Hospitering ved Kvinneklinikken v. 1.5

Prosedyre Kvinneklinikken ©                                                            

Endringer er understreket

 

Definisjon:

Hospitering ved Kvinneklinikken(KK) er all form for ulønnet virksomhet ved KKs seksjoner (innbefatter poster og poliklinikker) som ikke er en del av KKs formaliserte utdanningstilbud (som for eksempel utdanning av jordmødre, legestudenter, sykepleiestudenter etc).

Eksempler på hospitering: Sykehuspraksis før og under utdanning organisert av andre enn KK, hospitering for å oppdatere tidligere utdanning, hospitering for å få innblikk i KKs organisering

av behandlingstilbudet for personer som arbeider ved andre sykehus, i kommunehelsetjenesten etc.

 

Målsetting:

Tilby god hospiteringstjeneste. Unngå opphopning av hospitanter med overbelastning av personalet, sikre at alle hospitanter har underskrevet taushetsløfte slik at opplysninger om pasienter ikke blir gitt videre, og sikre at KK har oversikt over sine hospitanter.

 

Prosedyre:

Alle som ønsker å hospitere sender skriftlig søknad, ev. e-post, om hensikten med hospiteringen, aktuelle tider og ønsket post/seksjon(er) for hospiteringen.

 

Søknaden skal inneholde;

a)- opplysninger om tidligere utdanning

b)- pågående utdanning

c)- kopi av dokumenter som bekrefter tidligere, evt nåværende utdanning

 

Pleiepersonell og jordmødre:

Søknad sendes kontorleder ved KK som koordinerer og vurderer søknadene. Kontorleder samkjører dette med fagutviklingsjordmor/ jordmor- og sykepleiefaglig koordinator om det er kapasitet og hensiktsmessig å tilby hospitering til søkeren.

Om nødvendig konferer med avdelingssjef.

Kontorleder sender skriftlig tilbud om hospitering til søkeren med vedlegg: Taushetserklæring. Denne tas med ferdig utfylt og levers jordmor/sykepleiefaglig koordinator for arkivering.

    http://spekter.compendia.no/helse_vest/stavanger/ph.nsf/unique/182530A436E330AEC125773500462A2A

 

Kopi sendes avdelingsjordmor/avdelingssykepleier og fagutviklingsjordmor.

Informasjon til helsesøstre om hospitering: Hospitering ved KK for helsesøster - informasjonsskriv

Informasjon til jordmødre om hospitering: Hospitering ved KK for jordmødre - informasjonsskriv

 

Fagutviklingsjordmor fører fortløpende oversikt over hospitanter på føde/barsel.

 

Plan for hospitering for jordmødre sendes ut i god tid, se prosedyre

Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel

Lenke om e- læringskurs før oppstart sendes ut:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

 

Leger/medisinske studenter utenom Universitetet i Bergen /Semmelweiss-universitetet:

Søknaden (epost) sendes til avdelingsoverlegen som vurderer den. Det må tas hensyn til kapasitet og hensiktsmessig å tilby hospitering til søkeren. Det føres kalender over hospitantene. Kapasiteten må vurderes mot våre forpliktelser overfor studenter fra UiB. Semmelweiss, turnuskandidater og jordmorstudenter og intern opplæring. Viktig at dette samkjøres med jordmor- og sykepleiefaglig koordinator.

 

Det sendes (epost) tilbud om hospitering til søkeren. Hospitanten må vedlegge bekreftelse fra studiested om status og behov for hospitering. Ved frammøte forevises gyldig ID og Taushetserklæring for personer som ikke er ansatt på SUS signeres. Hospitanten møter på morgenmøtet og presenteres. Det oppnevnes en veileder som også viser rundt og får praktiske opplysninger. Hospitanten tilbys variert tjeneste ved KK, i størst mulig utstrekning i henhold til kravet fra undervisningsstedet. Etter hospitering attesteres tjenesten av avdelingsoverlege. Avtaler, attest og dokumentasjonen arkiveres i Ephorte.

