Undervisningskoordinator avdeling Kvinneklinikken v. 1.3, 21.12.2012

UNDERVISNINGSKOORDINATOR

Nærmeste overordnete:

Avdelingssjefen ved avdeling Kvinneklinikken (KK)

Kvalifikasjoner:

Helsefaglig utdanning

Relevant undervisningserfaring og bør ha pedagogisk utdanning

Ansvarsområde:

Koordinerer alt undervisningsarbeid ved avd. KK i samarbeid med avdelingssjefen og avdelingssjefens ledergruppe

Nærmere spesifiserte oppgaver:

         Undervisningskoordinatorved avd. KK bør ha oversikt over all undervisningsaktivitet ved avd. KK.

         Undervisningskoordinatorved avd. KK samarbeider med alle som har ansvar for undervisning ved avd. KK, som for eksempel undervisningsjordmor, sykepleielærere, leder av det interne utdanningsutvalget for legespesialister ved avd. KK. Undervisningskoordinatorkan selv inneha en av de nevnte funksjoner.

         Undervisningskoordinatorved avd. KK samarbeider med aktuelle instanser eksternt, for eksempel SUS’ Avdeling for fag og foretak og eksterne utdanningsinstitusjoner der dette er aktuelt.

         Undervisningskoordinatorved avd. KK er leder av internundervisningskomiteen ved avd. KK og kursmiddelkomiteen ved avd. KK.

         Undervisningskoordinator ved avd. KK hjelper KK’s personale med opplegg for møter, kurs etc.

         Undervisningskoordinatorved avd. KK søker selv/ er behjelpelig med å søke om økonomiske midler til undervisning. Søknad om økonomiske midler skal forelegges direktør til godkjenning

         Undervisningskoordinatorved avd. KK utarbeider lister over internundervisning ved avd. KK hver 3. mnd.

         Undervisningskoordinatorved KK deltar i avdelingssjefens ledergruppe, og på møter for avdelingsjordmødre og avdelingssykepleiere avd. KK.

         Avdelingssjefen kan delegere Undervisningskoordinator ved avd. KK andre undervisnings-relaterte oppgaver av koordinerende art så langt det er praktisk mulig av hensyn til tid etc.

Samarbeidsforhold:

Undervisningskoordinator samarbeider med de andre medlemmene av direktørens ledergruppe og alle grupper internt i avdelingen, og skal bestrebe seg på å ha gode samarbeidsforhold til alle medarbeidere.

Spesielle bestemmelser:

Avtales med avdelingssjef avd. KK