Seksjonsoverlege 7G/7H/fødeloftet v. 2.1, 16.02.2015

Organisatorisk plassering, utlysning og åremål:

         Avdelingsoverlegen ved Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

         Stillingen er fast og besettes etter intern utlysning blant Kvinneklinikkens overleger.

 

Kvalifikasjoner:

         Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

 

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

         Seksjonsoverlegen er den medisinskfaglige leder av seksjonen, og samarbeider med de to andre seksjonsoverlegene i obstetrikk om seksjonsovergripende rutiner, driftsforhold og medisinske forhold. Pasientene skal i størst mulig grad oppleve omsorgen i svangerskap, fødsels- og barseltid ved Kvinneklinikken som sammenhengende.

      Seksjonsoverlegen skal gjennom nært samarbeid med avdelingsjordmor bidra til at   tilbudet til gravide og fødende ved Kvinneklinikken er helhetlig, og med god kommunikasjon med den gravide og førstelinjetjenesten. Det er og viktig med samarbeid med seksjonsoverlegen ved 3D Barneklinikken. Samarbeid med andre spesialiteter og institusjoner er viktig slik at kvinnen får et helhetlig tilbud. Der det er aktuelt skal seksjonsoverlegen sørge for at det utnevnes en koordinator, og ellers bidra til kontinuitet i oppfølgningen. {{EQSDocument 10056 new}}

         Seksjonsoverlegen har til oppgave å sørge for faglig, evidensbasert oppdatering ved seksjonen. Hun/han må sørge for å ha oppdatert kunnskap om alvorlige obstetriske tilstander, og formidle den.

         Seksjonsoverlegen sørger for revisjon og innføring av nye rutiner ved seksjonen.

        Seksjonsoverlegen er medlem av Kvinneklinikkens kvalitetsutvalg. Seksjonsoverlegene i obstetrikk har et særlig ansvar for at de obstetriske rutinene samordnes, og ikke står i motsats til hverandre. Ved uenighet kan avdelingsoverlegen tildele ansvar for samordning til en av seksjonsoverlegene, eller selv ta en beslutning.

         Seksjonsoverlegen og avdelingsjordmor har regelmessig kontakt om driften av seksjonen, samarbeidsforhold og behovet for nye rutiner og driftsendringer. Seksjonsoverlegen deltar i seksjonsvise driftsmøter.

         Seksjonsoverlegen bidrar til strukturert og praktisk utdanning av leger i spesialisering ved spesialpost 7H, og til faglig utvikling blant alle legene ved avdelingen.

        Seksjonsoverlegen bidrar til gjennomføring av intern og tverrfaglig undervisning/ trening/simulering i seksjonen, og i avdelingen. Her inngår akuttmedisinsk trening og dokumentasjon av denne.

        Seksjonsoverlegen behandler Synergi-saker knyttet til legearbeid ved seksjonen. Seksjonsoverlegene i obstetrikk vurderer sakene samlet der det er aktuelt, og samarbeider om nødvendige rutineendringer. Avdelingssjefen eller avdelingsoverlegen kan delegere behandling av saker innen obstetrikk (f.eks. NPE- og tilsynssaker) til seksjonsoverlegen, og antall saker bør fordeles rimelig mellom de tre.

         Ved innføring av nye medisinske metoder og utstyr, skal informasjon og opplæring til personalet gis. Fortløpende opplæring i bruk av medisinskteknisk utstyr skal dokumenteres.{{EQSDocument 17455 new}}

         Seksjonsoverlegen bør sammen med avdelingsjordmødrene fremme en serviceholdning overfor pasientene med vekt på informasjon og medvirkning.

         Seksjonsoverlegen skal arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

         Seksjonsoverlegen bør gi innspill til best mulig utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser.