Test og isolering ved luftveisvirus BUK v. 1.2, 22.11.2022

TEST OG ISOLERING VED LUFTVEISVIRUS VED BARNE- OG UNGDOMSPOST 3E4D

 

 

1.   HENSIKT

·        Hindre nosokomial smitte av luftveisvirus.

·        Hindre smitte av luftveisvirus særlig til barn < 3 mnd. og barn med risikofaktor for alvorlig sykdom ved bronkiolitt (se pkt. 3), da disse barn vil ha økt sannsynlighet for alvorlig og mer langtrukket sykdomsforløp.

·        Utnytte plassressurser i perioder med overbelegg på en god og samtidig medisinsk forsvarlig måte.

·        Hindre smitte av luftveisvirus til medarbeidere.

 

2.   ANSVARLIG

·        Pasientansvarlig lege, sykepleier/helsefagarbeider.

 

3.   BAKGRUNN

·        Luftveisvirus smitter når smittemottaker oppholder seg nærmere smittekilden enn ca. 1 meter. Smittestoff finnes i luftveissekret og smitter ved dråpesmitte i forbindelse med hoste, nysing og suging av luftveissekret. Inngangsporten hos smittemottaker (pasient) er øyne, nese eller munn, enten direkte eller via forurensing av hendene.

 

Helsepersonell kan smitte andre pasienter via forurensede hender, og virus kan overleve på overflater / gjenstander i noen timer.

 

·        Noen barn har Risikofaktorer for mer alvorlig forløp, spesielt ved bronkiolitt:

o   Barn < 3 mnd.

o   Barn ved GA < 34 uker

o   Barn med alvorlig medfødt hjerte- eller lungesykdom.

·        Infeksjon med flere virus samtidig kan forekomme, men det er usikkert om dette gir et mer alvorlig sykdomsforløp.

 

4.   RUTINER

 

·        Testing:

o   Alle barn med symptomer på luftveisinfeksjon isoleres på eget rom med dråpesmitteisolasjon (inkludert øyebeskyttelse) og skal ta hurtigtest på RSV, influensa A og B og SARS-COV-2. SARS-CoV-2/ influensa A og B/ RS-virus hurtigtest (PCR) (A) (Ikke tilgjengelig)

o   Avtale om bruk av hurtigtest: Hurtigtest Covid 19 og influensa (Ikke tilgjengelig)

o   Alle skal i tillegg ta utvidet PCR for luftveisvirusagens.

Det vil vanligvis være svar i løpet dagen på prøver ankommet laboratoriet før kl 8 og i løpet kvelden på prøver som ankommer før kl 15.30 (også i helgene).

 

·        Isolering:

o   Isolasjon etter gjeldende isoleringsregime.

Isolering

Sykdomsliste. Alfabetiske lister over infeksjonssykdommer og isoleringsregimer (Ikke tilgjengelig)

o   Isolering gjelder også ved mottak av pasient, dvs. tas imot på eget rom og bruk smittefrakk, hansker og munnbind. I tillegg øyebeskyttelse dersom SARS-COV2 ikke er utelukket på forhånd.

Covid-19 - håndtering i sykehus (Ikke tilgjengelig)

COVID-19 Håndtering av nærkontakter og isolering i Helse Stavanger

o   Ved mottak av ustabil pasient, må behandlingsrommet benyttes, og smittevaskes etter bruk.

o   For mottak av kritisk sykt barn; se: Mottak av kritisk sykt barn - Covid19 (Ikke tilgjengelig)

o   Ved luftveisinfeksjon (dersom SARS-COV-2 er utelukket) innebærer:

§  Smittefrakk

§  Hansker

§  Munnbind (kirurgisk)

§  Plakat om dråpesmitteisolering på dør inn til rommet.

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Plakat dråpesmitte (Ikke tilgjengelig)

o   Ved påvist Covid 19 infeksjon (SARS-COV-2) skal også øyebeskyttelse benyttes. Vurder også hette (hårbeskyttelse).

o   For videre håndtering av pasienter med påvist Covid-19 infeksjon; Se: Covid-19 - håndtering i sykehus (Ikke tilgjengelig).

 

·        Fysisk plassering i avdeling:

o   Barn med luftveisvirus legges fortrinnsvis inn på rom med sluse. Barn med påvist Covid -19 infeksjon skal legges inn på enerom med sluse i 3.etg.

o   Barn med samme luftveisvirus påvist ved utvidet PCR kan legges på samme rom (kohortisolering – se egen prosedyre: Kohortisolering (Ikke tilgjengelig)), men unngås likevel så langt som mulig for barn med nevnte risikofaktorer.

o   Alle barn < 3 mndr (også de uten klinisk luftveisinfeksjon) skal ha enerom for å beskyttes mot luftveisvirus.

o   Barn med luftveisinfeksjon med produktiv hoste, skal som en hovedregel ikke overflyttes til 4 etg. (gjelder ikke under beredskap)

o   Ved PHA 2 eller 3 kan rom i 4.etasje benyttes. Dette avgjøres i samarbeid med vaktleder, koordinator og vakthavende lege.

 

5.   AVVIK

        Avvik fra denne prosedyren registreres i Synergi

 

6.   REFERANSER

        Overordnede retningslinjer i EQS- se lenker i dokumentet.