Stillingsbeskrivelse Labingeniør-seksjon for medieproduksjon v. 1.1

1. Kvalifikasjonskrav

Man skal være offentlig godkjent ingeniør eller tilsvarende og ha evne til å arbeide

selvstendig

2. Organisatorisk plassering

Lab ingeniør er administrativt underlagt seksjonsleder og faglig underlagt fagleder ved

seksjon for medieproduksjon

3. Ansvars og arbeidsområder

      Lab ingeniør skal:

  • utføre rutinearbeid etter gjeldende prosedyrer
  • følge prosedyrer for vedlikehold av seksjonens utstyr
  • delta i opplæring av nyansatte
  • følge pålagte vernerutiner for smittefare
  • følge avdelingens HMS-bestemmelser
  • utføre andre oppgaver etter nærmere avtale
  • har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

4. Samarbeidsforhold

o    motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

o    ha informasjonsplikt overfor seksjonsleder og ansatte innen sitt fagområde

5. Spesielle bestemmelser

Lab ingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef i samarbeid med

seksjonsleder. Slike endringer gis skriftlig.