Se prosedyre:

Orientering om Avdeling Kvinneklinikken

Leger-orientering til nye leger ved Kvinneklinikken

 

Lenke om e- læringskurs før oppstart sendes ut:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

 

 

Kontorfaglig personale:

Søknad sendes kontorleder ved KK som koordinerer og vurderer søknadene. Kontorleder samkjører dette med jordmor- og sykepleiefaglig koordinator om det er kapasitet og hensiktsmessig å tilby hospitering til søkeren. Om nødvendig konfereres med avdelingssjef KK.

 

Det sendes skriftlig tilbud om hospitering til søkeren, med opplysninger om hvem som kan kontaktes for nærmere informasjon og avtaler.

Lenke om e- læringskurs før oppstart sendes ut:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

Første dag hospitanten begynner i avdelingen har kontorleder ansvar for at personalskjema fylles ut, og taushetsløfte skrives under.

 

Etter endt hospitering utarbeides attest/ bevis for hospiteringen av kontorfagleder.

 

For å kunne få hospitanter som skal være over tid inn i våre systemer, må følgende steg gjennomføres:

 

1.    Hospitanten registrerer segi webcruiter via denne linken: https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=2678382904&culture_id=NN-NO&company_id=5196110&link_source_id=0

 

2.    Avdelingen fyller ut «lønnskjema hospitanter» samt «Taushetserklæring ikke-ansatte ved SUS» og sender disse over til SSD for registrering

 

3.    Avdelingen melder tilbake til oss når hospitant har registrert seg i webcruiter

 

4.    Hospitanten overføres til Samlepunktet når dokumentene er mottatt som restanse i ePhorte. Vi gir en tilbakemelding når hospitant er overført.

 

5.    Ca 2 timer etter overføring er hospitant tilgjengelig i Samlepunktet og leder kan selv bestille aktuelle tilganger.

 

 

Viktig! Alle som hospiterer ved KK må ha politiattest før oppstart. Hvis søker også har oppholdt seg i utlandet må negativ MRSA test foreligge

Endringer er understreket

 

Definisjon:

Hospitering ved Kvinneklinikken(KK) er all form for ulønnet virksomhet ved KKs seksjoner (innbefatter poster og poliklinikker) som ikke er en del av KKs formaliserte utdanningstilbud (som for eksempel utdanning av jordmødre, legestudenter, sykepleiestudenter etc).

Eksempler på hospitering: Sykehuspraksis før og under utdanning organisert av andre enn KK, hospitering for å oppdatere tidligere utdanning, hospitering for å få innblikk i KKs organisering

av behandlingstilbudet for personer som arbeider ved andre sykehus, i kommunehelsetjenesten etc.

 

Målsetting:

Tilby god hospiteringstjeneste. Unngå opphopning av hospitanter med overbelastning av personalet, sikre at alle hospitanter har underskrevet taushetsløfte slik at opplysninger om pasienter ikke blir gitt videre, og sikre at KK har oversikt over sine hospitanter.

 

Prosedyre:

Alle som ønsker å hospitere sender skriftlig søknad, ev. e-post, om hensikten med hospiteringen, aktuelle tider og ønsket post/seksjon(er) for hospiteringen.

 

Søknaden skal inneholde;

a)- opplysninger om tidligere utdanning

b)- pågående utdanning

c)- kopi av dokumenter som bekrefter tidligere, evt nåværende utdanning

 

Pleiepersonell og jordmødre:

Søknad sendes kontorleder ved KK som koordinerer og vurderer søknadene. Kontorleder samkjører dette med fagutviklingsjordmor/ jordmor- og sykepleiefaglig koordinator om det er kapasitet og hensiktsmessig å tilby hospitering til søkeren.

Om nødvendig konferer med avdelingssjef.

Kontorleder sender skriftlig tilbud om hospitering til søkeren med vedlegg: Taushetserklæring. Denne tas med ferdig utfylt og levers jordmor/sykepleiefaglig koordinator for arkivering.

    http://spekter.compendia.no/helse_vest/stavanger/ph.nsf/unique/182530A436E330AEC125773500462A2A

 

Kopi sendes avdelingsjordmor/avdelingssykepleier og fagutviklingsjordmor.

