Stillingsbeskrivelse for hjelpepleier/ helsefagarbeider Intensiv 2M v. 1.0, 04.10.2019

1.     Kvalifikasjoner

            Autorisasjon som hjelpepleier/ helsefagarbeider

2.     Organisatorisk plassering:

Faglig og administrativt underordnet avdelingssykepleier

Arbeider under ledelse av ansvarshavende intensivsykepleier

4.     Ansvarsområder / hovedoppgaver:

            Pasientbehandling

Deltar i pleie og observasjon av kritisk syke pasienter
Kjenner til og kan utføre suging hos intuberte og tracheotomerte pasienter

Kjenner til og kan utføre stell av tracheostomi

 

Avdelingens drift

Har ansvar for arbeid på skyllerom, reingjøringsrom og apparatlager

HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=34062  

Deltar i pauseavvikling etter avtale med ansvarshavende intensivsykepleier

 

Vareflyt

Har rekvirent rolle i SAP/LIBRA

Påser at påfyllingsbrikker er lagt fram for varebestilling (aktiv forsyning) mandag og torsdag

Sjekker beholdning og bestiller varer fra sterilsentralen tirsdag og fredag

Sjekker varelager fra eksterne leverandører, evt. sørger for at varene blir bestilt

Fører oversikt på de varer som er i bestilling

 

Akutt kofferter

Har ansvar for reinhold og påfyll av akutt kofferter i nært samarbeid med MTU ansvarlig sykepleier og Apotek

 

Veileder

Har veilederansvar for lærlinger, studenter og hospitanter i avdelingen

 

5.        HMS/ kvalitet

Bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø

            Kjenner sykehusets målsetting og verdier.

Kjenner sykehusets kvalitets system, EQS.

Gjennomfører sykehusets obligatoriske e-lærings kurs og tildelt kompetanseplan i

Kompetanseportalen

6.         Avvik:

Avvik fra prosedyrer meldes i Synergi

7.         Spesielle bestemmelser

Hjelpepleier/ helsefagarbeider er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven.

Hjelpepleier/ helsefagarbeider skal utøve sykepleiefunksjonen i overenstemmelse med de yrkesetiske retningslinjer

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgt. Slike endringer skal skje skriftlig.