KPHV - Sola DPS - Pasientflyt - Rutine v. 1.0, 25.07.2018

1. Hensikt

 • Avdelingen gjennomfører inntaksmøter for sengeposter hver tirsdag og torsdag. Ved mottatt henvisning behandles og rettighetsvurderes denne ihht tilstand, frist og hastegrad.

 • Avdelingen har en egen lokal pasientflytkoordinatorrolle med fokus på akuttinnleggelser inn til DPSet. Pasientflytrolle skal koordinere DPSet sitt behov for samarbeid og ekstern kontakt med henvisere, samt hvilke sengeposter pasienter innlegges til ved DPSet.

2. Omfang

Rutinen er gjeldende for døgnenheter ved Sola DPS.
 

3. Ansvar

Inntaksmøte:

 • Deltakere utpekes av avdelingsoverlege og er organisert som tverrfaglig team, bestående av en spesialist i psykiatri, en psykologspesialist og en postleder. Deltakere representeres av ulike sengeposter så langt det er praktisk mulig.

 • Kontorfaglig personell er deltaker i teamet og skal velges av kontorfaglig ansvarlig.

 • Ledelse av inntaksmøtet foregår etter en rulleringsordning mellom faglig ansvarlig spesialister. Spesialister i teamet skiftes ut etter to perioder a 3 mnd, slik at det alltid sitter en fra forrige periode med i teamet. Postleder skiftes ut hver 6 mnd.

Pasientflytkoordinatorrolle:

 • Utpekes av avdelingssjef. Rollen går på omgang mellom postlederne ved sengepostene.

 • Rollen innehas i perioder av 6 måneder av gangen.

 • Ved postleders fravær skal rollefunksjon ivaretas av assisterende postleder.
   

4. Beskrivelse

Saksbehandling inntaksmøte:

 • Deltakere gis tilgang til DIPS henvisningsgruppe, og møter forberedt til møtet.

 • Hver henvisning vurderes med henblikk på rettighet iht gjeldende lov og regelverk. Dersom det vurderes at henvisningen utløser rettighet, skal det også vurderes frist og om det er behov for kontaktlege/psykolog.

 • Ved mangelfull informasjon fra fastlege anbefales bruk av elektroniske dialogmeldinger. Det gir god dokumentasjon, er tidseffektivt og er i tråd med fastlegenes uttalte ønske.

 • Sak legges til DIPS venteliste med relevant informasjon.

 • Svarbrev godkjennes av spesialist og utsendes av kontorfaglig.

Pasientflytkoordinatorrolle:

 • Hver morgen skal PF orientere seg om det er akuttinnleggelser fra DPS’ets område på AMC2. Dersom dette er tilfelle tas dette opp på kl. 0820 møtet, for evt informasjon DPSet ønsker å gi til spesialistvurdering AMC2. PF gir eller koordinere slik informasjon/tilbakemeldinger.

 • Vurdere mest hensiktsmessig post for meldt pasient ut fra kriteriene:
  - Etablerte relasjoner.
  - Aktuell kapasitet.
  - Nylig pasientflythistorikk.

 • Informere aktuell postleder om tildelt pasient.

 • Avdelingsoverlege kontaktes ved behov for beslutning eller støtte til behandler som må skrive ut pasient tidligere enn planlagt.
   

5. Kilder/Referanser

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-voksne/seksjon?Tittel=tilstander-for-psykisk-helsevern-9638