Fødeloftet/ 7H, Avdelingens plan for brannvern v. 1.5, 13.12.2019

 

1. Hensikt

 

Sikre pasientene og ansatte ved brann eller tilløp til brann. Gjøre de ansatte i stand til å mestre en brannsituasjon.

 

 

2.      Ansvarlig

                

Klinikksjef er ansvarlig for at de ansatte innen enheten er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann. 

Ledelsen er videre ansvarlig for at det foreligger planer for evakuering av avdelingen.

 

                

3.      Rutiner

 

     3.1.     Meldingsrutiner:                      Se branninstruks egen enhet

                                                                  

Meld fra til vakt og sikring, linje 513110 om hvor det brenner……….

 

                                                   

 

    3.2.     Ansvar for evakuering:   

Ansvarshavende jordmor har brannansvar, skal ta på seg orange vest og har ansvar for å fordele tiltakskortene, samt ha oversikt i avdelingen.

                                                         Dagvakt: Ansvarshavende jordmor

                                                         Kveldsvakt: Ansvarshavende jordmor

                                                         Nattevakt :Ansvarshavende jordmor

                                                         Lørdag/søndag og

                                                         helligdager: Ansvarshavende jordmor

                                                    

   

 1. Møteplass for avdelingen ved evakuering er: Ved heisene avhengig av hvilken side det brenner. Ved behov for å forlate avdelingen, evakueres pasientene en etasje ned. Ved behov for å evakuere til et annet bygg, forflytt til kapellet i 1. etasje vestbygg. 

   

   

   

      3.4.     Evakueringsplan:        -   Det blir registrert hos vakt og sikring hvor alarmen kommer fra, og de handler i hht dette.                      

                                                       -   Brannalarm, støtvis ringing. (Det er denne alarmen dere skal forholde dere til ved brann)

                                                       -  Evakuer pasienter etappevis fra faresonen; Prioriter rommet der brannen har oppstått, korridorpasienter og deretter de nærmeste naborommene.

                                                       -  Hold dørene lukket, men ikke låst. Vinduer holdes lukket.

                                                       -   Påse at ikke rømningsveiene blokkeres.

                                                       -  Pasienter som er sengeliggende legges ned på en madrass eller lignende for forflytting. Transport i seng vil kunne medføre blokkering i korridorer mv.

                                                       -  Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff.

                                                       -  Ved eventuell brann på 7H/Fødeloftet forflyttes pasientene fortrinnsvis over til neste brannskille.

   

       3.4.1  Tiltakskort:                             -   Avdelingens tiltakskort ligger på vaktrommet.

Tiltakskort avdelingsansvarlig fødeloftet/7H (Ikke tilgjengelig)

 

    3.5.     Utstyr

           

                 Branntegninger:                       Henger på dørene til brannslange og vaktrom.                   

 

                 Brannmeldere:                         Varslingsklokker er plassert på vaktrom (737L), Detektorer er plassert flere steder i avdelingen.                                                             

             

                Branndører / skilledører:         Det er brannskilledør i midten av korridoren, trappegang v/heisdør mot syd.  

 

               Rømningsveier fra post/avd.:  Dør ut til veranda på vaktrom, alle rom mot øst har et vindu som kan åpnes ut til  veranda.     

 

                 Nødutganger fra post/avd.:   Doble dører ut mot veranda i nord og syd av korridoren. Trappegang i heisrom mot syd.   

 

                 Håndslukkerapparat:            Pulverapparat er plassert utfor dør 749J og dør 728J.  

 

              Brannslange:                        Det er to brannslanger plassert i korriodor, en i nord og en i sydenden.

   

             Stengekraner / medisinske gasser: Lederen på den enkelte enhet må vurdere når kranen skal stenges.

                                                                         De ansatte må likevel være kjent med hvor kranen er og hvor stengenøkkelen henger.

                                                         Ta kontakt med ansvarlig brannvernleder for nødvendig spesifikasjon.

Korridorsenger:                   Det skal alltid stå to vanlige senger i beredskap i enden av gangen. Disse er til forflytning av fødende pasienter.

             

         Gasskolber:                               Det er O2 kolber på rom nr 745 og rom 730J , rommet er merket med: undersøkelse og

gul trekant.     

NB! 3 mobile lystgasskolber er i avdelingen på fødestuene. Forflyttes fra rom til rom.

 

Brannskap: Grønt skap i gangen ved vaktrommet 7H. Dette skapet inneholder brannseil, rømningsmasker, brannteppe, førstehjelp maske, lommelykter og førstehjelpsskrin.

                                                 

     3.6.     Generelt

 

         -   Kontroll av markeringslys.

         -   Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at det kan oppstå brann/røykutvikling. 

         -   Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.

         -   Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. 

         -   Gjør deg kjent med håndslukkeapparatet og brannslange. 

         -   Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjenner utgangen den dagen du eventuelt skulle få bruk for den. 

         -   Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.

         -   Månedlig egenkontroll registreres i Egenkontrollskjema Brannvern, overordnet plan (Ikke tilgjengelig)

   

 

3.8.       Brannøvelse

 

A  Forbedredelse

 

∙         Foretas minimum to ganger pr. år.   Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene.

∙         Øvelsen skal være kjent for de ansatte i god tid.

∙         Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte.  Organiser øvelsen slik at det blir mulig.

∙         Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kan du kontakte brannvernleder.

 

         B  Gjennomføring

∙         Brannslukningsapparat.

∙         Brannslanger.

∙         Frie rømningsveier/evakuering.

∙         Gjennomføring av et case,  som kan være kjent på forhånd.  Bruk skjema i Vedlegg 3.

 

         C   Oppsummering

∙         Hvem meldte "brannen"?

∙         Hvordan opptrådte de ansatte?

∙         Hva kunne vært gjort anderledes?

 

         D  Rapportering

∙         Avdelingen/posten fører egen liste over hvem som har deltatt på brannøvelse (dokumentasjon ved brannsyn), jfr. Vedlegg 4.

∙         Det sendes rapport til stabs-/divisjonsdirektør m/ kopi til ansvarlig brannvernleder (e-post).

 

 

 1. Avdelingsvis opplæring

   

 2. Nyansatte, Brannvernopplæring, prosedyre ligger i EQS Brannvernopplæring (Ikke tilgjengelig)

 3. All opplæring dokumenteres i kompetanseportalen

 4. Praktiske øvelser i evakuering av pasient fra seng.

 5. Praktiske øvelser i slukking med brannslange.

 6. Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

   

  1.  Risikoanalyse brann:
   7H brannvern, sjekkliste 10 (Ikke tilgjengelig)
  2. Benytt skjema for Risikoanalyse brannvern, ligger som vedlegg.

   Ansvarlig brannvernleder skal ha elektronisk kopi av dette.

   4.    Avvik

            Avvik registreres i Synergi

   5.      Dokumentasjon

    

       Brannverndokumentasjon MALER (Ikke tilgjengelig)