Fødepol/ul.lab. Avdelingsvis plan for brann v. 1.0

 

 

1.      Hensikt

 

Sikre pasientene ved brann eller tilløp til brann og gjøre de ansatte i stand til å   mestre en slik situasjon.

 

 

2.      Ansvarlig

 

Stabs-/divisjonsdirektør er ansvarlig for at de ansatte innen enheten er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann.  Ledelsen er videre ansvarlig for at det er planer for evakuering av pasienten ved brann eller tilløp til brann.

 

 

3.      Rutiner

 

     3.1.     Meldingsrutiner:  Se branninstruks egen enhet

                                                                      

Eksempel 1:Meld fra til Servicesenteret, linje (6) 3110 om hvor det brenner……….

                                                     

Eksempel 2:Meld fra til brannvesenet 0-110.

Eksempel 3:Meld fra til brannvesenet 110.

 

 

    3.2. Ansvar for evakuering:  poliklinikkdrift på dagtid

      

 Dagvakt: Avd.jordmor/ jordmor 1 ultralyd

 

 

3.3. Møteplass for avdelingen ved evakuering er: Utenfor ekspedisjon FP/ultralyd

 

 

    3.4.     Evakueringsplan:             - Det blir registrert i Servicesenteret hvor

                                                   alarmen kommer fra, og de handler i hht. det

                                                     -   Brannalarm, støtvis ringing.

                                                     -   Evakueringsalarm, kontinuerlig ringing.

                                                     -  Evakuer pasienter etappevis fra faresonen;   fortrinnsvis rommet hvor det brenner og de nærmeste naborommene.

                                                     -  Hold dørene lukket, men ikke låst. Vinduer holdes lukket.

                                                     -   Påse at ikke rømningsveiene blokkeres.

                                                     -  Pasienter som er sengeliggende legges ned   på en madrass eller lignende for forflytting. Transport i seng vil medføre blokkering i korridorer mv.

                                                     -  Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff.

                                                     -  Ved eventuell brann i øst bygget forflyttes pasientene fortrinnsvis til neste brannskille.

 

    3.5.     Utstyr

           

Branntegninger:                       

Henges opp i korridorene og på ekspedisjonen innenfor døren høyre side    

 

Brannmeldere: 

2.stk utenfor lager FP eller ved blodbank/trapp til u-etg.                                  

 

Branndører / skilledører: 

SKILLEDØR MELLOM 1 OG 2

 Branndør mot ØNH poliklinikk

Skilledør med glass mot ortopedisk ekspedisjonsgang

 

Rømningsveier fra post/avd.: Inngang 6 og inngang 5

 

Nødutganger fra post/avd.: Vinduene

 

Håndslukkerapparat: Har ikke

 

Brannslange: På skrå overfor rom 3 fødepol, og ved toalettet på blodbanken nukleærmedisin

 

Stengekraner/  medisinske gasser: Har ikke på fødepol.                         

 

Gasskolber: Har ikke på fødepol.

 

     3.6.     Generelt

 

         -   Kontroll av markeringslys.

         -   Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at det kan oppstå brann/røykutvikling. 

         -   Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.

         -   Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. 

         -   Gjør deg kjent med håndslukkeapparet og brannslange. 

         -   Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjenner utgangen den dagen du eventuelt skulle få bruk for den. 

         -   Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.

         -   Månedlig egenkontroll    registreres i Egenkontrollskjema (Kopimal i EQS)

         -   Foreta stikkprøver blant personalet ved hjelp av spørreskjema, for å være sikker på om at rutinene er kjent.

 

 

 

3.7.       Spesielle forhold ved avd. /post

 

Poliklinikk, ikke sengeliggende pasienter. En til en relasjon mellom ansatt og pasient. De fleste er også

ansatt på føde/barselseksjonen og har brannøvelse der. Kort vei til utgang 6 og 5 samt vinduer som eventuell

rømningsvei fra hvert rom.

 

 

3.8.       Brannøvelse

 

A  Forbedredelse

 

         Foretas minimum to ganger pr. år.   Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene.

         Øvelsen skal være kjent for de ansatte i god tid.

         Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte.  Organiser øvelsen slik at det blir mulig.

         Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kan du kontakte brannvernleder.

 

         B  Gjennomføring

         Brannslukningsapparat.

         Brannslanger.

         Frie rømningsveier/evakuering.

         Gjennomføring av et case,  som kan være kjent på forhånd. 

Bruk eget skjema, kopimal i EQS.

 

         C   Oppsummering

         Hvem meldte "brannen"?

         Hvordan opptrådte de ansatte?

         Hva kunne vært gjort anderledes?

 

         D  Rapportering

         Avdelingen/posten fører egen liste over hvem som har deltatt på brannøvelse (Registreringsskjema brannopplæring/ brannøvelse, kopimail i EQS)

         Det sendes rapport til stabs-/divisjonsdirektør m/ kopi til ansvarlig brannvernleder (e-post).

 

3.9.       Avdelingsvis opplæring

 

         Nyansatte, Brannvernopplæring, prosedyre ligger i EQS

         Opplæring repetisjon ved øvelsene.

         Praktiske øvelser i evakuering av pasient fra seng.

         Praktiske øvelser i slukking med brannslange i bekkenspyler.

         Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

 

3.10.             Riskikoanalyse

 

Det skal utføres risikoanalyse på egen avd./post en gang pr. år. Denne risikoanalysen foretas i forbindelse med HMS- runden.

Benytt skjema for Risikoanalyse brannvern, ligger som vedlegg.

Ansvarlig brannvernleder skal ha elektronisk kopi av dette.

 

4.    Avvik

 

          Avvik registreres i Synergi

 

 

5.      Dokumentasjon

Vedlegg 1 Egenkontroll(sjekkliste) fødepol.ul (Ikke tilgjengelig)

 

Vedlegg 2

Månedskontroll fødepol/ul. (Ikke tilgjengelig)

 

 

Vedlegg 3

Case fødepol/ul. (Ikke tilgjengelig)

 

Vedlegg 4

Branndokumentasjon fødepol/ul. (Ikke tilgjengelig)

 

 

Vedlegg 5

Brannvern - Sjekkliste 10 fødepol/ul.-KK (Ikke tilgjengelig)

 

 

6.      Forandringsoversikt

         Dokumentet forelå i første versjon 12.12.1995

 

 

Elektronisk kopi av ”Brannvern risikoanalyse”, sendes til brannvernleder Kjell Løyning Monsen ifm HMS-runder av HMS-koordinator KK

(epost: klm@sus.no)