Eklampsi
Eklampsi v. 1.7

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

 

Definisjon: Generelle kramper under siste halvdel av svangerskap, fødsel eller første uke etter fødsel.

Årsak: ukjent


Risikofaktorer: Alvorlig preeklamsi med kliniske symptomer: Intens pannehodepine, kvalme, smerter i epigastriet, synsforstyrrelser og irritabilitet/uro.

I slike tilfeller; legg inn venflon som beredskap!

 

Tiltak:

 1. Frie luftveier. Pass på at pasienten ikke faller ut av sengen.
 2. Tilkall hjelp
 3. Hent "eklampsiboks", start umiddelbart behandling med metningsdose:
  Magnesiumsulfat 20 mmol (2 amp a 10ml) i 100 ml glukose gis iv over 5 (-15) min.

 

Dersom det er behov for akutt hjelp:

Ring AMK 113

Meld «Akutt dårlig mor – eklampsi» og angi hvor kvinnen er (AMK sender: anestesi lege/sykepleier og gynekolog)

Barselhotellet ringer føden 519480: jordmor kommer med eklampsiboksen.

 

Flytt pasienten til intensivavdeling (2M eller 1G) for stabilisering. Overvåk fosterlyden. Forløs når situasjonen er stabil.

Det er sjelden indikasjon for akutt sectio i narkose.

Vurder vaginal forløsning hvis kvinnen er i langt framskreden fødsel.

Vurder å vente på begynnende celeston effekt ved ekstrem prematuritet (< 28 uker).

 

 1. Vedlikeholdsdose: Magnesiumsulfat 100 mmol (10 amp a 10ml) i 500 ml glukose etter å ha trukket ut 100 ml glukose før tilsats. Infusjonsstart 20 ml/time (4mmol/t.) Kan økes til 30 ml/time (6mmol/t)
 2. CTG-overvåkning hos gravide ved stabil situasjon.
 3. Ved nye eklampsianfall under pågående infusjon gis ny redusert metningsdose: 10-15 mmol (1-1,5 amp a 10 ml) i 100 ml glukose, iv over 5 (-15 min).
 4. Antidot ligger i «eklampsiboksen» og på medisinrommet: Kalsiumglukonat 10ml (totalt 2.25 mmol Ca2+), gis langsomt iv ved behov
 5. Legg inn permanent kateter.
 6. Kontinuerlig BT-måling

 

Overvåkning:

De første 2 timer; kontrolleres respirasjonsfrekvens hyppig (ca hvert 10-15 min) og patellar-refleks ca hver 30 min. Senere kontrolleres resp med inntil 60 min. intervaller og patellar-refleks hver 4. time.

Symptomer ved overdosering:

 • respirasjonshemming: Vær obs på mulig respirasjonshemming ved respirasjon < 16/min, og vurder halvering av infusjonstakt. Avbryt magnesiuminfusjon ved respirasjon < 12/min, gi oksygen på maske.
 • nedsatt urinproduksjon: <25ml/time/ eller <100 ml på 4 timer; halver magnesiuminfusjon til 2mmol/t = 10 ml/t
 • opphevet patellarrefleks avbryt magnesiuminfusjon og observer respirasjon (Når refleksen kommer tilbake start infusjon med redusert dose.)
 • Rutinemessig kontroll av s-Mg er ikke nødvendig. Kontrolleres ved kliniske symptomer på overdosering. Terapeutisk nivå: 2-4 mmol/l.

 

Behandle blodtrykk hvis nødvendig, - se: Hypertensive svangerskapskomplikasjoner [Godkjent]

Magnesiumbehandlingen bør fortsette 24 timer etter eklampsi.
Ved Mg-infusjon gitt som profylakse ved truende eklampsi (uten manifeste kramper) vurderes varighet av Mg-infusjonen individuelt. Ved fin klinikk kan infusjonen vanligvis trappes ned/seponeres etter kortere tid.
Kvinnen bør være på intensivavdeling til magnesiumdrypp seponeres. Maks døgndose 150 mmol.

 

 

Referanser:

1)   NGF veileder for fødselshjelp 2020

2)   Up to Date Online – «preeclampsia: Management and prognosis»