Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12 v. 3.2

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

Link til informasjon om abort fra Helsedirektoratet: Begjæring om svangerskapsavbrudd. Fortolkning av abortloven. Håndbok for abortnemndarbeid. Primærnemnd og den sentrale klagenemnda for abortsaker. Fosterreduksjon.

 

Kvinnen framsetter oftest begjæring om svangerskapsavbrudd eller fosterreduksjon direkte til sykehuset. Begjæring sendt fra fastlege bør inneholde kliniske opplysninger og undertegnet begjæring. Ingen henvisning kan avvises selv om den skulle være mangelfull. Svangerskapet bør avbrytes så tidlig som praktisk mulig etter at begjæring er framsatt for å redusere smerter og komplikasjoner. Det er ikke en forutsetning at man har sett et vitalt foster ved journalopptak.


Hvis pasienten er >12 fullgåtte uker (84 dager = 11+6 uker) ut fra siste menstruasjon eller ved ultralyd har CRL >66 mm, BPD ytre-ytre >26 mm, FL >12 mm må begjæringen behandles i abortnemnd. Avdelingssykepleier gynekologisk poliklinikk orienterer leder for abortnemnda.


Er kvinnen eldre enn 14 år men yngre enn 16 skal den som har foreldreansvaret, evt. verge, kunne uttale seg. Motsetter kvinnen seg dette, kan den lege som evt. skal utføre inngrepet, eller abortnemnda, bestemme at slik orientering ikke skal gis. Avdelingsoverlegen eller stedfortreder bør være den som tar beslutningen, og bør i enkelte tilfelle konferere med jurist eller fylkeslege hos Fylkesmannen. For tilfeller der kvinnen ikke er samtykkekompetent henvises til Pasientrettighetsloven.

 

Journal ved svangerskapsavbrudd

Jordmor med delegert ansvar, eller lege fører journal i Natus for alle svangerskapsavbrudd. Ultralydfunn dokumenteres i Natus, bilder lagres ikke i DIPS med mindre det er en spesiell indikasjon.

Ta stilling til metode, tilby hjemmeabort der det er mulig.Svangerskapsavbrudd - journalopptak jordmor (Ikke tilgjengelig)

 

 

Prøvetaking

Hos friske kvinner tas kun RH-typing. Kvinner i risikogruppe tar i tillegg Hepatitt og HIV.

Chlamydia trachomatis og gonorrè (PCR-metode) hos pas <25 år anbefales for begge grupper.

Rh-neg. pasienter medikamentell abort etter uke 10+0, eller pas. hvor det gjøres revisio eller kirurgisk abort (uansett uke), skal ha rhesus-profylakse innen 72 timer. Dokumentasjon i Natus.

 

 

Hvis mistanke om ekstrauterin graviditet:

         S-HCG abortdagen

         Kontroll S-HCG etter 1 uke

 

Lege lager et opplegg for diagnostikk, oppfølgning og behandling.
Ekstrauterine graviditeter avbrytes ikke av Mifegyne/Cytotec. Kvinnen må bli godt informert.

 

 

Medikamentelt indusert abort

Standardmetode ved avdelingen, men kvinnen skal medvirke ved valg av metode.

Kontraindikasjoner: Steroidbehandling, binyrebarksvikt, inflammatorisk tarmsykdom, steroidkrevende astma.

 

Medikamentell abort på avdelingen:

Dag 0: Mifepriston (Mifegyne®) 1 tbl. 200 mg gis på poliklinikken etter journalopptak.

 

Pasientinformasjon med kontaktinfo sendes med kvinnen:

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - Pasientinformasjon

 

Link til engelske versjoner settes inn når de er oppdatert.

 

Etter 48-72 timer:

Misoprostol (Cytotec® 800μg vaginalt) på 4AC

 

Smertestillende:

Sv.skapsuke < uke 9+0: Paracet® 1g po/supp og Voltaren 50 mg po/supp. Gis samtidig med første dose Cytotec

Sv.skapsuke 9-14: Pinex major po/supp og Voltaren po/supp 50/100 mg rutinemessig sammen med første dose Cytotec.

 

Oxynorm 5 mg ved behov ved fortsatt sterke smerter.

 

Dersom svangerskapslengden er 9-14 uker og kvinnen ikke har abortert innen 3 timer, gjentas Cytotec® 400μg peroralt hver 3. time til kvinnen har abortert (max 5 doser). Ikke fastende.

 

Kvinnen må bruke bekken ved hvert toalettbesøk for å se om foster og morkake kvitteres. Ved abort i uke 9-14 vurderes ultralyd før hjemreise for å kunne kontrollere at fosteret er kvittert.

