort for nærkontakter. Smittesporing er nedjustert. Smittesporing i helsetjenesten skal fortsatt gjennomføres. Følgende råd gjelder ansatte i helseforetaket som informeres om at de er nærkontakter.

Informer din leder om dette.

Dersom du har smitte i husstanden din, eller er definert som «tilsvarende nær» som for eksempel kjæreste:

Uvaksinert

Du skal teste deg daglig i sju dager. Dette kan gjøres med selvtest før du møter på jobb. Alternativt kan du ta PCR-test annenhver dag i sju dager.

Du skal bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i ti dager etter siste eksponering.

Delvaksinert*

Du skal testes daglig i sju dager. Dette kan gjøres med selvtest før du møter på jobb. Alternativt kan du ta PCR-test annenhver dag i sju dager.

Du skal bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i ti dager etter siste eksponering.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19

Du skal ta en test så snart som mulig. Dette kan gjøres med selvtest. Denne testen skal etterfølges av en PCR-test. Dette skal gjøres to ganger i løpet av de sju dagene av nærkontaktperioden. Den andre testen tas fortrinnsvis mellom dag tre og fem. Også denne skal etterfølges av en PCR-test. Mer informasjon i avsnittet PCR-test etter selvtest.

Du skal bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i ti dager etter siste eksponering.


*Du er delvaksinert i perioden mellom tre og femten uker etter første koronavaksinedose. Etter dette regnes du som uvaksinert.

For husstandsmedlem og tilsvarende nære med kontinuerlig eksponering, vil siste eksponering regnes fra tidspunktet siste i husstanden er avisolert. 

 

Uvaksinert

Du skal teste deg daglig i sju dager. Dette kan gjøres med selvtest. I samme periode skal du bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger. Dagene telles fra den smittede i husstanden isoleres. Hvis ikke testregimet følges, bør du ikke gå jobb i 7 dager. 

Delvaksinert*

Du skal testes daglig i sju dager. Dette kan gjøres med selvtest. I samme periode skal du bruke munnbind i tett kontakt med pasienter og kolleger på jobb. Dagene telles fra den smittede i husstanden isoleres. Hvis ikke testregimet følges, bør du ikke gå jobb i 7 dager. 

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19

Du skal bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i fem dager etter siste eksponering.
Du skal ta én test (antigen hurtigtest eller PCR) så snart du har fått beskjed om at du er nærkontakt*.

* Som et forsterket tiltak i helsetjenesten, anbefales test også for ansatte som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 måneder siden, og dermed redusere risiko for smitte til personer som har høyere risiko for alvorlig covid-19. Testing av ansatte anbefales så snart de får beskjed om smitte i husstand/tilsvarende nær. Testing av asymptomatiske ansatte som har hatt covid-19 for mindre enn 3 måneder siden anbefales ikke.

PCR-test etter selvtest 

Alle fullvaksinerte medarbeidere som defineres som nære nærkontakter (husstandsmedlem eller tilsvarende) skal gjennomføre en antigentest (selvtest) raskest mulig. Svar skal foreligge før man går på arbeid. Svartid på disse testene er rundt 15-20 minutter.

 

Antigentesten skal, for ekstra sikkerhet, etterfølges av en PCR-test senest neste dag. Det er fordi PCR har høyere følsomhet. Du kan gå på jobb i mellomtiden og i påvente av prøvesvaret på PCR-testen.

For medarbeidere som har PCR-testmuligheter i egen enhet, kan dette benyttes. Andre må benytte seg av kommunens testsenter for å ta PCR-test. Du finner informasjon om testing på kommunen din sin nettside.

 


Dersom du er definert som «øvrig nærkontakt» som for eksempel til en kollega:

Uvaksinert

Du skal ta én test så snart du får informasjon om nærkontakt. Du bør bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i ti dager etter siste eksponering.

Delvaksinert*

Du bør ta én test. Du bør bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i ti dager etter siste eksponering.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19

Du trenger ikke å teste deg. Du bør bruke munnbind på jobb i tett kontakt med pasienter og kolleger i ti dager etter siste eksponering.

*Du er delvaksinert i perioden mellom tre og femten uker etter første koronavaksinedose. Etter dette regnes du som uvaksinert.

Uavhengig av vaksinasjonsstatus skal du alltid følge ekstra nøye med på egen helse i ti dager – og teste deg ved symptomer dersom du er nærkontakt. Ellers kan du leve som normalt.

Husk at du alltid skal informere lederen din dersom du er definert som nærkontakt. Du bør også tilstrebe å holde avstand til kollegene dine i perioden du er under «smitteregime».

 

5.3. Håndtering av nærkontakter blant pasienter (oppdatert 17.11.21)

Pasienter som er nærkontakter
Dersom pasienten er definert som nærkontakt, skal følgende regime følges ved innleggelse og/eller langvarig behandling:  

Uvaksinert

Det skal gjennomføres PCR-hurtigtest ved innleggelse eller oppdagelse. I tillegg skal PCR-test tas tre, fem og sju døgn etter eksponering. Pasienten skal isoleres på dråpesmitteregime i ti døgn etter siste eksponering. Kan avkortes ved negativ test etter sju døgn.

Delvaksinert* – eller i målgruppen som er tilbudt tredje vaksinedose

Det skal gjennomføres PCR-hurtigtest ved innleggelse eller oppdagelse. I tillegg skal PCR-test tas tre, fem og sju døgn etter eksponering. Pasienten skal isoleres på dråpesmitteregime i ti døgn etter siste eksponering. Kan avkortes ved negativ test etter sju døgn.

Fullvaksinert, gjennomgått covid-19 og immunkompetent

Det skal gjennomføres PCR-hurtigtest ved innleggelse eller oppdagelse. I tillegg skal PCR-test tas tre, fem og sju døgn etter eksponering. 

