Cervixcancer C53

Cervixcancer C53 v. 1.9, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

 

 

Stadieinndelingen er klinisk, dvs stadium bestemmes før start av behandling med GU, UL ev rtg thorax og cystoskopi. (MR/CT resultat kan påvirke terapiform men ikke endre stadium).  

 

Stadieinndeling

 

Stadium I: Tumor begrenset til cervix

IA  mikroinvasiv                              

IA1 Infiltrasjon (dybde < 3 mm, vidde <7 mm)

IA2 Infiltrasjon (dybde >3mm til 5 mm, vidde <7mm)

IB Makroskopisk tumor eller mikroskopisk >IA

IB1 Største tumordiameter < 4 cm

IB2 Største tumordiameter > 4 cm

 

Stadium II: Tumorinfiltrasjon utenfor cervix, men når ikke bekkenveggen eller ytre 1/3 av vagina.

II A1 Største tumordiameter < 4 cm og infiltrerer vagina, men ikke ytre 1/3.

II A2 Største tumordiameter >4 cm og infilterer vagina, men ikke ytre 1/3.

II B Infiltrasjon i parametriene, men ikke til bekkenvegg

 

Stadium III: Infiltrasjon til bekkenveggen og/eller ytre 1/3 vagina og /eller forårsaker hydronefrose.

III A Infiltrasjon kun i ytre tredjedel av vagina

III B Infiltrasjon i bekkenveggen eller hydronefrose eller ikke fungerende nyre

        

Stadium IV: Infiltrasjon utenfor lille bekken

IV A    Infiltrasjon i nabo-organer (blære / rectum)

IV B    Fjernmetastaser

 

 

Utredning etter påvist cancer histologisk (biopsi/konisering)

 

Plateepitelkarsinom 80 %

Adenokarsinom 20 %

Neuroendokrin, karsinosarcom, sarcom, lymfom sjeldne

 

MR bekken + CT abdomen/bekken/thorax + ev cystoskopi.

PET CT tumor> 4 cm

Henvis til HUS Angi antatt stadium da det gir indikasjon for enten primær kirurgi eller strålebehandling.

Diskuteres på regionalt MDT møte

 

Hos gravide

Ved fertilitetsbevaring vurderes ved DNR, men diskutere med HUS (MDT møte)

NB: Ikke svangerskapsavbrudd før henvisning!

 

 

Funn av cancer ved konisering

Diskutere på MDT møte.

Stadium 1A 1 plateepitelcarcinom:

Konisering tilstrekkelig hvis:

God avstand til fri reseksjonskant

Ikke karinnvekst

 

Men ved CIN3 i reseksjonsrand skal rekoniseres, ev hysterektomi

Ved karinfiltasjon/LVSI bør lymfadenektomi vurderes

 

Stadium 1A adenocarcinom

Kan være vanskelig å vurdere radikalitet(multifokal).

 

Ved begge tilfellene sendes henvisning til HUS for staging og evt videre behandling. Rekvirer CT abd/bekken/thorax og MR bekken.

 

Oppfølging

 

Se kontrollkapittelet

 

1A1:

1.    Risikogruppen (1 eller 3 års oppfølging) avgjøres etter 9-månederskontrollen. Se punkt 7.

2.    Gjelder både etter konisering/hysterectomi grunnet 1A1

3.    Annen hver gang til spl/lege

4.    Cyt + kolposkopi ved legekontroll

5.    Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

6.    IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer.

 

7.    Legekontroll ved 9 mnd: Cyt + HPV

a.   Dersom cyt + hpv er negativ ved 9 mnd ktr tilhører pas lavrisikogruppen og skal ha siste kontroll hos sykepleier etter 1 år. Deretter følge livmorhalsprogrammet med rutinekontroller hos fastlegen. Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

b.   Dersom en av prøvene er positive på 9 mnd kontrollen, følges pasientene i 3 år som middels/høyrisikogruppen (1A2/1B2+). Dvs annenhver gang lege/sykepleier. Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

8.    Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 

1B1:

         Middels/høyrisikogruppen følges i 36 mnd

         NB! Hver gang til lege

         Kombinert med spl annenhver gang

         Cyt + kolposkopi ved legekontroll

         IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer.

         Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

         Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

         Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

         Deretter følge livmorhalsprogrammet med rutinekontroller hos fastlegen.

 

1A2 og 1B2+:

         Middels/høyrisikogruppen følges i 36 mnd

         Annen hver gang til spl/lege

         Etter radikal radiokjemoterapi ved lokoregional sykdom: Responsevaluering gjøres ved behandlende institusjon 3-4 mnd. etter avsluttet radiokjemoterapi

         Ikke cytologi fra vaginaltopp dersom pasienten er strålebehandlet

         IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer.

         Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

         Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

         Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

         Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd. Videre oppfølging vurderes ut fra symptombilde

 

Fokuser spesielt på lymfødem, seksuell dysfunksjon (henvis til vår sexologisk pol ev), urinretensjon/UVI/inkontinens.

 

Terskel for CT lav, spesielt ved symptomer

CT kontroll etter strålebehandling hos yngre pasienter ved 3-6 mndr anbefales

 

Residiv

Verifiser histologisk + MR bekken og CT abdomen/bekken/thorax ev. PET-CT

Henvises/forespørsel om behandling/avlastende inngrep i samarbeid med KK HUS.