RUS Kvinneklinikken - Tidligere rusmisbruk v. 1.6, 15.08.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©                                                                         

Endringer er understreket

 

 

Hensikt:

Sikre at gravide med rus/tidligere rusproblematikk får god helsehjelp og nødvendig oppfølging i svangerskap -, fødsel – og barseltid.

 

Omfang:

Gravide som går til oppfølging hos jordmor og lege i kommunehelsetjenesten, - og som har rene prøver i svangerskapet. Denne prosedyren omfatter også gravide som avruses i svangerskap.

Det anbefales at de får samme antall ultralyder som kvinner i LAR - legemiddelassistert rehabilitering, dersom det er mulig anbefales også at ultralyd foretas ved SUS.

 

Fostermedisinsk poliklinikk/Føde/Barsel/Nyfødtavdeling:
Opplysninger til SUS i svangerskapet sendes til avdelingsleder eller assisterende avdelingsleder ved fostermedisinsk poliklinikken, som videreformidler til aktuelle ved SUS: koordinator ved SUS (sosionom ved K/B, Kvinne- og barneklinikken) avdelingsledere og assisterende ved 7G, FA og 3D.

RUS - opplysningsskjema, fra primærhelsetjenesten sendes rundt uke 28 sammen med kopi av «Helsekort for gravide», blodprøvesvar og ultralydskjema til SUS fra jordmor i kommunen/fastlege. Ved endring sendes nytt Rus-opplysningsskjema og annen relevant informasjon.

 

Pasientene følges opp med kontroller på fostermedisinsk poliklinikk:

uke 12: ultralydundersøkelse, stadfeste svangerskap, planlegge videre kontroller ved fostermedisinsk poliklinikk

uke 18: Rutineultralydundersøkelse

Avdelingsjordmor ved fostermedisinsk poliklinikk kontrollerer at NB! notat ligger i Natus, og henvisning ligger i DIPS.

uke 28: Ultralydundersøkelse; vurdere vekst.

uke 32: Ultralydundersøkelse: vurdere vekst. Avdelingsleder/assisterende organiserer avtale for omvisning og orientering om avdelingens rutiner. Det avtales tid for omvisning ved fødeavdelingen, barsel 7G og eventuelt 3D.

Vurdere videre kontroller før fødsel.

Innskriving i fødejournal ved fostermedisinsk poliklinikk.

Uke 36: vekstkontroll

 

Det skal foretas grundig kartlegging/utredning av kvinnen/paret når graviditet er bekreftet av fastlege eller jordmor i kommunen. Så snart planer for oppfølging etter fødsel er klar sendes oppdaterte opplysninger til SUS, senest i uke 36. Ansvarlig er fastlege i kommunen.

 

Konferer med lege ved bruk av vanedannende medikamenter.

 

Ved innleggelse i svangerskapet, 7H:

Les alltid informasjon i DIPS og Natus.

Vurder om koordinator ved SUS (sosionom ved K/B) skal varsles ved innleggelse.

 

Fødsel; les alltid informasjon i DIPS og Natus.

Oppfølging etter fødsel skal være planlagt, og plan for oppfølging sendt til SUS.

 

Det er alltid meldeplikt ved fødsel til barneverntjenesten hvis det er mistanke om rusmiddelmisbruk eller atferd uforenlig med omsorgsansvar hos mor eller far. Dersom det er mulig skal henvendelse gå via sosionom. Nasjonale retningslinjer for gravide i legemiddelassistert rehabilitering – LAR, anbefaler at retningslinjene for oppfølging brukes i de familier der det er bruk av rusmidler.

 

Barsel: Mor og barn skal innlegges 7G, dersom ikke annet er avtalt skriftlig i svangerskapet. Ved fare for /usikkerhet om mulig abstinensutvikling overflyttes barnet til nyfødtintensiv innen 2 timer etter fødsel og kvinnen legges på 7G, se Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv

Utskrives: planlegg videre oppfølging med aktuell helsestasjon, se eventuell oppfølgingsplan i DIPS. Ring alltid helsestasjon ved utreise.

 

Kvinner med tidligere rusmisbruk som ikke følges med definert rusoppfølging i dette svangerskapet.

Vurderes hos primærhelsetjenesten og informasjon oversendes til fostermedisinsk poliklinikk ved behov. Skriv; se notat i DIPS på helsekortet. Informasjonen scannes i DIPS, og NB notat skrives i Natus.

 

Informasjonen må inneholde om kvinnen har behov for spesiell observasjon ved føde/barsel (psykisk helse, tilknytning mm), om kvinnen kan ligge på barselhotellet og oppfølgingsplan etter hjemkomst. (Skal en spesiell helsestasjon/helsesøster ha beskjed eller ordinær oppfølging).

 

Kvinnen skal samtykke til at informasjon sendes til Kvinneklinikken.