Kodekonsulent Kvinneklinikken

Kodekonsulent Kvinneklinikken v. 1.3, 21.12.2012

 

Organisatorisk plassering:

Nærmeste overordnede er avdelingssjefen ved avdeling Kvinneklinikken (KK).

            Kodekonsulenten møter ved behov i avdelingssjefens ledergruppe ved avd. KK.

Ansvarsområder:

Kodeansvarlig skal holde seg oppdatert på utviklingen innen kodeverk for diagnoser-/ operasjons- og behandlingskoder, - og være en ressursperson på området for medarbeidere i avdeling Kvinneklinikken

Kodeansvarlig skal holde seg oppdatert på utviklingen innen datasystemet Nimes, DRG-gruppering og være en ressursperson på området for medarbeidere i avdeling Kvinneklinikken.

Utdanning / Kompetansekrav:

         Helsefaglig- / kontorfaglig relevant utdanning.    

Praktisk erfaring fra relevant klinisk avdeling. Gode IKT-kunnskaper.

         Personlig egnethet som nøyaktighet og etterrettelighet.

Motivasjon og interesse for arbeidet med kodekontroll.

Evne til å arbeide selvstendig.

         Ønskelig med 10 dager kodekurs (Nirvaco).                

Spesifiserte arbeidsoppgaver:

  • Systematisk gjennomgang av dokumentasjon ved pasientopphold og

Polikliniske konsultasjoner som journaldokumenter, kurver, interne og skannede

prøvesvar for på dette grunnlag å vurdere riktig kodesetting av diagnose- og

prosedyrekoder.

  • Arbeidet skjer etter gitte retningslinjer (se prosedyren: Diagnose- og prosedyrekoder, retningslinjer for etterregistrering ) og ved tett samarbeid med legetjenesten.
  • Kontroll og oppfølging av uferdige diagnoser og uferdige polikliniske konsultasjoner ukentlig.
  • Ajourhold av NIMES for Kvinneklinikken ved oppdatering ukentlig og tertialvis.
  • Ansvar for klargjøring av data til Norsk Pasientregister.
  • Uttak- /kvalitetssikring av DRG-rapporter ved oppdatering av Nimes til avdelingssjef ved avd. KK/ev. divisjonsdirektør.
  • Delta på møter for medisinsk kontorfaglig personell ved Kvinne- og barnedivisjonen etter forespørsel.
  • Informasjon til nye leger ved avd. KK om diagnosesetting, koding av operasjons- og prosedyrekoder, takster, elektroniske journalrutiner etc. 
  • Bestille IKT- og annet utstyr til avd. Kvinneklinikken.
  • Har attestasjonsmyndighet for avd.  Kvinneklinikken som fremgår av attestasjons-myndighetsoversikt for KB-divisjonen.