Ved høy risiko for utvikling av sykdom (betydelig eksponering), bør pasientene håndteres på enerom. Medarbeidere skal da benytte munnbind og øyebeskyttelse inntil test sju døgn etter siste eksponering foreligger. Infeksjonsmedisinsk bakvakt kan kontaktes for drøfting.  


*Du er delvaksinert i perioden mellom tre og femten uker etter første koronavaksinedose. Etter dette regnes du som uvaksinert.

 

Timeavtalene til pasienter som er nærkontakter bør utsettes til nærkontaktperioden er over – dersom dette ikke får behandlingsmessige konsekvenser.

 

For polikliniske pasienter som er definert som nærkontakt og hvor timeavtale gjennomføres, anbefales det at personalet bruker munnbind og øyebeskyttelse. Dette gjelder uavhengig av pasientens vaksinasjonsstatus. Det må sikres at pasienter som er nærkontakter følger testregime i henhold til nasjonale anbefalinger. Pasientene må også informeres om at de må bruke munnbind i sykehuset.

 

Inneliggende pasienter som blir innmeldt som nærkontakter under oppholdet som ledd i smittesporing håndteres i hht tabell og testes da så raskt det er gjort kjent.

 

5.4. Håndtering av pasienter i karantene/nærkontakter med luftveissymptomer

Pasienter som er nærkontakter eller i reisekarantene og som utvikler luftveissymptomer håndteres som pasienter med mistenkt COVID19.

Seleksjonskriterier ved mistanke om COVID-19 pasient (Ikke tilgjengelig)

 

5.5. Smitteregime ved mistenkt eller påvist SARS-CoV2

Mistenkt og påvist sykdom med SARS-COV2 skal isoleres på dråpesmitte. 

Aktuelt personlig beskyttelsesutstyr ved mistenkt eller påvist sykdom med SARS-CoV2

Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

 

6. Definisjon på nærkontakt (opprettholdt 29.9.)

 

For nærmere forklaring og definisjoner av nærkontakter se:

Definisjoner - FHI

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra tidspunkt ved prøvetaking), og til personen er avisolert.

Smitterisikoen påvirkes mest av mengde og grad av fysisk nærhet. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om man deler på et lite luftvolum innendørs, og om kontakten er i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

Sannsynlig covid-19 er definert som nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19 som fyller kliniske kriterier på covid-19. Kategorien benyttes når det ikke er mulig å gjennomføre testing.

Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt

-               Bor i samme husstand som en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19

-               Har tilsvarende nær kontakt som i en husstand, for eksempel kjæreste med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19

-               Har pleiet en pasient, eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

Øvrige nærkontakter

-               Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med covid-19

-               Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19

-               Har hatt fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19

-               Har vært i direkte kontakt med sekreter (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19

7. Avisolering etter påvist COVID-19 hos pasienter og ansatte i Helse Stavanger HF. (oppdatert 17.11.21)

Ved påvist covid-19 hos ansatt eller husstandsmedlem i hjemmeisolasjon:

Forholdsregler for pasienter

For innlagte pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert oppheves isolering avhengig av klinisk forløp:

Mild/moderat sykdom (ikke oksygenkrevende): 

minst 10 dager etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG i klinisk bedring

 

Ved alvorlig forløp: hypoksi (saturasjon <94% eller oksygenkrevende pasient) eller utbredt (>50%) lungeinfiltrat på røntgen:

minst 14 dager etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG i klinisk bedring 

 

Kritisk forløp: uttalt respirasjonssvikt eller annen organsvikt, oftest intensivkrevende:

Anbefales individuell vurdering, minst 14 dager etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG stabil klinisk bedring. Bør drøftes med infeksjonsmedisiner/smittevernoverlege

 

For alvorlig immunsupprimerte anbefales individuell vurdering, men minst 14 dager OG minst 48 timer etter feberfrihet* OG stabil klinisk bedring

 

Vanligvis behøver ingen å være isolert i mer enn 20 dager  

 

*  uten bruk av febernedsettende preparater. 

 

Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som skal inn til en avisolert pasient i bør benytte PPE som ved bekreftet tilfelle inntil dag 10 etter symptomdebut/isoleringstidspunktet.

 

Forholdsregler for ansatte og pasienter som ikke er innlagt sykehus:

Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når  

  • det er gått 5 dager etter symptomdebut OG feberfri i minst 24 timer OG i tydelig klinisk bedring  

* uten bruk av febernedsettende preparater 

For personer som er avisolert etter 5 døgn i hjemmeisolering og har for eksempel planlagt poliklinisk besøk, bør det i sykehuset benyttes isoleringsrutiner og PPE som ved bekreftet tilfelle inntil dag 10 etter symptomdebut/isoleringstidspunktet.

 

Se også Opphevelse av isolasjon - FHI for ytterligere presiseringer.

 

For ansatte eller pasienter som er fullvaksinert og tester positivt bør smittevernlege eller infeksjonsmedisinsk vakthavende konsulteres før gjeninntreden.

 

Fullvaksinerte ansatte avisoleres som beskrevet over for pasienter i hjemmeisolering. Ansatte skal benytte munnbind i arbeid frem til og med 10 døgn etter symptomdebut. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger i samme periode.

 

Helsepersonell må være i klar klinisk bedring ved gjeninntreden i arbeid og bør som hovedregel ikke ha symptomer ved oppstart i jobb. Ved usikkerhet kan smittevernlege konsulteres. Tap av smaks- og luktesans kan vedvare over tid og tillegges ikke vekt ved avisolering

 

8.     Avvik:

Avvik fra prosedyren skal meldes i synergi.

 

9.     Kilder/Referanser:

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - FHI