Stillingsbeskrivelse for hjelpepleier/ helsefagarbeider Intensiv 2M v. 1.1

1.     Kvalifikasjoner

            Autorisasjon som hjelpepleier/ helsefagarbeider

 

2.         Organisatorisk plassering:

 

Faglig og administrativt underordnet avdelingssykepleier

Arbeider under ledelse av ansvarshavende intensivsykepleier

 

3.         Hensikt

Hensikten med prosedyren er å tilføre ressurser for god pasientbehandling. 

Bidra i tverrfaglig team for å bistå intensivsykepleier i pasientbehandlingen.

 

            Ansvarsområder

 

Medansvarlig for at den sykepleie som utføres er i overenstemmelse med SUS sitt verdigrunnlag og mål.

At sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard. Jfr. Helsepersonelloven § 4

Ta ansvar for nødvendige hjelpepleietiltak og rapporterer til ansvarlig sykepleier.

Tar ansvar for observasjoner og gjennomførte tiltak til pasienten ved å rapportere til pasientansvarlig sykepleier.

Dokumenter observasjoner og gjennomførte tiltak i gjeldende dokumentasjonssystem.

 

 

Medansvar for at seksjonens utstyr/medisinsk teknisk utstyr forvaltes forsvarlig.

Følge de prosedyrer og retningslinjer som er utviklet i henhold til sykehusets kvalitetssystem.

Holde seg faglig ajour med utviklingen innen sine fagområder ved å delta på undervisning, kurs og møter. Jfr. §4, se eget ansvar for å oppdatere seg.

 

 

Pleieoppgaver

 

Bistå sykepleier med pleieoppgaver i henhold til opplæring og sertifisering.

Bistå i å klargjøre pasient til undersøkelser og klargjøring av utstyr

Ivaretakelse av pårørende

Kjenner til og kan utføre stell av tracheostomi

Munnstell

Rengjøring, sjekk av utstyr og kontroll.

Blodprøvetaking og blodgass

EKG

Mobilisering

Ivareta stell av PVK og venøse sår.

Per oral ernæring og ivareta rutiner for ernæring.

Utføre scoringer innen bevissthet, sedasjon og smerte.

Bistå å holde orden og påfyll av forbruksmateriell i pasientnære områder.

 

 

         

Vareflyt

 

Bistå og samarbeide med logistikkmedarbeider om vareflyt og forsyning.

Påse at påfyllingsbrikker blir snudd.

 

Veiledning

 

Har veilederansvar for lærlinger, studenter og hospitanter i avdelingen

 

Sertifisering

 

Sertifisering etter godkjente prosedyrer må gjennomføres før helsefagarbeider kan utføre delegerte oppgaver

Det er opp til avdelingssjef i intensiv i samråd med avdelingsledelse å vurdere nødvendigheten av delegerte oppgaver og opplæring.

Opplæring skal dokumenteres i kompetanseportalen.

 

4.        Samarbeidsforhold

 

Samarbeider nært med seksjonens øvrige personell og faggrupper.

Samarbeider med andre aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere.

Har medansvar for et godt arbeidsmiljø.

 

5.          Spesielle bestemmelser

 

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.

 

 

 

6.        HMS/ kvalitet

 

Bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø

            Kjenner sykehusets målsetting og verdier.

Kjenner sykehusets kvalitets system, EQS.

Gjennomfører sykehusets obligatoriske e-lærings kurs og tildelt kompetanseplan i

Kompetanseportalen

7.         Avvik:

 

Avvik fra prosedyrer meldes i Synergi

8.         Spesielle bestemmelser

 

Helsefagarbeider er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven.

Helsefagarbeider skal utøve sykepleiefunksjonen i overenstemmelse med de yrkesetiske retningslinjer

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt ansatt. Slike endringer skal skje skriftlig.