Stillingsbeskrivelse for Renholdsassistent Anestesi v. 1.2, 27.03.2017

 

 

1.   ORGANISATORISK  PLASSERING

                     Renholder er  administrativt og fagligt underlagt avdelingssykepleier ved anestesiavdelingen.

 

2.   ANSVARSOMRÅDE

                     Utføre rydding, renhold og klargjøring av anestesiutstyr etter gjeldende retningslinjer.

                     Ansvar for å holde seg orientert om aktiviteten på seksjonen med tanke på renhold før neste inngrep.

                     Utføre renhold i anestesi og operasjonsavdelingens øvrige lokaler etter gjeldende retningslinjer

                     Bidra til forsvarlig forvaltning av avdelingens materielle ressurser.

                     Ansvar for å holde seg faglig ajour og bidra aktivt til å utvikle kvaliteten på renholdet og arbeidsrutinene på seksjonen.

                     Bidra aktivt i seksjonens arbeid innen helse, miljø og sikkerhet. Følge gjeldende regler for melding av nesten uhell, uhell og skader.

 

3.   SAMARBEIDSFORHOLD

                     Bidra til et godt samarbeid med egen og andre faggrupper.

                     Medansvarlig for å skape et godt arbeidsmiljø i avdelingen.

 

4.   SPESIELLE BESTEMMELSER

              Ansettelse etter gjeldene ansettelsesreglement for Helse Stavanger.

              Renholder er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell § 21  

og Forvaltningsloven § 13 – 13 e.

              Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer gis skriftlig.