Oppfølging av eksterne rekvirenter v. 1.4

1.      Hensikt: 

Dette dokumentet beskriver hvilke oppgaver avdelingens kundekontakt har for å ivareta god service overfor avdelingens eksterne rekvirenter.

2.      Definisjoner:

Eksterne rekvirenter: Rekvirenter fra primærhelsetjenesten (PHT) også kalt kunder.

3.      Ansvar:

Fagbioingeniør prøvetaking Stillingsbeskrivelse for fagbioingeniør er kundekontakt for eksterne rekvirenter. Helsesekretærene på kontoret/ekspedisjonen ivaretar også en del av kundekontaktens funksjoner.

4.      Beskrivelse:

4.1 Bakgrunn

Avdeling for medisinsk biokjemi ønsker å være det fortrukne laboratoriet for regionens eksterne rekvirenter. Størstedelen av disse prøvene blir transportert til avdelingen via Transporttjeneste og annen forsendelse av prøver (Ikke tilgjengelig).
Prøver fra eksterne rekvirenter utgjør en stor del av inntektene og aktiviteten til avdelingen. God service til våre eksterne rekvirenter er en del av avdelingens kvalitetspolitikk. Avdelingen har utpekt en spesialbioingeniør/kundekontakt for å ivareta disse oppgavene.

4.2 Oppgaver som kundekontakten skal ivareta:

         Være bindeledd mellom eksterne rekvirenter og avdelingen

         Videreformidle tilbakemeldinger fra PHT til ledelsen på laboratoriet

         Være tilgjengelig for spørsmål som angår de fleste tjenestene avdelingen yter for eksterne rekvirenter

         Besøke rekvirentene ved behov – eksempelvis ved opplæring eller informasjon

         Ta kontakt med eksterne rekvirenter for å avklare dersom det er uklarheter med ankomne prøver. Eksempel på dette kan være for lite/manglende/feil prøvemateriale, manglende opplysninger på rekvisisjonen etc.

         I samarbeid med fagleder kontor være bindeledd mellom eksterne rekvirenter og Forsyningsavdelingen som organiserer transporttjenesten for SUS

5.      Kilder/Referanser:

NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier. Særskilte krav til kvalitet og kompetanse, avsnitt 4.1.2.6 og 4.14.3