Virksomhetsplanlegging/handlingsplaner v. 1.0

 

 

VIRKSOMHETSPLANLEGGING VED KK/HANDLINGSPLANER

 

I) MÅL FOR VIRKSOMHETSPLANLEGGING VED KK

Ved virksomhetsplanlegging vil driften av Kvinneklinikken fremme:

God pasientdiagnostikk, behandling og pleie

God opplæring for ansatte, studenter og lærlinger av alle yrkesgrupper, pasienter og pårørende

Godt forsknings- og utredningsarbeid

Godt arbeidsmiljø

 

II) INNHOLDET I VIRKSOMHETSPLANLEGGINGEN VED KK:

Virksomhetsplanlegging ved Kvinneklinikken fremgår av de ulike kapitlene i KK’s Kvalitetshåndbok(overføres til EQS i løpet av 2011) og gjennom  internt utarbeidete planleggingsrapporter og handlingsplaner.

 

Dette innebærer bl.a.:

a) Målsettinger, utarbeidet for KK og den enkelte seksjon

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Målsetting Kvinneklinikken

 

b)Årlig utarbeidelse av interne rapporter:

Rapportene er utarbeidet etter oppnevning av en intern, tverrfaglig gruppe av ansatte på KK inkludert representanter for tillitsvalgte og verneombud.

 

Rapportene inneholder følgende elementer:

Historisk utvikling

Kartlegging av nåsituasjonen inkludert brukerundersøkelser og ansattundersøkelse  

Identifisering av hva som er oppnådd siden forrige rapport

Forbedringsområder

Verdier for arbeidet videre

Moderne utviklingstrender for tilsvarende virksomheter utenom KK

Tiltak på kort sikt

Tiltak på lang sikt

 

Rapportene publiseres internt på KK inkludert til tillitsvalgte og verneombud, til admin.dir. SUS,  

hovedverneombud, HMS-koordinator, HMS-avdeling, AMU og på KKs internettside  

www.kvinneklinikken-sus.com

        

Det utarbeides totalt 3 rapporter i løpet av 3 år:

  • Tilbudet til de gravide/fødende ved føde/barselseksjonen og ved fødepoliklinikk/ultralyd- laboratoriet
  • Tilbudet til pasientene ved gynekologisk poliklinikk, inkludert dagkirurgi/dagbehandling.
  • Tilbudet til pasientene ved generell gynekologisk seksjon og gynekologisk kreftseksjon, inkludert operativ drift/dagkirurgi/dagbehandling på de gynekologiske seksjonene.

        

Det utarbeides 1 rapport årlig, slik at i løpet av en 3-års-perioden har gått igjennom hele KKs drift.

 

c) Overordnet organisering planlegges

 

d) Stillingsbeskrivelser for alle ansatte

 

e) Opplæring, forskning og utvikling organiseres

 

 f) Informasjonsrutiner utarbeides

 

 g) Helse-miljø-sikkerhetsrutiner utarbeides

 

 h) Utstyrsrutiner utarbeides

 

 i) Administrative pasientrutiner inkludert journalrutiner utarbeides

 

 j) Helhetlig kvalitetssikringssystem organiseres inkludert utarbeidelse av 

standarder, måling av resultater ved bl.a. kliniske databasesystemer, evaluerings-

rutiner

 

 k) Økonomiske rutiner organiseres

 

 l) Samarbeidsrutiner eksternt og internt utarbeides

 

 

 

III) STRATEGISKE HANDLINGSPLANER

 

På basis av det arbeidet som er nevnt under II utarbeides det følgende strategiske handlingsplaner:

- Strategisk handlingsplan for neste år hele Kvinne-og barnedivisjonen

- HMS-handlingsplan Kvinne-og barnedivisjon

Handlingsplanene settes opp tabellarisk etter utarbeidete skjema, og i EFQM-struktur.

Handlingsplanene publiseres internt på KK inkludert til tillitsvalgte og verneombud, til administrerende direktør SUS, og på KKs Internettside: www.kvinneklinikken-sus.com

 

HMS-handlingsplan publiseres internt på KK inkludert til tillitsvalgte og verneombud, til administrerende direktør SUS, hovedverneombud, HMS-koordinator, HMS-avdeling og AMU