Test og isolering ved luftveisvirus BUK v. 1.1, 12.11.2021

TEST OG ISOLERING VED LUFTVEISVIRUS VED BARNE OG UNGDOMSPOST 3E4D

 

 

1.   HENSIKT

        Hindre nosokomial smitte av luftveisvirus.

        Hindre smitte av luftveisvirus særlig til barn < 3 mnd. og barn med risikofaktor for alvorlig sykdom ved bronkiolitt (se pkt. 3), da disse barn vil ha økt sannsynlighet for alvorlig og mer langtrukket sykdomsforløp.

        Utnytte plassressurser i perioder med overbelegg på en god og samtidig medisinsk forsvarlig måte

 

2.   ANSVARLIG

        Pasientansvarlig lege, sykepleier/helsefagarbeider.

 

3.   BAKGRUNN

        Luftveisvirus smitter når smittemottaker oppholder seg nærmere smittekilden enn ca. 1 meter. Smittestoff finnes i luftveissekret og smitter ved dråpesmitte i forbindelse med hoste, nysing og suging av luftveissekret. Inngangsporten hos smittemottaker (pasient) er øyne, nese eller munn, enten direkte eller via forurensing av hendene.

 

Helsepersonell kan smitte andre pasienter via forurensede hender, og virus kan overleve på overflater / gjenstander i noen timer.

 

        Noen barn har Risikofaktorer for mer alvorlig forløp, spesielt ved bronkiolitt:

o   Barn < 3 mnd.

o   Barn ved GA < 34 uker

o   Barn med alvorlig medfødt hjerte- eller lungesykdom.

        Infeksjon med flere virus samtidig kan forekomme, men det er usikkert om dette gir et mer alvorlig sykdomsforløp.

 

4.   RUTINER

 

         Alle barn med symptomer på luftveisinfeksjon skal ta hurtigtest på RSV, influensa A og B og SARS-COV-2 (GeneXpert) og dråpesmitte-isoleres.

o   Isolering gjelder og ved mottak av pasient, dvs tas imot på eget rom og bruk smittefrakk, hansker og munnbind. I tillegg øyebeskyttelse dersom SARS-COV2 ikke er utelukket på forhånd (se egen prosedyre for isolering v/mistenkt COVID-19, ID 44272).

o   Ved mottak av ustabil pasient, må behandlingsrommet benyttes, og smittevaskes etter bruk.

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

        GeneXpert hurtigtesten har like god sensitivitet og spesifisitet for SARS-COV-2 som utvidet in-house PCR. Hurtigtester leveres på mikrobiologen på dagtid (8-20) og på hurtigtestlab i Moba kveld/natt.

        Alle skal i tillegg ta utvidet PCR for luftveisvirusagens.

o   Det vil vanligvis være svar i løpet dagen på prøver ankommet laboratoriet før kl 8 og i løpet kvelden på prøver som ankommer før kl 15.30 (også i helgene).

o   Barn med symptomer på luftveisinfeksjon isoleres på eget rom.

 

      Isolasjon ved luftveisinfeksjon (dersom SARS-COV-2 er utelukket) innebærer:

o   Smittefrakk

o   Hansker

o   Munnbind (kirurgisk).

o   Lapp om dråpesmitteisolasjon på dør inn til rommet

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

 

      Barn med samme luftveisvirus påvist ved utvidet PCR kan legges på samme rom (kohortisolasjon – se egen prosedyre), men unngås likevel så langt som mulig for barn med nevnte risikofaktorer.

 

       Alle barn < 3 mndr (også de uten klinisk luftveisinfeksjon) skal ha enerom for å beskyttes mot luftveisvirus.

       Barn med luftveisinfeksjon med produktiv hoste, skal som en hovedregel ikke overflyttes til 4D. (gjelder ikke under beredskap)