Informasjon til helsesøstre om hospitering: Hospitering ved KK for helsesøster - informasjonsskriv

Informasjon til jordmødre om hospitering: Hospitering ved KK for jordmødre - informasjonsskriv

 

Fagutviklingsjordmor fører fortløpende oversikt over hospitanter på føde/barsel.

 

Plan for hospitering for jordmødre sendes ut i god tid, se prosedyre

Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel

Lenke om e- læringskurs før oppstart sendes ut:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

 

Leger/medisinske studenter utenom Universitetet i Bergen /Semmelweiss-universitetet:

Søknaden (epost) sendes til avdelingsoverlegen som vurderer den. Det må tas hensyn til kapasitet og hensiktsmessig å tilby hospitering til søkeren. Det føres kalender over hospitantene. Kapasiteten må vurderes mot våre forpliktelser overfor studenter fra UiB. Semmelweiss, turnuskandidater og jordmorstudenter og intern opplæring. Viktig at dette samkjøres med jordmor- og sykepleiefaglig koordinator.

 

Det sendes (epost) tilbud om hospitering til søkeren. Hospitanten må vedlegge bekreftelse fra studiested om status og behov for hospitering. Ved frammøte forevises gyldig ID og Taushetserklæring for personer som ikke er ansatt på SUS signeres. Hospitanten møter på morgenmøtet og presenteres. Det oppnevnes en veileder som også viser rundt og får praktiske opplysninger. Hospitanten tilbys variert tjeneste ved KK, i størst mulig utstrekning i henhold til kravet fra undervisningsstedet. Etter hospitering attesteres tjenesten av avdelingsoverlege. Avtaler, attest og dokumentasjonen arkiveres i Ephorte.

Se prosedyre:

Orientering om Avdeling Kvinneklinikken

Leger-orientering til nye leger ved Kvinneklinikken

 

Lenke om e- læringskurs før oppstart sendes ut:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

 

 

Kontorfaglig personale:

Søknad sendes kontorleder ved KK som koordinerer og vurderer søknadene. Kontorleder samkjører dette med jordmor- og sykepleiefaglig koordinator om det er kapasitet og hensiktsmessig å tilby hospitering til søkeren. Om nødvendig konfereres med avdelingssjef KK.

 

Det sendes skriftlig tilbud om hospitering til søkeren, med opplysninger om hvem som kan kontaktes for nærmere informasjon og avtaler.

Lenke om e- læringskurs før oppstart sendes ut:

Nyansatte KK - e-læringskurs før oppstart

Første dag hospitanten begynner i avdelingen har kontorleder ansvar for at personalskjema fylles ut, og taushetsløfte skrives under.

 

Etter endt hospitering utarbeides attest/ bevis for hospiteringen av kontorfagleder.

 

For å kunne få hospitanter som skal være over tid inn i våre systemer, må følgende steg gjennomføres:

 

1.    Hospitanten registrerer segi webcruiter via denne linken: https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=2678382904&culture_id=NN-NO&company_id=5196110&link_source_id=0

 

2.    Avdelingen fyller ut «lønnskjema hospitanter» samt «Taushetserklæring ikke-ansatte ved SUS» og sender disse over til SSD for registrering

 

3.    Avdelingen melder tilbake til oss når hospitant har registrert seg i webcruiter

 

4.    Hospitanten overføres til Samlepunktet når dokumentene er mottatt som restanse i ePhorte. Vi gir en tilbakemelding når hospitant er overført.

 

5.    Ca 2 timer etter overføring er hospitant tilgjengelig i Samlepunktet og leder kan selv bestille aktuelle tilganger.

 

 

Viktig! Alle som hospiterer ved KK må ha politiattest før oppstart. Hvis søker også har oppholdt seg i utlandet må negativ MRSA test foreligge