Stillingsbeskrivelse Fagutviklingssykepleier ABK v. 1.4, 20.11.2020

Kvalifikasjoner

 • Off.godkjent sykepleier
 • Godkjent videreutdanning, fortrinnsvis kreftsykepleie / master / PhD

 

Organisatorisk plassering

 • Faglig og administrativt underordnet avdelingssjef

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

Fagutviklingssykepleier skal medvirke til at den enkelte sykepleier og hjelpepleier når avdelingens målsetting for sykepleietjenesten, og bidra til den enkeltes vekst og utvikling for derved å øke trivsel og stabilitet i avdelingen.

 

1. Kvalitet

 • Medansvar for utvikling av et arbeidsmiljø som ivaretar læring og faglig utvikling.
 • Stimulere til faglig fordypning.
 • Medansvar for at sykepleietjenesten er i overensstemmelse m/ABK og SUS sine målsettinger.
 • Dokumentasjon av egne kvalifikasjoner, i Kompetanseportalen.

 

2. Økonomi

 • Medansvar for at posten / poliklinikken disponerer sine ressurser hensiktsmessig.

 

3. Utviklingsarbeid

 • Arrangere felles undervisning, fagdager og andre temadager.
 • Ansvar for veiledning og oppfølging av skriftlig arbeid.
 • Ansvar for veiledning og oppfølging av kvalitetsforbedringsprosjekt.
 • Være pådriver og koordinator for utvikling av fagutviklingsprosjekt.
 • Undervisningsoppdrag; internt i avdelingen, på sykehuset for øvrig og eksternt.
 • Motivere og ta ansvar for fagutvikling.
 • Tilegne seg kunnskap og egenskaper som er nødvendig for å ivareta stillingens arbeidsoppgaver.

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Medansvar for utvikling av godt arbeidsmiljø
 • Medvirke til at kvalitetssikrings- og HMS-arbeid, f.eks. dokumentasjon av avvik / skade, uhell og næruhell, blir utført etter gjeldende prosedyrer.
 • Kjenner til gjeldende pasientrettigheter og klageadgang.

 

5. Personalforhold

 • Være verdiskaper.
 • Være oppmerksom på opplæringsbehov.
 • Holde seg faglig ajour ved å delta på internundervisning, kurs og møter.
 • Erkjenne forskningens betydning for utvikling av sykepleiefaget både teoretisk og praktisk.
 • Holde seg ajour med gjeldende prosedyrer og aktuelle informasjonsskriv.

 

Samarbeidsforhold

 • Avdelingssjef
 • Undervisningssykepleier
 • Avdelingssykepleiere
 • Ass.avdelingssykepleiere
 • Prosjektsykepleiere
 • Øvrig personell ved sengepost og poliklinikk
 • Andre avdelinger ved SUS
 • Medarbeidere, for å skape et godt arbeidsforhold som gagner både pasienter, pårørende og ansatte.
 • Delta i ordinær drift i forbindelse med sommerferieavviklingen.

 

Spesielle bestemmelser

Fagutviklingssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Fagutviklingssykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjer.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.