Seksjonsoverlege fødeavdelingen og barselhotell 7I v. 2.0, 02.01.2013

 

 

 

Organisatorisk plassering, utlysning og åremål:

         Avdelingsoverlegen ved Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

         Stillingen besettes etter intern utlysning blant Kvinneklinikkens overleger for 3 år om gangen.

 

Kvalifikasjoner:

         Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

 

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

          Seksjonsoverlegen er den medisinskfaglige leder av seksjonen, og samarbeider med de to andre seksjonsoverlegene i obstetrikk om seksjonsovergripende rutiner, driftsforhold og medisinske forhold. Pasientene skal i størst mulig grad oppleve omsorgen i svangerskap, fødsels- og barseltid ved Kvinneklinikken som sammenhengende.

          Seksjonsoverlegen har til oppgave å sørge for faglig oppdatering innen de sentrale områder for seksjonen, basert på evidensbasert kunnskap der det foreligger. Hun/han bør bidra til at avdelingens eget datamateriale benyttes i slike sammenhenger både internt og eksternt.

          Seksjonsoverlegen tar initiativ til revisjon og innføring av nye rutiner for seksjonen. Den fagansvarlige overlegen har et særlig ansvar for å bidra til at fødeavdelingens rutiner for øyeblikkelig hjelp og akuttrutiner fortløpende revideres.

         Seksjonsoverlegen er medlem av Kvinneklinikkens kvalitetsutvalg. Seksjonsoverlegene i obstetrikk har et særlig ansvar for at de obstetriske rutinene samordnes, og ikke står i motsats til hverandre. Ved uenighet kan avdelingsoverlegen tildele ansvar for samordning til en av seksjonsoverlegene, eller  selv ta en beslutning.

          Seksjonsoverlegen og avdelingsjordmor har regelmessig kontakt om driften av seksjonen, samarbeidsforhold og behovet for nye rutiner og driftsendringer. Seksjonsoverlegen deltar i seksjonsvise driftsmøter.

          Seksjonsoverlegen bidrar til strukturert og praktisk utdanning av leger i spesialisering i fødeavdelingen, og til faglig utvikling blant alle legene ved avdelingen.

         Seksjonsoverlegen bidrar til gjennomføring av intern og tverrfaglig undervisning/ trening/simulering i seksjonen, og i avdelingen. Her inngår akuttmedisinsk trening og dokumentasjon av denne.

         Seksjonsoverlegen behandler Synergi-saker knyttet til legearbeid ved seksjonen. Seksjonsoverlegene i obstetrikk vurderer sakene samlet der det er aktuelt, og samarbeider om nødvendige rutineendringer. Avdelingssjefen eller avdelingsoverlegen kan delegere behandling av andre typer saker (f.eks. NPE- og tilsynssaker) til seksjonsoverlegen.

         Ved innføring av nye medisinske metoder og utstyr, skal informasjon og opplæring til personalet gis. Fortløpende opplæring i bruk av medisinskteknisk utstyr skal dokumenteres.{{EQSDocument 17455 new}}

         Seksjonsoverlegen bør sammen med avdelingsjordmødrene fremme en serviceholdning overfor pasientene med vekt på informasjon og medvirkning.

         Seksjonsoverlegen skal arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

         Seksjonsoverlegen bør gi innspill til best mulig utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser.