Nødrutiner
Nødrutiner
HLR- gjenopplivningsforsøk ved hjertestans og livsforlengende behandling