Avdelingsoverlege avdeling Kvinneklinikken v. 1.3

AVDELINGSOVERLEGE avdeling Kvinneklinikken

 

Stillingsbetegnelse: Avdelingsoverlege avdeling Kvinneklinikken (KK)

 

Organisatorisk plassering:

Avdelingsoverlegen rapporterer til avdelingssjef ved avd. Kvinneklinikken, og deltar i ledergruppen ved avdeling Kvinneklinikken. Avdelingsoverlegen er overordnet avdelingens øvrige leger.

 

Arbeidsoppgaver, ansvar og myndighetsområde:

Fag:

Avdelingsoverlegen har delegert fra avdelingssjef avd. KK det overordnede ansvar for den medisinskfaglige driften ved avdelingen, delegert ansvar for at avdelingen har nødvendige og oppdaterte medisinskfaglige metoder innen de behandlingsområder som avdelingen utfører.

Avdelingsoverlegen har delegert ansvar for at legestaben til sammen har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innen nødvendige deler av faget fødselshjelp og kvinnesykdommer, tilpasset det behandlingsnivået avdelingen skal ha.

Avdelingsoverlegen skal bidra til at den medisinskfaglige utviklingen, spesielt den evidensbaserte, blir en viktig premiss for avdelings strategiske utvikling.

Personell:

Avdelingsoverlegen har personalansvar for alle legene ved avdelingen. Avdelingsoverlegen lyser ut ledige stillinger og ansetter leger i samråd med avdelingssjefen avd. KK.

Avdelingsoverlegen har delegert overordnet ansvar for tjenesteplaner, vaktlister og planer for legefordeling på avdelingens seksjoner.

Avdelingsoverlegen gjennomfører medarbeidersamtaler med avdelingens leger, og har ansvar for å holde leger orientert om forhold ved avdelingen som berører disse.

Undervisning og utdanning:

Avdelingsoverlegen skal i samarbeid med utdanningsutvalget sørge for at avdelingens utdanningskandidater får den nødvendige utdanningen i følge offisielle krav. Avdelingsoverlegen sørger for at utdanningsstillingene i nødvendig grad er utlyst, og at andre forhold er tilfredsstillende slik at tjenestetiden blir godkjent som tellende til spesialiteten i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer.

Forskning:

Avdelingsoverlegen bidrar til at forholdene legges til rette for nødvendig og tilstrekkelig forskningsaktivitet ved avdelingen, spesielt sett i relasjon til de krav som stilles i forhold til avdelingens gruppeføring.

Økonomi:

Avdelingsoverlegen har delegert ansvar for at avdelingen har medisinskfaglig og økonomisk optimal bruk av polikliniske takster og diagnoser.

 

Det tas forbehold om endring av ansvarsområde og arbeidsoppgaver og/eller arbeidsplass i forbindelse med omorganisering eller ved divisjonsdirektørens/-avdelingssjefens bestemmelse.

Annet:

Avdelingsoverlegen plikter å ha godt kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtaler og tariffbestemmelser som regulerer foretakets og klinikkens virksomhet.