Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator i Kvinneklinikken v. 2.2, 07.12.2017

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Prosedyren er omarbeidet

 

 

Kvalifikasjoner:

-    Norsk autorisasjon som sykepleier og jordmor

-    Lederutdanning

-    Minst 3 års relevant praksis derav ett år som leder

 

Organisatorisk plassering:

-    Avdelingssjefen ved Kvinneklinikken (KK) er nærmeste overordnede

-       Inngår i KKs stab

 

Ansvarsområdet/hovedoppgaver:

-        Rådgiver og stedfortreder for avdelingssjefen Kvinneklinikken

-        Rådgiver for jordmor- og sykepleietjenesten

-        Støtte avdelingsjordmødre/avd.sykepleiere i den daglige driften

-        Koordinere rullering og turnusplanlegging

-        Bidra til økt samspill mellom seksjonene ved Kvinneklinikken

 

Samarbeidsområder sammen med ledergruppen ved KK

-        Deltar i ansettelser av pleiepersonell

-        Ferieplanlegging

§  Hjelpe til med utlysning, rekrutering og fordeling av vikarer

-        Samarbeid mellom KK og jordmor/helsestasjonstjenesten i kommunene

§  Innkalle til samarbeidsmøter

§  Utarbeide samarbeidsavtaler

-        Samarbeid og kontaktperson med Høgskolen i Bergen og jordmorstudenter

-        Koordinere stipender, praksisplasser og hospitanter sammen med avdelingssjefen

-        Hjelpe avdelingssjefen med klagesaker

-        Ha oversikt over jordmødrer som reserverer seg mot å assistere ved svangerskapsavbrudd

 

Interne møter

-        Deltar i møter med ledergruppen ved KK

-        Medlem i kvalitetsutvalget

-        Kalle inn og lede møter med avdelingssykepleiere og avdelingsjordmødre

-        Delta i samarbeidsmøter mellom føde/barselseksjon og barneavdeling

-        Delta ved uformelle seksjonsmøter

-        Deltar i kursmiddelkomitemøter

-        Evt. andre aktuelle møter