ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken v. 1.3, 28.09.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

 

Prosedyre for SUS:

NEWS - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og sammenkalling av MIT (Ikke tilgjengelig)

National Early Warning Score = NEWS
Obstetric National Early Warning Score = ONEWS


NEWS/ONEWS er et scoringssystem av vitale parametre som sier noe om risiko for at pasienten innen 24 timer får hjertestans,dør eller trenger intensivopphold.
ONEWS benyttes ved vurdering av gravide og 6 uker postpartum. Obs egne verdier for gravide/post partum.

Det er utarbeidet en NEWS/ONEWS responsrutine, som er tilgjengelig i lommekort( se under).

Ved avvik etter gitte kriterier tilkalles Medisinsk intensivt team (MIT-team) for vurdering av pasienten. Én avvikende verdi er tilstrekkelig for å utløse en MIT-vurdering.
MIT-teamet består av intensivlege og intensivsykepleier. 

Gjennomføring

Det skal tas NEWS/ONEWS målinger av alle pasienter minimum x 2 per døgn (se s.3 på lommekort). Dette dokumenteres i ONEWS-observasjonsark/kurve eller MEONA(NEWS respons 4AC).

Postoperative pasienter, samt pasienter som nylig er overflyttet fra oppvåknings-/intensivavdelingen måles ved ankomst og videre x 2 per døgn. Lege ved avdelingen kan ordinere målinger oftere ved behov.

Utskrivningsklare pasienter som skal forlate SUS samme dag omfattes ikke av NEWS/ONEWS dersom lege ved avdelingen ikke ordinerer dette.

NEWS/ONEWS er ikke aktuelt for pasienter med palliativ behandling i livets sluttfase. Det anbefales å skrive dette på kurven.

Vurder ONEWS-målinger ut i fra klinikk på polikliniske pasienter.

 

ONEWS VED FØDE-/BARSELSEKSJONEN:

  • Alle kvinner som i henhold til Overflytting til barsel skal overflyttes 7G måles ved 2-timers stell etter fødsel. Friske barselkvinner som må på 7G pga fullt hotell scores ikke.

  • Inneliggende kvinner ved 7G scores x 1 per døgn. Ved gul/rød score følges pasienten videre med målinger i henhold til rutinen. Postoperative pasienter, samt pasienter som nylig er overflyttet fra oppvåknings-/intensivavdelingen måles ved ankomst og videre x 2 per døgn. Lege ved avdelingen kan ordinere målinger oftere ved behov.

  • Kvinner som skal overflyttes til 7I skal ikke scores på fødeavdelingene før overflytting og heller ikke på 7I. Ved endring/forverring i klinikk gjøres det ONEWS-målinger av kvinnen ved 7I og det vurderes overflytting til 7G i samråd med lege.

  • Uforløste kvinner på 7H scores x 2 per døgn.

OBS! Kvinner med stigende blodtrykk (ikke behandlingstrengende) på slutten av svangerskapet/under fødsel. Vurder om kvinnen bør overflyttes 7G for tettere oppfølging.

Kontaktlinje

Alt helsepersonell ved enhetene har mulighet for å kontakte MIT-teamet. Følgende kontaktlinje brukes:

Femkant: Pleiepersonalet screener pasient. NEWS: 5-6 og over 7
ONEWS: >2 gule og/eller 1 rød
Femkant: Pleiepersonalet ringer pasientansvarlig lege
Femkant: Iverksette tiltak- ikke tilstrekkelig- sammenkalle MIT team. 
VIP 561481/90661227

Femkant: MIT møtes 
på post/poliklinikk

 

 

NEWS/ONEWS varsling

Når en dårlig pasient oppdages på avdelingen og tiltak av sykepleier/jordmor og lege ved avdelingen ikke har vært tilstrekkelige kan man kontakte MIT-teamet. Dette gjøres via telefon 561481 eller 90661227 (vakthavende intensivlege).
Ved varsling av MIT-teamet, skal avdelingspersonell benytte kommunikasjonsmetoden SBAR(se lommekort):

SBAR:
S: Situasjon
B: Bakgrunn
A: Aktuelt
R: Råd

Ved varsling av MIT-teamet skal avdelingspersonell oppgi følgende:

  • Identifisere seg (navn, yrke, avdeling)

  • Identifisere pasienten (navn, personnummer, romnummer)

  • Hvilket/hvilke kriterier som har utløst varsling

  • Kort anamnese og status

  • Har pasientansvarlig lege blitt kontaktet?

MIT-teamet har som mål å møtes på avdelingen innen 20 min fra kontakt. Behandling kan ved behov settes igang per telefon etter råd fra MIT-lege. MIT-teamet kan kontaktes hele døgnet.

Hva skjer på avdelingen? 

MIT -teamet vurderer pasienten sammen, og legger en plan for videre tiltak. MIT-teamet tar stilling til videre avdelingsnivå (sengepost, intensivavdeling, annen post, etc). På avdelingen er intensivlegen og intensivsykepleieren konsulenter. Lege ved avdelingen er pasientansvarlig lege, og har ansvaret for videre ordinasjoner, henvisninger, etc så lenge pasienten befinner seg på avdelingen.

Dokumentasjon

•MIT sammenkalling dokumenteres i MEONA (NEWS respons)

•Hele MIT-teamet har ansvar for at kurven er utfylt med alle relevante opplysninger.

•MIT journalnotat skrives i DIPS av pasientansvarlig lege.

•Lege fra intensiv skriver MIT tilsynsnotat i DIPS.

Målinger dokumenteres i ONEWS-observasjonsark/kurve eller MEONA (NEWS respons 4AC).ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig)

 

LOMMEKORT

(side 1 og 2 er lik for NEWS og ONEWS