Bærbar låne-PC for medarbeidere i hjemmekarantene v. 1.2

1.     Hensikt 

Rutinen er utviklet for å kunne foreta en sikker og effektiv ut- og innlevering av bærbar låne-PC til medarbeidere som er i hjemmekarantene. Det forutsettes at det er et reelt arbeidsbehov og –mulighet når det bestilles låne-PC.

2.     Omfang

Denne rutinen gjelder for medarbeidere satt i hjemmekarantene relatert til mistanke om eksponering for SARS-CoV-2 virus. 
Gat-kode: 505 Hjemmekarantene – jobber.

3.     Definisjoner

 

Låne-PC: Det lånes ut en standard bærbar PC (Laptop) med strømkabel, og ekstern mus ved behov. Basert på nødvendige prioriteringer, potensiell leveranseusikkerhet og kapasitetshensyn lånes ikke eksterne skjermer ut.

 

Låne-PC er ferdig satt opp for den enkelte bruker, og er utstyrt med et personlig VPN-tilgangskort som kan settes opp med en begrenset varighet (kan styres til 30 dager).

 

Utstyr = Låne-PC m/tilbehør

 

Hjemmekarantene: se beskrivelse på FHI sine sider

 

Karantenetiden er i henhold til de enhver tid gjeldene anbefalinger og retningslinjer ved Helse Stavanger HF.

 

COVID-19 Isolering og håndtering av nærkontakter i Helse Stavanger

 

FHI = Folkehelseinstituttet

 

HVIKT = Helse Vest IKT

 

4.     Ansvar

 

Medarbeider som skal motta låne-PC: må ha gyldig og aktivt ID-kort som legitimasjon ved mottak av utstyr, samt returnere utstyret som beskrevet i denne prosedyren. 

 

PC vil bli registrert på medarbeider og forutsettes levert tilbake etter karantenetidens utløp. Dette er viktig da det er et naturlig begrenset lager av PCer, og det kan oppstå et rasjoneringsbehov avhengig av smittesituasjonens utvikling.

 

HVIKT medarbeider: ansvarlig for klargjøring og utlevering av utstyr, samt ID-kontroll av medarbeider som skal motta utstyr. 

 

Avdelingssjef: ansvarlig for å melde behov om låne-PC til Avdeling for Informasjonssystemer v/ Nina Merethe Nordmo. 

 

Avdelingssjef er også kontaktpunkt dersom det skulle være utfordringer i forbindelse med utlevering av låne-PC.  Ved retur av utstyr skal avdelingssjef påse at smittefarlig utstyr ikke tas tilbake for tidlig, men håndteres i henhold til denne prosedyre.

 

5.     Beskrivelse

 

5.1 Utlevering av utstyr

HVIKT leverer klargjort utstyr på hjemmeadressen til aktuell medarbeider i karantene.

Medarbeider som skal motta låne-PC identifiserer seg ved å vise aktivt ID-kort til HVIKT sin medarbeider.

 

 

Det skal ved utlevering ikke være fysisk kontakt mellom partene, eller vesentlig nærhet.

 

 

 

5.2 Retur av utstyr

Da det er begrenset tilgang på PCer er det viktig at låneutstyr returneres så raskt som mulig, men i henhold til pkt. 5.2.1 og 5.2.2.  HVIKT klargjør og leverer ut returnerte PCer etter prioritert venteliste.

 

VPN-kort som ble utlevert med utstyret skal også returneres, enten sammen med utstyret eller i forbindelse med reaktivering av eget kort på ID-kontoret.

 

For å redusere risiko for eksponering og spredning av smitte via kontaminert PC-utstyr er det viktig at rutinene for retur av utstyr følges.

 

Det er ulik praksis avhengig av om det er påvist smitte hos medarbeider eller ikke.

 

5.2.1 Smitte ikke påvist

Dersom medarbeider som har vært i hjemmekarantene ikke har testet positivt er det unødvendig å behandle utstyret med fullt smitteregime.  Låne-PC m/tilbehør leveres til HVIKT (U-etg. i Adm. bygget), eller meldes HVIKT som klar for henting på avdelingen. Utstyret vil i etterkant kunne rengjøres av HVIKT i henhold til leverandørers anbefaling.

 

5.2.2 Smitte påvist

Utstyr som er utlånt, og hvor det etter utlevering blir påvist koronasmitte hos medarbeider, må behandles som kontaminert/smittefarlig utstyr. For å begrense risiko for smittespredning skal låne-PC være i medarbeiders besittelse i minst 14 dager etter symptomfrihet. Dvs. at selv om medarbeider kan gå på arbeid, skal ikke utstyr leveres før tiden som er anført.

6.     Avvik

Denne prosedyren skal ikke fravikes. Eventuelle avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser, håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

7.     Kilder/Referanser