Ektopisk graviditet v. 1.7

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer understreket

 

Diagnose:         

Anamnese og klinisk undersøkelse

Serum HCG

Transvaginal ultralyd

 

Tubar graviditet (90%)

1.    Ekspektans gjelder en liten gruppe kvinner som må oppfylle alle følgende kriterier

 

 • s-hCG ≤ 200 IU/l og fallende verdi
 • Ingen ekstrauterin gestasjonssekk eller oppfylning ved TVUL.
 • Hemodynamisk stabil kvinne – s-hCG og kontroll etter 24 timer.
 • Ved fallende s-hCG > 10%: Utskrives, kontroll s-hCG etter 3 dager, deretter ukentlig til s-hCG < 5.

 

2.    Medikamentell behandling

Enkeltdose metotreksat (Metotrexat®) 50mg/m², tilsvarer ca 1mg/kg kroppsvekt. Tilleggsbehandling (kasiumfolinat) ved metotreksatdose >100mg.

 

 • s-hCG verdi < 5000 IU/l
 • Ingen hjerteaksjon i embryo
 • Ønske om å unngå operativ behandling
 • Hemodynamisk stabil, lite smerter
 • s-hCG kontrolleres som under punkt 1, ved manglende fall på 15 % mellom dag 4 og 7 anbefales repetert dose metotreksat.

 

Kontraindikasjoner: Leversykdom, benmargsdepresjon, alvorlig nyresykdom, amming.

Blodprøver før oppstart med Metotrexat: Hb, hct, leu, trc, ALAT, kreatinin, elektrolytter.

Viktig å informere om prevensjon. Graviditet er kontraindisert de første 3 måneder etter behandling.

 

3.    Kirurgisk behandling.

 

 • Hemodynamisk ustabil pasient
 • s-hCG >5000 IU/l
 • Hjerteaksjon i embryo
 • Stigende s-hCG
 • Tegn til intraabdominell blødning
 • Sterke smerter
 • Laparoskopi framfor laparotomi ved hemodynamisk stabil pasient.
 • Salpingektomi framfor salpingotomi ved normal kontralateral tube.
 • s-hCG kontrolleres etter salpingotomi som punkt 1.

 

Interstitiell graviditet (cornual) Graviditet i den intramurale del av tuben

Behandling:

 

 • Enkeltdose metotreksat 50 mg/m2.  Kan repeteres en gang, se punkt 2.
 • Økning i hCG er vanlig mellom dag 1 og 4.
 • S-hCG kan være forhøyet i opptil 4 måneder.

 

Ved hjerteaksjon hos embryo,  ultralydveiledet KCl 0,4 mmol intracardialt.

Kirurgi med cornutomi/reseksjon aktuelt ved mislykket konservativ behandling.

 

Cervikal graviditet eller graviditet i sectioarr (Niche):

 

Behandling: Må tilpasses individuelt. Vurder embolisering før behandling.

Metotreksat, lokalt eller systemisk.

Vakumaspirasjon.

Hysteroskopi, laparoskopi, laparotomi med fjerning av graviditetsprodukter.

Fordel med kirurgi er at en samtidig kan reparere defekten.

 

Ved blødningskomplikasjoner:

         Foleykateter i cervix

         Embolisering

         Laparoskopi, laparotomi, evt uterusextirpasjon

 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/ectopic-pregnancy-choosing-a-treatment?search=extrauterine%20pregnancy&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2