 

Dersom kvinnen ikke har abortert etter max dose Cytotec® 1.dag, kan en starte med Cytotec 400 mcg per oralt morgen 2.dag etter at kvinnen har vært i bevegelse. Kvinnen skal vurderes av lege ved visitt. Settes eventuelt opp til revisio samme dag, Cytotec behandling 400 mcg per oralt hver tredje time frem til revisio. Samme prosedyre ved lite blødning og i tillegg usikkert om kvittert foster, samt intrauterin diastase ≥20mm.

 

Egenmelding skal primært benyttes.

 

Kontroll etter medikamentell abort

Kvinnen får selv ansvar for å ta graviditetstest 4 uker etter inntak av Mifegyne®. Dersom testen er positiv skal kvinnen kontakte gynekologisk poliklinikk eller fastlegen sin. Graviditetstest gis til kvinnen ved journalopptak på gynekologisk poliklinikk.

 

 

Hjemmeabort

Hjemmeabort tilbys ved svangerskap opp til 9 uker (<63 dgr) til kvinner over 18 år (vurderes) uten språk eller kommunikasjonsproblemer.

 

Medikamenter som inntas på gynekologisk poliklinikk ifm journalopptak:

         Dag 0: Mifepriston (Mifegyne®)1 tb.l 200mg po

 

Medikamenter som utleveres ved gynekologisk:

         Cytotec® 800μg (200μg 4 tbl)settes vaginalt 48-72 timer etter inntak av Mifegyne®.  + tilleggsdose Cytotec® 400μg (2 tbl sublingualt, som inntas eventuelt dersom uteblitt effekt 3 timer etter første dose).

 

         Smertestillende: Paracet® 500 mg 6 tbl, Diclofenac® 50 mg 4 tbl po og Afipran® 10 mg 3 tbl po.

 

Egenmelding skal primært benyttes.

 

Pasientinformasjon med kontaktinfo sendes med kvinnen

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon

 

Link til engelsk versjon settes inn når den er oppdatert.

 

Kontroll etter medikamentell abort

Kvinnen får selv ansvar for å ta graviditetstest 4 uker etter inntak av Mifegyne®. Dersom testen er positiv skal kvinnen kontakte gynekologisk poliklinikk eller fastlegen sin. Graviditetstest gis til kvinnen ved journalopptak på gynekologisk poliklinikk.

 

Kirurgisk abort

Mest aktuelt ved kontraindikasjoner mot medikamentell abort og ved språk- eller kommunikasjonsproblemer, psykiske problemer, hos spesielt unge, eller andre ved spesielle problemstillinger. Avgjørelsen skal tas i samråd med kvinnen.

Cytotec 400μg vaginalt til nullipara 2-3 timer preoperativt for å lette dilatasjonen. Antibiotikaprofylakse Doxylin 200 mg po, evt. iv 2 timer preoperativt.

Prosedyre: Dilatasjon av cervix tilsvarende Hegar på sug+1, og evakuering av uterus med sug nr 8 eller 10 avhengig av gestasjonslengde. Evt. ultralydkontroll. Preparat til histologi ved mistanke om mola eller ex.u. S-HCG-kontroll ved mistanke om ex.u eller mola.

 

 

Fosterreduksjon
Oppsummering av informasjon fra Helsedirektoratet:

         Kvinner som får påvist flerlingsvangerskap før utgangen av 12. svangerskapsuke og som ønsker selvbestemt fosterreduksjon må informeres om fordeler og ulemper ved et slikt inngrep

         Kvinnen henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs Hospital for videre oppfølging og eventuelt gjennomføring av inngrepet

         Hvis begjæringen om fosterreduksjon framsettes etter utgangen av 12. svangerskapsuke, skal den behandles i abortnemnden ved St. Olavs Hospital

         Ved monochorionale tvillinger kan ikke fosterreduksjon utføres.

         Utenlandske kvinner har rett til å få utført fosterreduksjon i Norge dersom de oppholder seg i landet, men de må betale for inngrepet selv.

Tolkningsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling av 17. februar 2016 (Snr 15/976)

 

 

Aborter etter svangerskapsuke 12+0

Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0


Relaterte prosedyrer: Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner

Håndtering av abortmaterialet

Abort - håndtering av aborterte fostre (Revisjonsfristrunde) Abort - håndtering av aborterte fostre (Høringsrunde)

 

 

 

Link til veileder i gynekologi 2015/provosert abort